HOE WERKT DE RAAD


        

De maandag is ‘dag van de raad’: de vaste dag, waarop de raad bijeenkomt. Dat gebeurt in verschillende soorten bijeenkomsten. De ‘dag van de raad’ begint om 2 uur ’s middags met de informatie- en debatbijeenkomsten. De raadsvergaderingen zijn in de regel ’s avonds en vinden -uitzonderingen daargelaten- eens in de vier weken plaats om 19.30 uur.

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad neemt veel besluiten op basis van voorstellen van het college. Of de raad dat besluit neemt, wanneer hij dat doet en hoe, dat beslist de raad zelf. De raad bepaalt dus zijn eigen agenda. Op die agenda kunnen ook voorstellen staan van één of meer partijen uit de raad zelf. Ook kan de raad initiatieven en voorstellen uit de stad, bijvoorbeeld van inwoners of andere partijen op de agenda zetten.

De raad neemt besluiten

Besluitvormende raadsvergaderingen: Tijdens de raadsvergaderingen neemt de raad besluiten. De onderwerpen die al eerder tijdens de informatiesessies en/of debatsessies aan de orde zijn geweest, staan dan op de agenda.

Meer over besluitvormende vergaderingen ►

De raad laat zich informeren

Informatiebijeenkomsten: Voordat de raad in debat gaat en een besluit neemt, moet alles duidelijk zijn. De raad laat zich uitgebreid informeren en wil weten wat er speelt.

Meer over informatiebijeenkomsten ►

De raad gaat in debat

Debatbijeenkomsten: Tijdens het debat nemen de partijen (fracties) in de raad hun standpunt in over een voorstel. Van elke fractie neemt één woordvoerder deel aan het debat.

Meer over debatbijeenkomsten ►

Woordvoerderschappen

De gemeenteraad gaat over heel veel verschillende zaken binnen de gemeente. Ieder raadslid heeft zijn eigen specialiteit en voert daarover het woord. Dit noemen we woordvoerderschappen. Een overzicht van deze woordvoerderschappen treft u hier aan. Op elke pagina van een woordvoerderschap treft u contactgegevens, meer informatie en de namen van de woordvoerders aan.

Naar de woordvoerderschappen ►

Organisatie

Om de raad zo goed mogelijk zijn werk te laten doen, zijn er verschillende zaken rondom de raad georganiseerd. 

Voorzitters

De besluitvormende raadsvergadering wordt voorgezeten door de burgemeester of zijn vervanger. Burgemeester Theo Weterings is nu de voorzitter van de raad. Raadslid Henk van Tilborg is zijn plaatsvervanger. De voorzitter leidt de vergaderingen van de gemeenteraad en let erop dat de vergadering ordelijk en volgens de regels verloopt. Het komt wel voor dat de burgemeester tijdens de vergadering moet optreden als lid van het college. Is dat het geval, dan neemt de plaatsvervangend voorzitter zolang de voorzittershamer van hem over.

Presidium

Het presidium gaat onder andere over het functioneren van de raad en organiseert daarover enkele keren per jaar een bijeenkomst. Voorafgaand aan elke raadsvergadering bespreekt het presidium de huishoudelijke en organisatorische gang van zaken van die vergadering. De fractievoorzitters vormen samen met de burgemeester het presidium. De burgemeester is de voorzitter.

Agendacommissie

De Agendacommissie gaat over wie, wat, waar, wanneer en hoe van de raad. Ze stelt de agenda’s vast voor de verschillende bijeenkomsten van de raad, zoals de informatiesessies, debatbijeenkomsten en de raadsvergaderingen.

Meer over de agendacommissie ►

Raadsgriffie

De gemeenteraad heeft zijn eigen ambtelijke ondersteuning, de raadsgriffie.  Bij de raadsgriffie werken 10 mensen onder leiding van de griffier, Noor kanters. De raadsgriffier is de eerste adviseur van de raad en adviseert en ondersteunt de raad over de positionering, organisatie en werkwijze van de raad.

Meer over de raadsgriffie ►

Algemene zaken

Hieronder vind je zaken rondom het inkomen, fractievergoedingen en nevenfuncties van de raadsleden.

Fractievergoedingen

Alle fracties verantwoorden aan het eind van ieder kalenderjaar de uitgave van de ontvangen fractievergoeding. Hieronder zijn de financiële overzichten 2018 opgenomen.

Meer over fractievergoedingen ►

Inkomen raadslid

Het loon van raadsleden heet raadsvergoeding. Daarnaast hebben zij recht op onkostenvergoedingen en secundaire voorzieningen.

Meer over inkomen raadslid ►

Nevenfuncties raads- en burgerraadsleden

Raadsleden en burgerraadsleden zijn in het kader van integriteit verplicht om alle functies die zij naast het raadslidmaatschap uitoefenen te melden bij de Raadgriffie.

Overzicht nevenfuncties raads- en burgerraadsleden 1 januari 2024

Geschenkenregister

In dit register ziet u een overzicht van de geschenken en giften die raadsleden en burgerraadsleden uit hoofde van hun functie hebben ontvangen.

Meer over geschenkenregister ►

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA