Archive for juli, 2022

Half miljoen voor Biezenmortel

maandag, juli 25th, 2022

Toen Biezenmortel op 1 januari 2021 bij Tilburg werd gevoegd, stelde de gemeenteraad het dorp een warm welkom in het vooruitzicht. Die uitspraak kreeg afgelopen maandag  een vervolg. De raad besloot unaniem om bijna een half miljoen euro uit te trekken voor de ontwikkeling van het dorp. En de raad wilde nog meer.

De plannen  voorzien onder meer in de modernisering van gemeenschapshuis De Vorselaer, de realisatie van Natuurpoort De Rustende Jager bij de Loonse en Drunense Duinen en de begeleiding van verschillende ruimtelijke ontwikkelingen. Ook koopt de gemeente het pand Capucijnenstraat 38 aan, waarmee ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van het dorpshart en toekomstige woningbouw.

Extra wensen van de raad

De raad greep het debat over Biezenmortel maandag aan om een aantal extra wensen op tafel te leggen. Zo kreeg het college de opdracht om de coöperatie Biezenmortel op de hoogte te houden van en te betrekken bij de voortgang van bouwprojecten en andere initiatieven die van belang zijn voor de ontwikkeling van het dorp. De raad aanvaardde hierover een motie van het CDA, LST, Forum voor Democratie, D66, Lokaal Tilburg, 50PLUS en ONS Tilburg Van het CDA, LST, 50PLUS, D66, Lokaal Tilburg en de PvdA was de door de raad aanvaarde motie over de toewijzing van nieuwbouwwoningen. Het college moet met een voorstel komen, dat het mogelijk maakt om bij de toewijzing van een gedeelte van de nieuw te bouwen woningen in Biezenmortel voorrang te verlenen aan inwoners van het dorp. Hetzelfde moet gelden voor mensen die een maatschappelijke of economische binding met Biezenmortel hebben.

Raad stemt in met tussenrapportage

maandag, juli 25th, 2022

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ingestemd met de Tussenrapportage 2022. Deze rapportage vermeldt hoe het ervoor staat met de uitvoering van het voor dit jaar voorgenomen beleid en met de gemeentelijke financiën. Het gaat om de situatie per 31 mei van dit jaar.

De Tussenrapportage vertoont financiële mee- en tegenvallers. Dat de gemeente meer geld van het Rijk krijgt, behoort tot de meevallers. Tegenvallers zijn onder meer de hogere energieprijzen en de prijsstijgingen die doorwerken in het onderhoud van de openbare ruimte. Ook het gegeven dat er 4,6 miljoen minder is bespaard in het sociaal domein dan was voorzien, is een tegenvaller.

Positief resultaat

Al met al is het financiële beeld 2022 tot nu toe positief. Het voordelig resultaat bedraagt 11,9 miljoen euro. Dit is inclusief de 3,1 miljoen euro, die wordt uitgetrokken voor nieuw beleid: onder meer de uitbreiding van het aantal medewerkers bij de gemeente en de aankoop van het vroegere MOB-complex dat gebruikt gaat worden als evenementenlocatie. Het positieve resultaat van 11,9 miljoen gaat in de spaarpot, waaruit incidentele opgaven worden betaald.

Wensen van de raad

Met uitzondering van de LST stemde de raad maandag in met de Tussenrapportage 2022. De raad had daarbij nog een aantal wensen. Zo kwam er de toezegging van het college -naar aanleiding van een motie van de SP en ONS Tilburg- dat er onderzoek komt naar de mogelijkheden om de medische kosten voor minima weer te gaan vergoeden vanuit de bijzondere bijstand. Het college kon zich vinden in een motie van Lokaal Tilburg om zo snel mogelijk met een voorstel te komen voor het aanstellen van extra medewerkers voor het proactief toezicht op zorgaanbieder. Ook met de uitvoering van een motie van de PvdA, 50 PLUS, ONS Tilburg, GroenLinks en D66 om meer aandacht te geven aan de mogelijkheden voor inwoners en organisaties om van het stadhuis gebruik te maken, gaat het college aan de slag.

Meer kansen op de woningmarkt

maandag, juli 25th, 2022

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag een belangrijke stap gezet om de kansen voor starters en lage en middeninkomens op de woningmarkt te vergroten. Dat gebeurde met het unaniem vaststellen van een nieuwe huisvestingsverordening.

Die moet gaan zorgen voor de opkoopbescherming van eengezinswoningen. Ook wordt het weer mogelijk om met een vergunning woningen te splitsen voor kamerverhuur. De nieuwe regels worden op 1 september van kracht.

Net als elders in Nederland heeft Tilburg te maken met grote krapte op de woningmarkt. Vooral voor starters en huishoudens met een lager of middeninkomen is het moeilijk om een woning te bemachtigen. Tilburg maakt extra vaart met het bouwen van nieuwe woningen. Niettemin zijn er extra maatregelen nodig om de kansen van genoemde groepen op de woningmarkt te vergroten.

Geen opkoopbescherming voor hele gemeente

Ook in Tilburg  hebben beleggers in de afgelopen jaren steeds meer woningen in het goedkopere segment opgekocht om door te verhuren. De opkoopbescherming moet een halt toeroepen aan de trend dat juist deze betaalbare woningen hierdoor uit de markt verdwijnen. De regeling gaat gelden voor woningen met een maximale WOZ-waarde van 355.000 euro. Dat is de landelijke grens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Behalve de schaarste van woningen speelt ook de leefbaarheid van een wijk of buurt een rol bij het toepassen van de regels voor opkoopbescherming.

De regeling zonder meer laten gelden voor de gehele gemeente, zoals de gemeenteraad het liefst wil, is wettelijk niet mogelijk. Per gebied (dorp, wijk of buurt) moet worden bepaald dat met opkoopbescherming ook daadwerkelijk de woningschaarste wordt bestreden of dat de leefbaarheid onder druk staat. Bijvoorbeeld omdat  veel woningen worden opgekocht en  worden gebruikt voor kamerverhuur. De regeling gaat nu gelden voor de hele Oude Stad (Tilburg binnen de ringbanen) en verder onder meer voor de wijken de Reit, ’t Zand, een deel van Wandelbos, Stokhasselt en Heikant in Tilburg Noord en Gesworen Hoek en Huibeven in de Reeshof. Ook de dorpen Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel vallen onder de opkoopbescherming.

Woningen opsplitsen voor kamervehuur mag weer

Een andere maatregel om de woningmarktkansen voor lage en middeninkomens te vergroten, is het herinvoeren van de mogelijkheid om woningen op te splitsen voor kamerverhuur. Sinds september 2020 was dit niet meer mogelijk en konden eigenaren van woningen de hiervoor vereiste vergunning niet meer aanvragen. Die mogelijkheid komt nu terug en gaat gelden voor de gehele gemeente. Tegelijk wordt de mogelijke overlast die kan ontstaan door kamerverhuur beter aangepakt. Er komen onder andere nieuwe regels zodra de Wet goed verhuurderschap van kracht is.

De raad had eerder aangegeven een kamerverhuurvergunning het liefst te koppelen aan de eigenaar van een woning. Wanneer een woning met kamerverhuur wordt verkocht, kan dan worden bekeken of de vergunning ook aan de nieuwe eigenaar wordt verleend. Dit blijkt echter niet mogelijk. In plaats daarvan komt er een meldingsplicht, wanneer een woning wordt verkocht. Bij wisseling van eigenaar kan dan worden getoetst of er aanleiding is om de vergunning in te trekken. Ook kan de vergunning worden ingetrokken, wanneer een woning niet langer voor kamerverhuur wordt gebruikt. Verder gaat het college onderzoeken of, net als in Rotterdam, een vergunning kan worden ingetrokken wanneer zich op het gebied van leefbaarheid problemen voordoen. De raad aanvaardde hierover unaniem een motie van VVD, PvdA, SP, LST, D66, Lokaal Tilburg en CDA.

Raad stelt herstelprogramma corona vast

maandag, juli 25th, 2022

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag unaniem het herstelprogramma corona vastgesteld. Het herstelprogramma is bedoeld voor de meest getroffen sectoren tijdens de coronacrisis: detailhandel, horeca en de evenementenbranche.

De gemeente heeft deze sectoren de afgelopen twee jaar al met diverse pakketten en maatregelen ondersteund. Het herstelprogramma dient ter ondersteuning van ondernemers en initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van de lokale economie.

Begeleiding, vouchers en digitalisering

Het herstelprogramma omvat in totaal 285.000 euro aan maatregelen. Een van de onderdelen is het begeleiden van ondernemers die in de problemen zijn geraakt. De afgelopen twee jaar zijn zestig van deze begeleidingstrajecten uitgevoerd. Daar komen er dit jaar nog eens vijftig bij. Voor innovatieve, duurzame bedrijfsconcepten komt er een voucherregeling. Initiatieven die bijdragen aan gezondheid, inclusie en een circulaire economie en waarbij bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren samenwerken, komen in aanmerking voor een voucher van maximaal 7.500 euro. Ten slotte kan via het centrummanagement van de winkelcentra in wijken en dorpen een aantal ondernemers in aanmerking komen voor maatwerkadvies op het gebied van digitalisering.

Binnenkort start een communicatiecampagne, zodat ondernemers zich kunnen aanmelden. Het herstelprogramma wordt nog dit jaar uitgevoerd.

Raad stemt in met eerste toekomstplannen ETZ

maandag, juli 25th, 2022

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ingestemd met het eerste deel van de toekomstplannen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Ook de toekomstige nieuwbouw van het Onderwijscentrum Leijpark kwam daarbij aan de orde.

De plannen van het ETZ leiden de komende decennia tot het ontstaan van een volledige zorgcampus in het zuiden van de stad. De eerste fase van de campusontwikkeling omvat nieuwbouw van het huidige ETZ Elisabeth. Hierbij gaat het om een parkeergarage met op het dak een heliplatform voor de traumahelikopter en een ‘acuut centrum’ speciaal voor spoedhulp. Het bestemmingsplan, dat deze ontwikkeling mogelijk maakt, werd maandag door de raad vastgesteld. De raad wilde daarbij tevens vastleggen dat de toekomstige zorgcampus straks ook bereikbaar is voor fietsen in alle soorten en maten. In een unaniem aanvaarde motie van de PvdA werd het college opgedragen om te zorgen voor een fietsverbinding en voor stallingsmogelijkheden bij alle zorgaanbieders, die straks deel uitmaken van de campus.

OC Leijpark

De raad wilde maandag ook al garanties voor gehele of gedeeltelijke nieuwbouw van het Onderwijscentrum Leijpark op de zorgcampus. Deze school voor speciaal onderwijs zit dringend om meer ruimte verlegen. In een unaniem aanvaarde motie van CDA, LST, VVD, 50 PLUS, ONS Tilburg, D66, Lokaal Tilburg en Voor Tilburg droeg de raad het college op om in het tweede kwartaal van 2023 hiervoor een wijziging van het bestemmingsplan voor te leggen. Momenteel loopt nog een haalbaarheidsonderzoek naar de nieuwbouw. Over de uitkomst daarvan wordt de raad uiterlijk in november door het college geïnformeerd. Een motie hierover van VVD, 50 PLUS, D66, CDA, Lokaal Tilburg en LST kon rekenen op instemming van het college. De raad wordt in 2023 halfjaarlijks en vanaf 2024 jaarlijks bijgepraat over de voortgang van de zorgcampus.

Openbare raadsvergadering maandag 18 juli

donderdag, juli 14th, 2022

Maandag 18 juli vanaf 10.15 uur vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het stadhuis Tilburg. De vergadering is openbaar en is de laatste vergadering voor de zomervakantie. Altijd al eens een raadsvergadering bij willen wonen? Kom dan aanstaande maandag naar het stadhuis. Kijk hier voor de agenda.

Normaal vindt de raadsvergadering ’s avonds plaats. Aanstaande maandag begint de vergadering om 10:15 uur. Dit komt door een speciaal middag- en avondprogramma voor alle raads- en burgerraadsleden. Het thema hiervoor is al werkend kennis maken met elkaar en vooral met de mensen in de stad. ‘Elkaar (nog) beter leren kennen!

De raads- en burgerraadsleden gaan maandag meewerken bij:

 

  • La Poubelle, een inspirerend bedrijf met maatschappelijke doelstellingen. Karakteristiek aan deze organisatie is de kleurrijke mix van de mensen die er werken. Het hart van de organisatie bestaat uit een groep vakmensen en begeleiders met veel kennis en ervaring. Zij zorgen voor een grote groep vrijwilligers en medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Gezamenlijk maken al deze mensen La Poubelle tot een zelfstandig opererend bedrijf met een eigen, maatschappelijk gezicht. Voor bezoekers is La Poubelle een gevarieerde winkel die elke dag nieuwe verrassingen in petto heeft en waar het budgetproof en gezellig shoppen is. La Poubelle is een begrip in Tilburg;

 

  • BeterProjecten, prachtige sociaal-maatschappelijke initiatieven: er zijn er in Tilburg genoeg. Een van deze pareltjes is BeterProjecten. Dit initiatief is opgestart in 2012, met als doel wijkbewoners in Groenewoud te activeren en te ondersteunen bij het doen van klussen in de eigen omgeving. Inmiddels heeft BeterProjecten meer dan zestig vrijwilligers in drie verschillende Tilburgse wijken. Bij BeterProjecten komen twee groepen mensen samen. Enerzijds zijn er bewoners en non-profit organisaties (zoals scholen, wijkcentra en gemeente Tilburg) die hulp nodig hebben bij een klus. Zij zijn lichamelijk niet in staat deze klus uit te voeren, hebben de (financiële) middelen er niet voor, of weten niet waar ze moeten beginnen. Anderzijds zijn er de vrijwilligers (of deelnemers) die de klussen uitvoeren. Zij hebben veelal een afstand tot de arbeidsmarkt en kunnen op deze manier weer wat betekenen voor hun omgeving. Ook komen ze in contact met nieuwe mensen en krijgen ze de kans om verschillende vaardigheden te oefenen;

 

  • De inrichting nieuwe opvanglocatie Oekraïnse vluchtelingen, Tilburg vangt op verschillende plekken in de gemeente tijdelijk Oekraïense vluchtelingen op. In het Mariahof aan de Bredaseweg 568 is plek voor zo’n 100 vluchtelingen. Dit gebouw is in eigendom van TBV Wonen. Om het gebouw klaar te maken voor opvang moet het gebouw eerst worden ingericht. Zo moeten er bedden in elkaar worden gezet. Hiermee gaan de raadsleden aan de slag samen met een studentenvereniging en de projectorganisatie;

 

  • (On)toegankelijkheid ervaren bij het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties, Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties (TOG) is een organisatie die opkomt voor de belangen van mensen met een beperking in Tilburg. Toegankelijkheid is een randvoorwaarde om mee te kunnen doen in de samenleving. Daar zet het TOG zich voor in. Smalle, volle stoepen waar je niet overheen kunt. Hoge drempels of zware deuren waardoor je niet naar binnen kunt. Geen toegankelijk toilet, waardoor je hier geen gebruik van kan maken. Het TOG werkt aan toegankelijkheid voor alle Tilburgers. Of je nu jong of oud bent, een beperking hebt of niet, chronisch ziek bent of kerngezond, in een rolstoel zit of met een kinderwagen loopt: iedereen profiteert ervan als de stad toegankelijk is.

 

  • Op de fiets met de BOA’s, Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) houdt zich bezig met verkeerd geparkeerde auto’s, loslopende honden, afvaldumpingen en allerlei andere zaken die het openbaar gebied negatief beïnvloeden. Ook heeft de BOA een rol bij woningontruimingen, de controle van digitale opkoopregisters en bijtincidenten met honden. De opsporingsambtenaar houdt actief toezicht op de stad en is alert op hoe mensen zich gedragen. De raadsleden ervaren deze middag hoe een werkdag van een BOA eruit ziet;

 

  • De Groeituin013, GroeiTuin013 is een gezamenlijke tuin op de Stadsakker: een groene en veelzijdige locatie in het Stadsbos013. GroeiTuin013 vormt de verbinding tussen stad en buitengebied en is een plek waar maatschappelijke verbinding en participatie voorop staan. In deze groene huiskamer van Tilburg telen en verkopen veel vrijwilligers en een aantal dagbesteders onder professionele begeleiding groenten, bloemen en kruiden. Bovendien vormt GroeiTuin013 een prachtige toegangspoort tot het Stadsbos013;

 

  • De Milieustraat, Iedereen komt wel eens bij het BAT (Brabants Afval Team) om overbodige spullen af te leveren. Zonder de Milieustraat zouden mensen zich geen raad weten met hun karton, sloophout, chemische spullen of oud ijzer. Maar wat gebeurt er achter de schermen? Door een middag mee te helpen bij het BAT krijgen de raadsleden hier antwoord op;

 

  • Op pad met de havenmeester van de Piushaven, Saskia Janssen is sinds 2017 de allereerste havenmeester van de Piushaven. Saskia is fulltime actief als havenmanager en leidt het nautische gebeuren in goede banen. Ze is het aanspreekpunt en zorgt voor een gastvrije, veilige en schone haven. De raadsleden gaan Saskia deze middag helpen met allerhande activiteiten;

 

  • Team West van TBV, op pad met de Tilburgse Woningbouwvereniging. Allereerst worden de raadsleden meegenomen in de leefwereld en woonwereld van onze studenten. Hoe gaat dit samen met bewoners eromheen? Wat betekent dit voor de woonomgeving? Waar knelt het, waar gaat het goed samen? Wat heeft onze woonconsulent – na een storm aan overlastmeldingen – gedaan om samen met de bewoners te zorgen dat het nu beter gaat en er zelfs een studentengroep is die structureel meedenkt. Daarna fietsen naar een volgende buurt in Tilburg West om het zien en praten hoe geprobeerd wordt om buurten leefbaar te houden wanneer er kwetsbare bewoners wonen. De buurtbeheerder die deel uitmaakt van het Dichtbijteam samen met onze maatschappelijke zorgpartners in de buurt, weet daar van alles over te vertellen en kent de bewoners goed en brengt raadsleden ook met de bewoners in contact. Alleen in samenwerking met elkaar kunnen buurten met een diversiteit aan bewoners die allen hun eigen leefstijl en soms ook zorgvraag hebben, leefbaar worden gemaakt en gehouden.

Info- en debatbijeenkomsten maandag 11 juli

donderdag, juli 7th, 2022

Maandag 11 juli bespreekt de gemeenteraad tijdens de openbare, wekelijkse bijeenkomsten weer een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor de gemeente Tilburg. Ook gaan de raads- en burgerraadsleden verder met hun inwerkprogramma.

Wat er op de agenda staat kunt u hier lezen. De meeste agendapunten zijn eerder al aan de orde gewest tijdens vorige informatiebijeenkomsten. Het gaat dan om onder meer het raadsvoorstel bestemmingsplan Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, raadsvoorstel vervolg maatschappelijke voorzieningen Biezenmortel en het raadsvoorstel gewijzigde huisvestingsverordening. Hieronder lichten we kort het raadsvoorstel startnotitie evenementenbeleid 2023-2026 toe.

Raadsvoorstel startnotitie evenementenbeleid 2023-2026

Het evenementenbeleid 2019-2022 nadert zijn einde. Daarom wordt in dit raadsvoorstel voorgesteld om de startnotitie voor het evenementenbeleid 2023-2026 vast te stellen. De startnotitie beschrijft uitgangspunten en is de eerste stap voor het evenementenbeleid 2023-2026. Het stuk beschrijft de aandachtspunten, de werkwijze om nieuw beleid te maken, financiële overwegingen en de rol van de gemeenteraad. Maandag bespreekt de raad dit tijdens een informatiebijeenkomst. Aan het einde van deze bijeenkomst laat de gemeenteraad weten of er nog behoefte is aan een debat over de startnotie. Als dat niet zo is, stemt de raad over het stuk tijdens de raadsvergadering op 18 juli.

Nadat de startnotitie is vastgesteld, gaat de gemeente aan de slag met de herijking van het evenementenbeleid zoals beschreven in de startnotitie. Dat gebeurt op basis van de evaluatie van het huidige beleid, onderzoek, gesprekken met stakeholders waaronder organisatoren, ondernemers, klankbordgroepen, interne en externe experts. In het evenementenbeleid beschrijft de gemeente de ambities, visie en doelen voor de komende vier jaren. De planning is dat de gemeente in mei 2023 het nieuwe evenementenbeleid vaststelt.

Tilburg Zingt © Bas Haans Fotografie

_____________________________________________________________________________________________________

Tijdens informatie- en debatbijeenkomsten laat de gemeenteraad zich zo uitvoerig mogelijk informeren over allerlei ontwikkelingen in de stad Tilburg en de dorpen. Dit gebeurt een of meerdere weken voorafgaand aan een officiële raadsvergadering waar de gemeenteraad besluiten neemt.

Informatiebijeenkomsten

Voordat de raad in debat gaat en een besluit neemt, moet alles duidelijk zijn. De raad laat zich uitgebreid informeren en wil weten wat er speelt. Het college van b&w geeft toelichting op voorstellen die de raad bespreekt en raadsleden kunnen vragen stellen. Het kan ook zijn dat de raad wil weten wat de stad van een voorstel of bepaalde ontwikkeling vindt. Hoe denken inwoners, ondernemers, experts, instellingen en organisaties erover? De raad nodigt hen uit voor een bijeenkomst. Het omgekeerde kan ook, wanneer inwoners zelf het initiatief nemen om iets aan te kaarten of om hun mening kenbaar te maken. Heb je vragen, mail dan de raadsgriffie via .

Debatbijeenkomsten

Tijdens het debat nemen de politieke partijen (fracties) in de raad hun standpunt in over een voorstel. Van elke fractie neemt één woordvoerder deel aan het debat. Het aantal deelnemers aan het debat is dus overzichtelijk. Andere fractieleden kunnen het debat wel bijwonen, maar nemen niet deel. Zij zitten, net als de aanwezige belangstellenden, op de publieke tribune. De woordvoerders van de fracties zijn specialist op hun terrein.

Inspreken

Insprekers krijgen 5 minuten spreektijd bij een bijeenkomst. Geef in de 5 minuten duidelijk aan waarover je het wilt hebben met de raadsleden. Geef aan waarom je het ergens mee eens of niet eens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als je ook namens anderen spreekt, vertel je wie dit zijn. Je hebt de mogelijkheid om een presentatie te laten zien dat je betoog ondersteunt. Heb je zo’n presentatie, neem dan van te voren contact op met de raadsgriffie via 

Wil je niet inspreken maar de raad toch laten weten hoe jij over een bepaald onderwerp denkt? Stuur dan een e-mail naar de raadsgriffie: . Alle berichten die binnenkomen worden dezelfde dag nog doorgestuurd naar alle raadsleden. Meer informatie over inspreken en contact met de raad vindt u hier.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA