Besluiten gemeenteraad 20 juni

De gemeenteraad heeft maandagavond 20 juni weer een aantal voorstellen vastgesteld in het belang van de stad Tilburg en de dorpen. Een van de besluiten zijn de benoeming en de installatie van drie nieuwe raadsleden en drie nieuwe burgerraadsleden.

Drie eerder geïnstalleerde raadsleden, Esmah Lahlah, Maarten van Asten en Yusuf Celik, zijn op 2 juni wethouder geworden.
Die benoeming tot wethouder is de reden dat de gemeenteraad nu met de drie nieuwe raadsleden (v.l.n.r.) Aziza Aboulkacem (PvdA), René Spieringhs (GroenLinks) en Bas Koster (VVD) en weer voltallig is.

De drie nieuwe burgerraadsleden zijn (v.l.n.r.) Kees Stoffelen (PvdA), Sofie Meeuwissen (PvdA) en Ank Claassen (50Plus).

De gemeenteraad heeft ook het raadsvoorstel beleidsregel ruimtelijke structuur Zwijsen Spoorzone vastgesteld. Dit besluit was nodig om de bouw van appartementen, kantoren en een hotel mogelijk te maken. Eerder heeft de gemeenteraad op 6 april 2020 al het bestemmingsplan verbrede reikwijdte Spoorzone 2019 vastgesteld wat nodig was om te kunnen bouwen in het deelgebied Zwijsen. De doelstelling van Spoorzone is het realiseren van een nieuw centrum stedelijk gebied voor wonen, werken, verblijf en recreatie. De mix van functies is belangrijk voor een aantrekkelijk verblijfs- en vestigingsklimaat. Het woonprogramma levert een bijdrage aan het oplossen van de grote behoefte aan woningen in diverse groottes en financieringscategorieën. Meer over dit besluit leest u in het raadsvoorstel.

Het raadsbesluit over het gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Reeshof Oost 2010 2e herziening (Bergeijkstraat) gaat over het realiseren van een gezondheidscentrum met 55 appartementen op de locatie Bergeijkstraat 20. Dit herziene bestemmingsplan maakt het mogelijk om het gezondheidscentrum Reeshof aan de Dubbeldamstraat te verplaatsen. Met deze overstap komt er een functionele en ruimtelijke versterking van het centrumgebied Reeshof Oost. In functioneel opzicht ontstaat een sterke concentratie van belangrijke voorzieningen in het centrumgebied. Daarnaast is de bouw van de 55 appartementen een waardevolle toevoeging. In het raadsvoorstel leest u meer over het besluit.

Naast nog diverse andere raadsbesluiten, zie agenda, heeft de gemeenteraad voor sport- en voetbalminded Tilburg ook ingestemd met een financiële garantstelling voor Willem II. De aanleiding voor deze garantstelling is het raadsbesluit van 13 december 2021 over het aangaan van een overeenkomst voor eigendomsoverdracht van het Koning Willem II stadion door vestiging van erfpachtrecht voor de grond en daaraan gekoppeld een erfpachtafhankelijk opstalrecht voor het stadion. Op 20 januari 2022 hebben Willem II en de gemeente deze erfpachtovereenkomst getekend. Een voorstel aan de raad om garant te staan voor een bancaire lening van Willem II voor de verwerving van het stadion zou op een later tijdstip volgen. Daarom is dit raadsvoorstel tijdens de raadsvergadering van 20 juni behandeld.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA