CONTACT

De raad hoort graag wat jij belangrijk vindt voor de stad of voor jouw dorp, wijk of buurt. Heb je een voorstel of wil je laten weten hoe jij over een bepaald onderwerp denkt? Aarzel dan niet om van je te laten horen. Raadsleden stellen dat op prijs. Met de raad, maar ook met raadsleden afzonderlijk kun je makkelijk contact leggen. Er zijn bovendien verschillende manieren om invloed uit te oefenen op onderwerpen die bij de raad aan de orde komen.

 

In gesprek met de raad 

Inwoners, instellingen en organisaties kunnen zelf het initiatief nemen om een kwestie onder de aandacht te brengen van de raad. Neem contact op met de Raadsgriffie als je in gesprek wilt met de raad. Jouw verzoek wordt voorgelegd aan de Agendacommissie. Deze commissie bepaalt o.a. de agenda’s en de indeling van de bijeenkomsten en gesprekken van de raad. Stuur hiervoor een e-mail naar .

 

Neem contact op met een raadslid of fractie 

Wil je een afspraak maken met een raadslid of een fractie? Kijk dan voor de contactgegevens op het overzicht van de raadsleden en fracties of klik op een van de foto’s onderaan deze pagina. Wil je meerdere raadsleden uitnodigen? Dat kun je ook regelen via de Raadsgriffie. Stuur hiervoor een e-mail naar .

 

Nodig raadsleden uit voor een gesprek op locatie 

Inwoners, verenigingen, comités en organisaties kunnen raadsleden ook uitnodigen voor bijeenkomsten of activiteiten om te pleiten voor hun zaak. Raadsleden geven graag gehoor aan die uitnodiging. Het is wel van belang om tijdig actie te ondernemen, want raadsleden zijn druk bezet. Neem contact op met de Raadsgriffie om een afspraak te maken. Stuur hiervoor een e-mail naar .

 

Inspreken bij de raad 

Als inwoners of vertegenwoordiger van een organisatie kun je jouw mening laten horen over een onderwerp dat op de agenda staat van de raad tijdens een informatiebijeenkomst. Je komt dan pleiten voor jouw belang. Insprekers krijgen een aantal minuten spreektijd. Wil je jouw mening geven? Neem dan contact op met de Raadsgriffie door een e-mail te sturen naar .

Spelregels om in te spreken ►

Maak je punt bij de raad

“Maak je Punt” stimuleert inwoners om gemakkelijk zelf plannen en ideeën te ontwikkelen en hierover met de raad in gesprek te gaan. Op maakjepunt.nl zet jij jouw idee, verzamel je stemmen en bij voldoende stemmen maak jij je punt bij de raad. Hier lees je ook hoe een punt maken precies in zijn werk gaat en kun je alle plannen bekijken die ingediend zijn.

Naar maakjepunt.nl ►

Scholenbezoek

Wilt u uw leerlingen meer betrekken bij de (lokale) democratie? Het Tilburgse stadhuis staat structureel open voor educatieve programma’s voor scholen en andere groepen jongeren. In samenwerking met ProDemos bieden wij twee verschillende programma’s aan: Democracity voor basisscholen en Klassenbezoek@Gemeentehuis voor middelbare scholen.

Meer informatie over scholenbezoeken ►

Petitie indienen

Alle Nederlanders hebben het recht om bij de overheid (regering, het parlement, provincie of gemeente) een petitie in te dienen. Door middel van het indienen van een petitie vraag je de overheid om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld om een probleem op te lossen.

Op het petitieloket van de gemeente Tilburg kun je een petitie starten over zaken die in Tilburg spelen. Als je de petitie openbaar zet dan kunnen inwoners die deze petitie ondertekenen. Als je vindt dat je voldoende ondertekenaars hebt of als er een belangrijk moment voor je petitie aanbreekt, kun je de petitie indienen. 

De Raadsgriffie zorgt ervoor dat de petitie op de juiste plaats terecht komt. Dat kan de gemeenteraad zijn of het college. Je wordt daarvan op de hoogte gehouden en hoort wat er met de petitie wordt gedaan. 

Het kan zijn dat een onderwerp door de raad of het college op de politieke agenda komt en dat juist dát moment het beste moment van indiening is. Zo ben je immers op tijd om direct invloed uit te oefenen op het besluitvormingsproces. Als zo’n moment zich voordoet, word je door de Raadsgriffie geïnformeerd. Daarom is het belangrijk dat als je een petitie start, je je contactgegevens invult. De raadsgriffie is er om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen. De Raadsgriffie kan echter niet garanderen dat je gelijk krijgt of dat je voor elkaar krijgt wat je wenst. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de Raadsgriffie, .

Referendum aanvragen

Tilburgers die invloed uit willen oefenen op de toekomst van hun stad kunnen een referendum aanvragen. Bij een referendum spreken kiesgerechtigden zich uit over een genomen raadsbesluit. Bij de gemeente is het mogelijk  om een raadgevend referendum aan te vragen. De raad is niet aan de uitslag hiervan gebonden.

Indienen verzoek tot referendum

De gemeente kan een referendum houden als tenminste 1300 van de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente een ‘inleidend verzoek om een referendum over een raadsbesluit’ indienen. Dit moet gebeuren binnen drie weken na bekendmaking van het raadsbesluit waar het referendum over gaat. Als u een referendum wenst, kunt u voor meer informatie en ondersteuning een e-mail sturen naar .

Onderwerpen

Een referendum kan niet over ieder raadsbesluit gaan. Er zijn uitzonderingen. Die staan in artikel 3 van de Referendumverordening Tilburg 2022. Bijvoorbeeld een besluit over de begroting of het aangaan van een gemeenschappelijke regeling. De raad kan ook bepalen dat er dringende redenen zijn om geen referendum te houden. De referendumcommissie bekijkt na het ontvangen van een verzoek tot een referendum of één van deze uitzonderingen gelden.

Zo werkt het

Een medewerker van de griffie ondersteunt initiatiefnemers. De medewerker kent de procedures en adviseert de indieners over het verzamelen van handtekeningen van kiesgerechtigden die het initiatief via een ‘inleidend verzoek’ steunen.

Een inleidend verzoek voor een referendum moet door minimaal 1300 kiesgerechtigden worden ingediend. Het formulier is beschikbaar op de gemeentelijke website nadat een referendum is geïnitieerd. Kiesgerechtigden moeten zich legitimeren met DigiD of hun identiteitsbewijs.

Uiterlijk één dag voor de eerstvolgende raadsvergadering laat de referendumcommissie aan de raad weten of aan de voorwaarden voor het indienen van dit verzoek is voldaan. De raad neemt hier vervolgens een beslissing over. Daarna moet het inleidend verzoek worden ondersteund door minimaal 8000 kiesgerechtigden. De 1300 mensen die het inleidend verzoek hebben ingediend, worden hiervan afgetrokken. In dat geval moet er steun zijn van minimaal 6700 kiesgerechtigden. Als er voldoende ondersteuningsverklaringen zijn, is er sprake van een definitief verzoek om een referendum te houden.

Ondersteuningsverklaring

De ondersteuningsverklaring moet worden ingediend binnen 6 weken na de dag dat de raad heeft besloten dat het inleidende verzoek voor het referendum geldig is. Voor het inleveren van de ondersteuningsverklaring gelden dezelfde voorwaarden als voor het inleveren van het inleidend verzoek (zie hierboven).

Uiterlijk 1 dag voor de eerstvolgende raadsvergadering laat de referendumcommissie aan de raad weten of aan de indieningseisen voor de ondersteuningsverklaring is voldaan. De raad neemt hier vervolgens een beslissing over. De raad schort haar besluit over het onderwerp van het referendum op, als hierover inderdaad een referendum wordt gehouden.

Vervolg

Het referendum vindt minimaal vier maanden en maximaal zes maanden na het raadsbesluit tot het houden van een referendum plaats. Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering na het referendum, beslist de raad opnieuw over het raadsbesluit waarover het referendum ging.

De regels voor een referendum in Gemeente Tilburg zijn ook opgenomen in de referendumverordening op overheid.nl.

Bezoek- en postadres

Bezoekadres
Stadhuis
Stadhuisplein 130
5038 TC Tilburg

Bekijk op Google Maps ►

Postadres
Postbus 90155
5000 LH Tilburg

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA