Partij van de Arbeid

De PvdA Tilburg staat voor een sociaal en duurzaam Tilburg, dichtbij de mensen. We streven naar gelijke kansen voor iedereen, ongeacht waar je wieg heeft gestaan. We bestrijden armoede en willen bestaanszekerheid voor al onze inwoners. Tilburg verdient het een leefbare en groene gemeente te zijn waar mensen lichamelijk én geestelijk gezond zijn. Niet alleen het centrum, maar juist ook onze Tilburgse wijken en dorpen dienen goede voorzieningen te hebben dichtbij de mensen. Benieuwd hoe we dat bereiken? Lees hieronder verder of ga via de linkjes hiernaast naar onze website of ons verkiezingsprogramma.

 

TOP ITEMS

Een sociaal Tilburg

Elke Tilburger heeft recht op gelijke kansen, ongeacht waar je wieg heeft gestaan. Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving. Wij staan voor een Tilburg waarin we oog hebben voor elkaar en voor elkaar zorgen. Wij ondersteunen Tilburgers, zodat niemand aan de kant blijft staan.

 

Experiment met basisbanen: Basisbanen zijn duurzame en betaalde banen voor mensen die wel willen werken maar daar momenteel geen mogelijkheden hebben op de arbeidsmarkt. Tilburg heeft een praktijkexperiment opgezet waarbij vijf mensen een basisbaan krijgen aangeboden. Dit experiment wordt daarna geëvalueerd en uitgebreid naar een pilot met 50 basisbanen. Als het experiment en de pilot bevallen, worden de basisbanen structureel aangeboden in de gemeente Tilburg. Zo pakken we de ongelijkheid op de arbeidsmarkt aan, en laten we iedereen meedoen.

 

Verhoging van de meedoenregeling: De PvdA zette in op bestaanszekerheid in de verkiezingscampagne van 2022. Tijdens de coalitieonderhandelingen pleitten we voor armoedebestrijding, en met succes. Het coalitieakkoord ‘Meer Voor Elkaar’ bevat namelijk een aanzienlijke verhoging van de Meedoenregeling van 100 euro naar 135 euro per persoon per jaar. Ook stijgt de regeling voortaan jaarlijks mee met de inflatie. Hierdoor kunnen meer mensen met weinig financiële ruimte in Tilburg deelnemen aan leuke, leerzame en sportieve activiteiten, waardoor ze beter kunnen meedoen in de samenleving en hun sociale netwerk kunnen uitbreiden. De regeling wordt uitgebreid en omvat nu ook studenten met speciale omstandigheden, thuiswonende jongeren en mensen in schuldsanering.

Een duurzaam Tilburg

Tilburgers verdienen een prettige, gezonde en groene leefomgeving. Wij houden Tilburg goed leefbaar en haar inwoners lichamelijk én geestelijk gezond. Zo bouwen wij aan een duurzame toekomst, voor Tilburg en de volgende generaties.

Veel nieuwe betaalbare en groene woonplekken: In een leefbare gemeente moet iedereen een betaalbare plek om te leven kunnen hebben, het liefst met veel groen in de buurt. Onze beleidseis voor 35% sociale huur en 10% middenhuur bij de bouw van nieuwe woningen is opgenomen in het coalitieakkoord. De drie projecten Poort van Stappegoor, Koningswei en gemengd woning in Stappegoor zijn mooie voorbeelden van de concrete uitwerking van dit beleid. De Poort van Stappegoor krijgt 206 nieuwe appartementen waarvan 72% betaalbare woningen zijn, waaronder 62% sociale huur en 10% middenhuur. Het Koningsplein wordt omgebouwd tot de Koningswei met 367 nieuwe appartementen, waarvan 63% sociale huur en 10% middenhuur. Bij al deze projecten is er veel oog voor een groene leefomgeving. Daarnaast komt er ook aandacht voor gemengd wonen in Stappegoor, met 96 tijdelijke appartementen voor spoedzoekers en mensen die na een zorgtraject zelfstandig kunnen wonen.

Een leefbare gemeente voor iedereen: De gemeente Tilburg gaat wijkgericht werken aan de leefbaarheid van de wijken Tilburg-Noord, Tilburg-West en Groenewoud. Deze wijken zijn aangewezen als ‘stedelijk focusgebied’ in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Dit zijn gebieden waar inwoners vaak te maken hebben met een opeenstapeling van problemen zoals armoede, schulden, werkloosheid en een slechte gezondheid. De gemeente heeft een investeringsplan geschreven om met maatwerk en een wijkgerichte aanpak de leefbaarheid en veiligheid te verhogen. Hierbij staan de waarden van GROW centraal: Goede start, Ruimte om te leven, Optimale kansen en een Wereld die jou ziet. Hierbij is veiligheid een absolute basisvoorwaarde. De investeringen zijn onder andere gericht op ondersteuning van kinderen en jongeren, woningbouw, kansengelijkheid, en het stimuleren van ontmoetingsplekken voor inwoners.

Een Tilburg dat dichtbij is

Wij zetten de Tilburgse wijken en dorpen op één. Tilburg is meer dan de binnenstad en de bekende hotspots. Elke Tilburger verdient goede voorzieningen dichtbij. Wij staan dichtbij de mensen die wij vertegenwoordigen, zodat wij weten wat er écht speelt en wij bereikbaar en benaderbaar zijn voor inwoners die onze hulp nodig hebben.

Voorzieningen voor iedereen dichtbij: De PvdA heeft ervoor gezorgd dat er bij toekomstige woningbouwprojecten vooraf voldoende ruimte geserveerd wordt voor maatschappelijke voorzieningen. Denk aan voorzieningen als scholen, kinderopvang, huisartsen en buurtontmoetingspunten. Zo zorgen we dat iedereen voorzieningen in de buurt heeft, ook voor mensen die in de wijken of dorpen wonen. Voldoende maatschappelijke voorzieningen zijn van groot belang om leefbare en sociale wijken te creëren.

Huiskamers voor onze buurten: Huiskamers van de buurten zijn kleinschalige buurtontmoetingsplaatsen. De afgelopen tijd zijn er steeds meer van deze plaatsen gekomen in onze gemeente. Er is echter nog geen overzicht. Daarom heeft de PvdA opgeroepen om te inventariseren waar er al buurtontmoetingsplaatsen zijn, en te onderzoeken waar er nog behoefte is aan een ontmoetingsplaats in de buurt. Ook gaat de gemeente kijken hoe bestaande en nieuwe ontmoetingsplaatsen beter ondersteund kunnen worden in het hanteren van ruime openingstijden, goed professioneel beheer en een brede programmering van activiteiten. Zo brengen we betere voorzieningen naar onze wijken, en versterken we de gemeenschap.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA