Algemeen

Raadsvergaderingen
De raad vergadert ten minste één keer per maand, behalve tijdens vakanties. De burgemeester is voorzitter en leidt de vergadering.

Commissies
De raad vergadert ook in kleine groepjes: de commissies. Hierin zitten de ‘specialisten’ van de verschillende partijen. Bijvoorbeeld op het gebied van verkeer, werkgelegenheid of sociale zaken.

Belangrijke momenten
Er zijn elk jaar enkele speciale raadsvergaderingen. In het voorjaar is er de programmaverantwoording. Het moment voor de raad om terug te blikken en vooruit te kijken. Eerst komt de Jaarrekening aan de orde: wat is er het afgelopen jaar bereikt en wat heeft dat opgeleverd? Vervolgens staat de Perspectiefnota op de agenda: wat willen we volgend jaar? De raad geeft het college alvast aanwijzingen voor de begroting van het jaar daarop. De behandeling daarvan is in het najaar.

Vergaderdata
In het activiteitenoverzicht aan de rechterkant van deze pagina staan alle vergaderingen van de commissies en de raad.

Vergaderstukken
De agenda en de vergaderstukken van de commissies en de raad zijn digitaal beschikbaar via de RaadOnline.