50 Plus

In het verkiezingsprogramma 2018 presenteert 50PLUS een totaalprogramma voor Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout met in alle beleidsonderdelen een duidelijke visie op de positie van de 50-plussers.

Speerpunten zijn; leefbaarheid, zorg, veiligheid, omgangsnormen, economie & financiën.

50PLUS is er niet alleen voor de huidige 50-plussers, maar voor iedereen, ook jongeren, die zich in de doelstellingen van de partij herkennen.

50PLUS werkt aan een evenwichtige behartiging van de belangen van alle generaties om zo een generatieconflict te voorkomen.

50PLUS gaat uit van drie hoofdpunten: individuele vrijheid, sociale rechtvaardigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Alle vormen van discriminatie, waaronder leeftijdsdiscriminatie, ziet 50PLUS als aantasting van de individuele vrijheid.

Fractievoorzitter

Henk van Tilborg

 

Social:

TOP ITEMS

Leefbaarheid

50PLUS wil gratis busvervoer in de daluren voor iedere Tilburger. De bereikbaarheid van nieuwe wijken en de dorpen Berkel-Enschot en Udenhout is een belangrijk aandachtsgebied

50PLUS wil dat in alle openbare gebouwen/ruimtes gratis toiletten komen.

50PLUS wil dat alle Tilburgers bijdragen aan imago verbetering van Tilburg door positief en trots over Tilburg te communiceren.

50PLUS wil dat de gemeente woningeigenaren in de binnenstad onderhoudsplicht oplegt zodat verloederde panden geschikt gemaakt kunnen worden voor bewoning.

50PLUS wil de samenwerking met de Dorpsraden van Berkel-Enschot en Udenhout alsmede de wijkraden bevorderen.

50PLUS wil een lokale Ouderen Ombudsman(vrouw) aanstellen, die problemen/klachten voor specifiek genoemde doelgroep neutraal kan behandelen.

50PLUS wil inspelen en stimuleren op de mobiliteit middels het ANWB programma AutoMaatje.

50PLUS wil Tilburg nog mooier maken door middel van vergroening.

50PLUS wil door het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere milieumaatregelen waken over de leefbaarheid voor volgende generaties. Duurzaamheid in onze stad is zeker erg belangrijk.

50PLUS vindt dat op verzoek van bewoners de GFT bakken wekelijks geledigd moeten worden. Door de chip die in de container zit is dat makkelijk te regelen.

50PLUS vindt dat vluchtelingen die een status hebben zeker geholpen moeten worden.

50PLUS vindt dat cultuur belangrijk is en moet zeker ondersteund en gestimuleerd worden maar dit mag niet als gevolg hebben dat belastingen omhoog gaan.

Zorg

50PLUS wil, dat WMO-gelden uitsluitend voor de zorg worden besteed en dus niet voor andere doelen worden ingezet.

50PLUS wil, dat de WMO-voorzieningen, zoals huishoudelijke hulp, weer in dezelfde omvang als vóór de decentralisatie worden verstrekt, en de eigen bijdrage wordt verlaagd. Bij de keukentafelgesprekken moeten onafhankelijke cliëntondersteuners aanwezig zijn.

50PLUS wil met een netwerk van buurtcoaches ten behoeve van de ouderenzorg ervoor zorgen, dat zelfstandig wonende ouderen snel van hulp kunnen worden voorzien. Ze kunnen ook de ouderen ondersteunen met internet en administratie.

50PLUS wil meer aandacht voor mantelzorg en respijtzorg. Mantelzorgers moeten gratis kunnen parkeren. Er moet wel een goed controleerbaar ( dus ook te handhaven) systeem komen.

50PLUS wil dat er een programma ontwikkeld wordt om eenzaamheid onder ouderen tegen te gaan.

50PLUS wil van Tilburg een Dementie-vriendelijke stad maken.

50PLUS wil dat er extra aandacht komt voor jongeren met name als het gaat om verslaving en criminaliteit

50PLUS wil een goede spreiding van buurthuizen over de hele stad, toegankelijk voor iedereen, jong en oud. De exploitatie en organisatie van de buurthuizen optimaliseren.

Veiligheid

50PLUS wil de veiligheid verbeteren door uitbreiding van de buurtpreventie en door aanwezigheid van voldoende bevoegde Boa’s en politieposten in de wijken en dorpen.

50PLUS wil een inhaalslag om het achterstallig onderhoud van straten aan te pakken, vooral voor de veiligheid van ouderen en gehandicapten.

50PLUS wil meer cameratoezicht op de juiste plekken, dit past in deze tijd.

50PLUS wil de verkeersveiligheid sterk verbeteren. Gaat om vele wegen en straten bv Cityring, Ringbanen, Bredaseweg en Piushaven.

Omgangsnormen

50PLUS wil dat alle Tilburgers trots op Tilburg kunnen zijn. Aan hufterig gedrag gaan we samen wat doen. Respect en fatsoen zijn hierbij de kernwoorden.

50PLUS wil alle vormen van discriminatie bestrijden.

50PLUS vindt dat van mensen met een uitkering binnen grenzen van de mogelijkheden van betrokkenen een tegenprestatie mag worden verwacht.

Economie & Financiën

50PLUS wil meer aandacht en geld voor bestrijding van armoede en schuldhulpverlening.

50PLUS wil, dat de woningcorporaties door de gemeente worden gestimuleerd om meer geschikte en energiezuinige woningen voor ouderen te bouwen.

50PLUS vindt het bouwen van niet leeftijdsgebonden woningen noodzakelijk. Het mogelijk maken van nieuwe woonvormen waardoor gezinnen, jongeren en ouderen bij elkaar kunnen wonen moet worden gestimuleerd en financieel aantrekkelijk worden gemaakt.

50PLUS wil dat alle geoormerkt geld ingezet wordt daar waar het voor bestemd is.

50PLUS wil geen uitbreiding van de gemeentelijke belastingen omdat dit opnieuw zal leiden tot lastenverzwaringen voor de burger en de ouderen, die niet mee mochten delen in eerdere lastenverlichtingen.

50PLUS stelt dat het MKB en zelfstandigen zonder personeel (ZZP) de basis zijn van onze economie. Gemeente moet ondernemerschap in de breedste zin van het woord ondersteunen.

50PLUS wil vanaf 45 jaar meer aandacht voor arbeidsparticipatie.

50PLUS wil dat er een stimuleringspakket moet komen voor de oudere werkloze en oudere werknemers.

50PLUS vindt dat plaatsing van zonnepanelen gestimuleerd moet worden.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA