Author Archive

Monitoring cityring

vrijdag, maart 18th, 2022

Hoe houd je in de gaten of het verkeersluw maken van de cityring ook het beoogde effect heeft? Dat staat in het Monitoringsplan Cityring, waarmee de gemeenteraad vorige week donderdag heeft ingestemd.

Vorig jaar oktober heeft de raad besloten tot het verkeersluw maken van de cityring. Dat betekent dat de Heuvelring, Paleisring, Stadhuisplein, Schouwburgring en Noordhoekring in 2023 nog één rijbaan hebben en de maximumsnelheid dan overal 30 kilometer per uur is. Deze ingreep moet een belangrijke kwaliteitsimpuls geven aan de binnenstad, zonder dat dit ten koste gaan van de bereikbaarheid en de economische vitaliteit van het stadscentrum. Het verkeersluw maken van de cityring hangt ook samen met de realisering van het Stadsforum. Het aantal auto’s per etmaal moet daar terug van 20.000 naar 8.000. De eerste voorbereidende werkzaamheden voor het Stadsforum zijn onlangs gestart.

Vinger aan de pols

De raad besloot vorig jaar ook om een vinger aan de pols te willen houden als het gaat om de effecten van de verkeersluwe cityring. Die effecten hebben betrekking op de verkeersintensiteit en verkeersveiligheid, maar ook op het eventuele sluipverkeer in en rond de binnenstad. Andere effecten zijn de bereikbaarheid van de binnenstad, de leefbaarheid en de economische ontwikkeling. Ook de economische effecten voor de linten Korvelseweg en Besterdring spelen een rol. Het monitoringsplan voorziet in allerlei mogelijkheden om die effecten periodiek te meten. Onder meer door middel van tellingen en het verzamelen van data. Ook enquêtes onder inwoners en bezoekers van de binnenstad behoren tot de monitoringinstrumenten.

Raad vraagt aandacht voor zorgkwaliteit

vrijdag, maart 18th, 2022

Met het unaniem aanvaarden van een door alle fracties ingediende motie heeft de gemeenteraad vorige week donderdag aandacht gevraagd voor de kwaliteit van en het toezicht op de zorg.

Aanleiding zijn de artikelen over het onderzoek van Follow the Money en het Brabants Dagblad over het zorgtoezicht. De raad luisterde onlangs ook naar de verhalen van betrokkenen die in de artikelen worden genoemd. De raadsleden vonden hun ervaringen schrijnend en schokkend.

Beter toezicht

De raad wil onder meer dat het college bij de inkoop van zorg nadrukkelijk de kwaliteit centraal blijft stellen. Ook moet het toezicht op de zorg worden verbeterd. Dat moet proactiever, bijvoorbeeld door onaangekondigde bezoeken bij zorgaanbieders. Verder moet het college openstaan voor directe signalen van cliënten, medewerkers en andere betrokkenen over de kwaliteit van de zorg en het toezicht. Verbetering van het zorgsysteem moet permanent de aandacht hebben. De raad vraagt het college om voortvarend aan de slag te gaan met verbeteracties en wil hierover periodiek geïnformeerd worden.

Ook de komende vier jaar

De motie van de raad was behalve voor het college ook voor de nieuwe gemeenteraad bedoeld die eind deze maand wordt geïnstalleerd. “Ook in de komende raadsperiode (2022-2026) moeten we in gesprek blijven over de kwaliteit van de zorg en het toezicht daarop”, aldus de gemeenteraad vorige week donderdag. “Dit onderwerp moet de aandacht krijgen die nodig is.”

Verkiezingen bij Omroep Tilburg

maandag, maart 14th, 2022
Live volgen wat de voorlopige uitslagen van de Tilburgse gemeenteraadsverkiezingen zijn? Dat kan aanstaande woensdag 16 maart via Omroep Tilburg!
Vanuit de Raadszaal van het Tilburgse stadhuis verzorgt Omroep Tilburg samen met de gemeente Tilburg een verkiezingsuitzending. Presentator Lout Donders blikt met de lijsttrekkers en andere gasten terug op de campagneperiode. En natuurlijk staan de voorlopige uitslagen tijdens de uitzending centraal: welke politieke partijen verliezen zetels, welke komen juist op, en wat betekent dat voor de verhoudingen in de Tilburgse gemeenteraad?

Stadsnieuws Verkiezingsspecial

maandag, maart 7th, 2022

Afgelopen weekend stond Stadsnieuws in het teken van de Tilburgse gemeenteraadsverkiezingen. Lees de verkiezingskrant hier!

In deze verkiezingskrant:
• Alle politieke partijen
• Volop praktische informatie
• De stemhulp Mijn Stem
• 12 maart: Pils & Politics
• 16 maart: Verkiezingsuitzending Omroep Tilburg

Bekijk de verkiezingskrant hier.

Theo & Theo en de gemeenteraadsverkiezingen

maandag, februari 21st, 2022

Gemeenteraadsverkiezingen een ver-van-mijn-bed-show? Representeren de mensen in de gemeenteraad mij wel? Waarom zou ik überhaupt gaan stemmen?

In Tilburg hebben we iets te vinden van onze politiek. Het verse duo Theo & Theo, burgemeester Theo Weterings en rapper T.O., gaan met een microfoon het Spoorpark in om te peilen wat het woord op straat is. Kijk voor alles van de jongerencampagne op www.deverkiezingenenik.nl.

Doe nu de stemhulp Mijn Stem

maandag, februari 14th, 2022

14, 15 en 16 maart 2022 zijn de Tilburgse gemeenteraadsverkiezingen! Weet jij al wat je gaat stemmen? Doe nu de stemhulp Mijn Stem en ontdek welke politieke partij past bij jouw ideeën over de toekomst van Tilburg.

De stemhulp bevat vijfentwintig stellingen, die de politieke partijen samen hebben geformuleerd. De stellingen gaan over verkeer, wonen, sport, cultuur, klimaat en milieu, zorg, veiligheid en tal van andere onderwerpen die ertoe doen in onze stad, wijken en dorpen. Alle politieke partijen laten in de stemhulp weten hoe zij over die stellingen denken. Je vindt de stemhulp via www.mijnstem.nl/tilburg.

Neem 16 februari een kijkje in raad

zaterdag, februari 12th, 2022

Wat doet de gemeenteraad eigenlijk? En hoe ziet een dag van een raadslid eruit? Woensdag 16 februari organiseert de raadsgriffie van de gemeente Tilburg samen met de studentenvrijwilligersorganisatie Serve the City Tilburg een ‘Kijkje in de raad’ voor studenten.

Op deze avond kom je alles te weten over de gemeenteraad en maak je kennis met Tilburgse raadsleden. Dit alles vindt plaats in de Raadszaal van het Stadhuis. Inloop is vanaf 19.30 uur en om 20.00 uur beginnen we. Aanmelden kan via de volgende link: https://forms.gle/arFfdUumcYn8cRsZ9

Hopelijk tot 16 februari!

Raad haakt in op signalen uit de samenleving

zaterdag, februari 12th, 2022

Dat de raad niet alleen besluiten neemt, maar ook inhaakt op actuele ontwikkelingen in de samenleving, bleek afgelopen maandag weer eens. Zowel de recente berichten over het zorgtoezicht als de klachten in de stad over de overlast van geparkeerde deelscooters waren voor de raad aanleiding om daar uitvoerig bij stil te staan. Beide onderwerpen waren door alle fracties uit de raad op de agenda gezet.

De raad wil een beter toezicht op de lokale zorg en goede en veilige zorg voor zeer complexe cliënten. Aanleiding zijn de artikelen over het onderzoek van Follow the Money en het Brabants Dagblad over het zorgtoezicht. Behalve naar een toelichting op deze berichten luisterde de raad ook naar de verhalen van betrokkenen die in de artikelen worden genoemd. De raadsleden waren geraakt door hun verhalen en vonden hun ervaringen schrijnend en schokkend.

De raadsleden gaan de komende weken gezamenlijk aan de slag om de juiste vervolgacties te bepalen. De acties zijn onder andere gericht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg en het toezicht daarop, het verbeteren van de mogelijkheden voor cliënten om rechtstreeks signalen aan de gemeente door te geven en het starten van een lobby om ook op de langere termijn meer mogelijkheden, ruimte en geld van het Rijk te krijgen. Dit onderwerp komt dan ook op korte termijn terug op de raadsagenda.

Overlast deelscooters

De raad liet zich afgelopen maandag ook bijpraten over de overlast van foutgeparkeerde GO-scooters in de binnenstad.  Aan de informatiebijeenkomst namen ook inwoners en het bedrijf GO Sharing deel. De raad wilde zich laten informeren over de problematiek en aanpak ervan, omdat naast GO Sharing mogelijk ook andere bedrijven deelmobiliteit in de binnenstad willen aanbieden. Wethouder Rik Grashoff liet tijdens de bijeenkomst weten dat de gemeente op zoek is naar zogeheten dropzones, waar scooters mogen worden geparkeerd.

Ontwikkelbedrijf voert regionale energie- en klimaatprojecten uit

zaterdag, februari 12th, 2022

Tilburg neemt deel aan een ontwikkelbedrijf dat gaat zorgen voor de uitvoering van de Regionale Energie- en Klimaatstrategie. Daarmee heeft de gemeenteraad afgelopen maandag ingestemd. Tilburg wordt samen met de provincie Noord-Brabant de grootste aandeelhouder.

Eerder dit jaar hebben alle acht gemeenten, die samenwerken in de regio Hart van Brabant, ingestemd met de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Deze strategie vormt voor de regio de invulling van het landelijke Klimaatakkoord. De REKS is een omvangrijk ontwikkelplan voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Bijvoorbeeld in de vorm van zonnepanelen op daken en zogeheten energiehubs. Het plan bevat ook locaties waar windmolens kunnen komen. In Tilburg is dat vooral langs wegen rond de stad en bij bedrijventerreinen. Het plan zorgt ervoor dat de regio in 2050 energieneutraal kan zijn. Ook wordt hiermee de Tilburgse ambitie gerealiseerd om in 2045 klimaatneutraal en klimaatbestendig te zijn.

Aandelen

Het op te richten publiek ontwikkelbedrijf, dat een besloten vennootschap (bv) wordt, gaat ervoor zorgen dat de REKS-ambities ook worden waargemaakt. Het geld daarvoor komt onder andere uit een regionaal klimaatfonds. Tilburg stort voor 5,9 miljoen euro aan aandelenkapitaal in de bv, de provincie doet dat voor hetzelfde bedrag. De andere regiogemeenten leggen samen 5,2 miljoen euro in.

Ook meedoen met een smalle beurs

De raad maakte maandag duidelijk dat ook mensen met een smalle beurs door middel van aandelen of participaties moeten kunnen deelnemen aan energiehubs in Tilburg. Op die manier kunnen zij meeprofiteren van het opwekken van duurzame energie. De raad aanvaardde hierover een amendement van GroenLinks, SP, PvdA en D66. De beoogde sociale participatie mag geen gevolgen hebben wanneer mensen een toeslag of uitkering hebben, of bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening zitten.

Bijna 90 miljoen euro voor huisvesting basisonderwijs

zaterdag, februari 12th, 2022

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag besloten dat er de komende vijftien jaar 89,1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor de bouw van nieuwe scholen in het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. In een aantal gevallen gaat het om vervangende nieuwbouw en om de bouw van nieuwe gymzalen.

De gemeente heeft een wettelijke verantwoordelijkheid voor de huisvesting van scholen in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs. Door middel van huisvestingsprogramma’s worden aan schoolbesturen de financiële middelen toegekend voor uitbreiding of vervanging van hun schoolgebouwen. Afgelopen maandag stelde de raad het plan vast voor het basisonderwijs en speciaal basisonderwijs. Dit plan gaat over de periode 2022-2037.

Meer geld voor duurzaamheid

Van de 89,1 miljoen euro gaat 30 miljoen naar nieuwe schoolgebouwen en uitbreidingen van bestaande scholen. Zo komen er vanwege de woningbouwontwikkelingen nieuwe basisscholen op het kazerneterrein van Stappegoor, in Tilburg Noord en in Berkel-Enschot. Voor de nieuwbouw en renovatie van bestaande basisscholen en voor de nieuwbouw van een aantal gymzalen staat 59,1 miljoen euro in het huisvestingsprogramma. Van het totale investeringsbedrag gaat 7,3 miljoen euro naar extra investeringen in energieneutrale schoolgebouwen. De raad ging maandag met het aanvaarden van een motie van PvdA en GroenLinks nog een stapje verder. Er zal een gesprek met het onderwijs plaatsvinden om na te gaan of en hoe – als pilot – één schoolgebouw volledig circulair kan worden ver(nieuw)bouwd of gerenoveerd.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA