Archive for februari, 2022

Theo & Theo en de gemeenteraadsverkiezingen

maandag, februari 21st, 2022

Gemeenteraadsverkiezingen een ver-van-mijn-bed-show? Representeren de mensen in de gemeenteraad mij wel? Waarom zou ik überhaupt gaan stemmen?

In Tilburg hebben we iets te vinden van onze politiek. Het verse duo Theo & Theo, burgemeester Theo Weterings en rapper T.O., gaan met een microfoon het Spoorpark in om te peilen wat het woord op straat is. Kijk voor alles van de jongerencampagne op www.deverkiezingenenik.nl.

Doe nu de stemhulp Mijn Stem

maandag, februari 14th, 2022

14, 15 en 16 maart 2022 zijn de Tilburgse gemeenteraadsverkiezingen! Weet jij al wat je gaat stemmen? Doe nu de stemhulp Mijn Stem en ontdek welke politieke partij past bij jouw ideeën over de toekomst van Tilburg.

De stemhulp bevat vijfentwintig stellingen, die de politieke partijen samen hebben geformuleerd. De stellingen gaan over verkeer, wonen, sport, cultuur, klimaat en milieu, zorg, veiligheid en tal van andere onderwerpen die ertoe doen in onze stad, wijken en dorpen. Alle politieke partijen laten in de stemhulp weten hoe zij over die stellingen denken. Je vindt de stemhulp via www.mijnstem.nl/tilburg.

Neem 16 februari een kijkje in raad

zaterdag, februari 12th, 2022

Wat doet de gemeenteraad eigenlijk? En hoe ziet een dag van een raadslid eruit? Woensdag 16 februari organiseert de raadsgriffie van de gemeente Tilburg samen met de studentenvrijwilligersorganisatie Serve the City Tilburg een ‘Kijkje in de raad’ voor studenten.

Op deze avond kom je alles te weten over de gemeenteraad en maak je kennis met Tilburgse raadsleden. Dit alles vindt plaats in de Raadszaal van het Stadhuis. Inloop is vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur beginnen we. Aanmelden kan via de volgende link: https://forms.gle/arFfdUumcYn8cRsZ9

Hopelijk tot 16 februari!

Raad haakt in op signalen uit de samenleving

zaterdag, februari 12th, 2022

Dat de raad niet alleen besluiten neemt, maar ook inhaakt op actuele ontwikkelingen in de samenleving, bleek afgelopen maandag weer eens. Zowel de recente berichten over het zorgtoezicht als de klachten in de stad over de overlast van geparkeerde deelscooters waren voor de raad aanleiding om daar uitvoerig bij stil te staan. Beide onderwerpen waren door alle fracties uit de raad op de agenda gezet.

De raad wil een beter toezicht op de lokale zorg en goede en veilige zorg voor zeer complexe cliënten. Aanleiding zijn de artikelen over het onderzoek van Follow the Money en het Brabants Dagblad over het zorgtoezicht. Behalve naar een toelichting op deze berichten luisterde de raad ook naar de verhalen van betrokkenen die in de artikelen worden genoemd. De raadsleden waren geraakt door hun verhalen en vonden hun ervaringen schrijnend en schokkend.

De raadsleden gaan de komende weken gezamenlijk aan de slag om de juiste vervolgacties te bepalen. De acties zijn onder andere gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het toezicht daarop, het verbeteren van de mogelijkheden voor cliënten om rechtstreeks signalen aan de gemeente door te geven en het starten van een lobby om ook op de langere termijn meer mogelijkheden, ruimte en geld van het Rijk te krijgen. Dit onderwerp komt dan ook op korte termijn terug op de raadsagenda.

Overlast deelscooters

De raad liet zich afgelopen maandag ook bijpraten over de overlast van foutgeparkeerde GO-scooters in de binnenstad.  Aan de informatiebijeenkomst namen ook inwoners en het bedrijf GO Sharing deel. De raad wilde zich laten informeren over de problematiek en aanpak ervan, omdat naast GO Sharing mogelijk ook andere bedrijven deelmobiliteit in de binnenstad willen aanbieden. Wethouder Rik Grashoff liet tijdens de bijeenkomst weten dat de gemeente op zoek is naar zogeheten dropzones, waar scooters mogen worden geparkeerd.

Ontwikkelbedrijf voert regionale energie- en klimaatprojecten uit

zaterdag, februari 12th, 2022

Tilburg neemt deel aan een ontwikkelbedrijf dat gaat zorgen voor de uitvoering van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Daarmee heeft de gemeenteraad afgelopen maandag ingestemd. Tilburg wordt samen met de provincie Noord-Brabant de grootste aandeelhouder.

Eerder dit jaar hebben alle acht gemeenten, die samenwerken in de regio Hart van Brabant, ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Deze strategie vormt voor de regio de invulling van het landelijke Klimaatakkoord. De REKS is een omvangrijk ontwikkelplan voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen op daken en zogeheten energiehubs. Het plan bevat ook locaties waar windmolens kunnen komen. In Tilburg is dat vooral langs wegen rond de stad en bij bedrijventerreinen. Het plan zorgt ervoor dat de regio in 2050 energieneutraal kan zijn. Ook wordt hiermee de Tilburgse ambitie gerealiseerd om in 2045 klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn.

Aandelen

Het op te richten publiek ontwikkelbedrijf, dat een besloten vennootschap (bv) wordt, gaat ervoor zorgen dat de REKS-ambities ook worden waargemaakt. Het geld daarvoor komt onder andere uit een regionaal klimaatfonds. Tilburg stort voor 5,9 miljoen euro aan aandelenkapitaal in de bv, de provincie doet dat voor hetzelfde bedrag. De andere regiogemeenten leggen samen 5,2 miljoen euro in.

Ook meedoen met een smalle beurs

De raad maakte maandag duidelijk dat ook mensen met een smalle beurs door middel van aandelen of participaties moeten kunnen deelnemen aan energiehubs in Tilburg. Op die manier kunnen zij meeprofiteren van het opwekken van duurzame energie. De raad aanvaardde hierover een amendement van GroenLinks, SP, PvdA en D66. De beoogde sociale participatie mag geen gevolgen hebben wanneer mensen een toeslag of uitkering hebben, of bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening zitten.

Bijna 90 miljoen euro voor huisvesting basisonderwijs

zaterdag, februari 12th, 2022

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag besloten dat er de komende vijftien jaar 89,1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de bouw van nieuwe scholen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. In een aantal gevallen gaat het om vervangende nieuwbouw en om de bouw van nieuwe gymzalen.

De gemeente heeft een wettelijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Door middel van huisvestingsprogramma’s worden aan schoolbesturen de financiële middelen toegekend voor uitbreiding of vervanging van hun schoolgebouwen. Afgelopen maandag stelde de raad het plan vast voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Dit plan gaat over de periode 2022-2037.

Meer geld voor duurzaamheid

Van de 89,1 miljoen euro gaat 30 miljoen naar nieuwe schoolgebouwen en uitbreidingen van bestaande scholen. Zo komen er vanwege de woningbouwontwikkelingen nieuwe basisscholen op het kazerneterrein van Stappegoor, in Tilburg Noord en in Berkel-Enschot. Voor de nieuwbouw en renovatie van bestaande basisscholen en voor de nieuwbouw van een aantal gymzalen staat 59,1 miljoen euro in het huisvestingsprogramma. Van het totale investeringsbedrag gaat 7,3 miljoen euro naar extra investeringen in energieneutrale schoolgebouwen. De raad ging maandag met het aanvaarden van een motie van PvdA en GroenLinks nog een stapje verder. Er zal een gesprek met het onderwijs plaatsvinden om na te gaan of en hoe – als pilot – één schoolgebouw volledig circulair kan worden ver(nieuw)bouwd of gerenoveerd.

Opnieuw coronasteun voor ondernemers

zaterdag, februari 12th, 2022

Tilburgse winkeliers en horecaondernemers krijgen opnieuw coronasteun van de gemeente. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen maandag besloten. Met de steunmaatregelen is een bedrag gemoeid van ruim 600.000 euro.

Net als in de tweede helft van 2020 en in 2021 mag de horeca tot 31 oktober van dit jaar zijn terrassen uitbreiden, zonder daar leges voor te hoeven betalen. Ook hoeven zij, net als de ondernemers in de detailhandel, geen precarioheffing te betalen voor het aanbrengen van een overkapping. Verder krijgen ondernemers hun geld terug, wanneer zij voor evenementen die vanwege corona niet konden doorgaan, al leges hadden betaald voor een vergunning en tapontheffing.

Maatwerk en begeleiding

Detailhandel en horeca zijn zwaar getroffen door de recente lockdown en kwamen in veel gevallen niet in aanmerking voor landelijke regelingen. Behalve de genoemde financiële tegemoetkoming voorziet het steunpakket van de gemeente ook in adviezen op maat voor horecaondernemers in de binnenstad die de uitstraling van hun terras willen verbeteren. Verder kunnen ondernemers een beroep doen op individuele begeleiding bij het aanvragen van een lening bij Qredits.

Raad wil herstelprogramma

De gemeenteraad maakte maandag duidelijk dat de gemeente meer kan doen dan compenserende maatregelen treffen voor ondernemers. De gemeente zou ook de rol van aanjager kunnen innemen bij acties die bijdragen aan herstel van de lokale economie. Een motie daarover van D66 en Lokaal Tilburg werd door de raad aanvaard. Het college komt met een herstelprogramma, waarmee initiatieven van ondernemers en organisaties die bijdragen aan het genoemde herstel worden ondersteund. Bij het opstellen van het programma worden partners als Station88, het Binnenstadmanagement en het onderwijs betrokken.

De Raad ter Plekke: Annemarie Brouwers (SP)

vrijdag, februari 11th, 2022

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: burgerraadslid Annemarie Brouwers (68) van de SP bij de voormalige speeltuin aan de Gerard van Nuenenstraat.

Waarom zijn we hier?

‘Ik vind het belangrijk om aandacht te vragen voor spelen door kinderen. In de gemeente Tilburg staat dat onder druk. Deze verwijderde speelplek is een voorbeeld daarvan. Hier stonden eerst een klimrek, een paar wipkippen en klimnetten. Een paar jaar geleden zijn verschillende speeltoestellen in Tilburg afgekeurd, waaronder het speeltoestel hier. Dit speeltoestel is weggehaald en nu staat er al anderhalf jaar niets. Terwijl de omwonenden graag iets nieuws willen. Ik vraag me dan af: waarom laat je dit verworden tot een zandbak? Dit is een zootje, dit lijkt op een kattenbak met peuken. Gelukkig is nu eindelijk afgesproken dat deze speelplek in het voorjaar van 2022 opnieuw wordt ingericht. Bewoners worden hierbij betrokken. Daar ben ik heel blij mee!’

Waarom zijn speeltoestellen zo belangrijk?

‘We willen een gezonde en gelukkige stad. Als je het hebt over gezondheid, dan is buitenspelen ontzettend belangrijk voor kinderen. Dat heeft met grove motoriek te maken, met fijne motoriek, met ontmoeting. Maar uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld ook dat buitenspelen helpt tegen bijziendheid. Kinderen zitten tegenwoordig veel achter scherm, waardoor ze gewend raken aan een afstand van de ogen tot het scherm. Het is belangrijk om elke dag twee uur buiten te zijn – of de zon nu schijnt of niet – en op die manier je ogen te oefenen. Verder is veel buitenspelen natuurlijk goed voor het voorkomen van bijvoorbeeld een verkoudheid.’

Welke rol heb je zelf gespeeld rondom de speeltuin aan de Gerard van Nuenenstraat?

‘Toen het speeltoestel net was afgekeurd, werd er een hek omheen gezet. Daar heb ik vragen over gesteld aan de wethouder. Want wat gebeurt er met hekken die je om speeltoestellen heen zet: daar gaan kinderen mee spelen. Terwijl er punten aan de hekken zaten. Uiteindelijk is het speeltoestel helemaal weggehaald. Daarom hebben we als SP in mei 2021 bij een groot aantal buurtbewoners aangebeld met de vraag: “Wat willen jullie?” Vervolgens hebben we in juli 2021 een actie gevoerd met de omwonenden. We hadden een springkussen neergezet, zodat mensen hier in gesprek konden over de toekomst van de speeltuin.’

Je wil doorgaan als burgerraadslid. Waar ga je volgende periode mee aan de slag?

‘Ik blijf me inzetten op spelen. Ook op het vlak van gezondheid ga ik aan de slag. Gezonde tanden zijn bijvoorbeeld heel belangrijk voor onze gezondheid. Maar tandenzorg is opgenomen in het aanvullende pakket van de zorgverzekering. Je moet heel goed kunnen lezen en schrijven, wil je begrijpen wat aan tandzorg wordt vergoed. Mensen met een lage economische status gaan dus niet zo vaak naar de tandarts. Wij willen als SP heel graag tandzorg in de zorgverzekering, voor iedereen, en gratis. Als de landelijke overheid het niet regelt, dan moeten we deze zorg als gemeente naar ons toe trekken.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

De Raad ter Plekke: Liesje Carlier (GroenLinks)

woensdag, februari 2nd, 2022

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Liesje Carlier (34) van GroenLinks bij de Meet & Play van R-Newt bij WIJ West.

Waarom zijn we hier?

‘De Meet & Play is een initiatief van R-Newt Kids waarbij ouders elkaar kunnen ontmoeten terwijl hun kleintjes spelen. Zo’n speelochtend is er in verschillende wijken, maar hier in Tilburg West is de Meet & Play slechts één deur verwijderd van de kinderopvang. Dat is top. Zo kunnen ouder en kind laagdrempelig kennismaken met een volgende stap. Daarnaast leren ouders, door de variatie in activiteiten bij de Meet & Play, hoe ze hun kleintje op een andere manier kunnen prikkelen.’

Waarom zijn ontmoetingen voor ouders en kinderen zo belangrijk?

‘Met andere kinderen spelen in een rustige en stimulerende omgeving is in allerlei opzichten goed voor de ontwikkeling. We vergeten vaak dat kinderen de wereld door de ogen van hun ouders zien. Willen we gezonde en gelukkige kinderen? Dan hebben we gezonde en gelukkige volwassenen nodig die hen grootbrengen. Elke ouder wil het beste voor z’n kind, maar dat lukt niet altijd. Opgroeien en opvoeden gaat nu eenmaal met uitdagingen gepaard, net als het leven. Dat is nog te vaak taboe. Voor ouders werkt het vaak opluchtend om ouders met een kind in dezelfde leeftijdsfase te ontmoeten. Je ontdekt dat je tegen dezelfde dingen aanloopt en helpt elkaar uit de brand. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kinderen uit gezinnen met een sterk sociaal netwerk in allerlei opzichten kansrijker zijn.’

Welke rol heb jij zelf gespeeld bij het creëren van dit soort ontmoetingen?

‘Vanuit GroenLinks heb ik de afgelopen vier jaar herhaaldelijk gevraagd om meer aandacht voor de rol van ouders bij een goede start voor ieder kind. Nog te veel kinderen groeien op in armoede, met geweld of komen in de jeugdzorg terecht. Ik heb ervoor gepleit dat het belangrijk is om ouders te steunen en te faciliteren bij het opbouwen van een netwerk in de wijk. Nu is er extra inzet op de sociale veerkracht van ouders en kinderen. Daarnaast werken partners uit de stad momenteel een plan uit om laagdrempelige, informele ondersteuning voor gezinnen te versterken.’

Je stopt na deze periode als raadslid. Waar moet de volgende gemeenteraad mee aan de slag?

‘De ambities staan goed op papier. Nu is het belangrijk om niet alleen te blijven praten, maar ook echt vervolgstappen te zetten. Want er zijn regelmatig mooie initiatieven in de stad, maar ouders weten dat niet altijd, of ze verdwijnen weer. Het kan helpen om ouders een totaaloverzicht van dit soort initiatieven te bieden. Organiseer activiteiten op plekken waar ouders en kinderen van nature komen én creëer een warme plek waar ze zelf iets kunnen organiseren.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA