Het bestuursakkoord in vogelvlucht

Met de vaststelling van het bestuursakkoord ‘Meer voor elkaar’ heeft de raad besloten om in de periode 2022-2026 op een aantal gebieden een tandje bij te zetten. Er is extra snelheid geboden om de problemen op de woningmarkt en arbeidsmarkt aan te pakken. Er wordt extra ingezet op de energietransitie en klimaatcrisis, de sociale basis, het wijkgericht werken en de kwaliteit van de openbare ruimte.

‘Meer voor elkaar’ betekent onder meer dat iedereen in de stad, wijken en dorpen moet kunnen meedoen. Er is maatwerk nodig voor kwetsbare inwoners en voor een groeiende groep die door de stijgende energieprijzen en toenemende inflatie kopje onder dreigt te gaan. Er komt een crisisherstelfonds, dat in elk geval wordt gevuld met geld dat nog over is van de coronareserve. Dit fonds wordt ingezet om voor inwoners, organisaties en ondernemers de gevolgen van een tijdelijke crisis op te vangen. Ook komt er een plan om energiearmoede aan te pakken.

Sociale basis versterken

Om de sociale basis te versterken komt er een programma op het gebied van preventie, gezondheid, kansengelijkheid en talentontwikkeling. In een fonds voor de uitvoering van dit programma zit alvast 5 miljoen euro. Eenzelfde bedrag zit er in een fonds om vraagstukken op de arbeidsmarkt aan te pakken. Vooral de aansluiting tussen het onderwijs en het Tilburgse MKB is van groot belang, aldus het akkoord. Tilburg krijgt ook basisbanen: 50 stuks in de komende drie jaar. De al bestaande aanpak om in het sociaal domein verbeteringen en innovaties door te voeren, wordt voortgezet. De hiervoor bestaande investeringsreserve wordt aangevuld tot 10 miljoen euro. Verder gaat de bestaande Meedoenregeling omhoog naar 135 euro per gezinslid en komt er een actieplan – inclusief het benodigde geld – om de toegankelijkheid van openbare gebouwen en bushaltes te verbeteren.

Impuls in wijkgericht werken

Om nog beter aan te sluiten bij de wensen en initiatieven van inwoners krijgt het wijkgericht werken een extra impuls. De komende drie jaar is elk jaar 1 miljoen euro beschikbaar. Dat geld is bedoeld voor alle wijken en dorpen waar het nodig is. Uitgangspunt is dat de gemeente ‘niet stuurt maar steunt’. Met de wijk- en dorpswethouders en de gebiedsteams is de gemeente in alle wijken en dorpen zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar.

Vaart maken met energietransitie en luchtkwaliteit

Tilburg wordt steeds groener en duurzamer. Maar de gevolgen van de klimaatverandering aanpakken, vraagt om nog meer inzet en snelheid. Er komen energiehubs rond de stad, waar zonne- en windenergie wordt opgewekt. Er komt een warmtenet in Tilburg-Zuid. Er wordt nog eens kritisch gekeken naar de toekomst van het Amerwarmtenet. Ook de mogelijkheden voor energieopslag in wijken worden onderzocht. De hoeveelheid groen in en om de stad gaat de komende jaren fors omhoog. Er wordt jaarlijks 5 miljoen euro uitgetrokken voor extra parken en parkjes, bomen, biodiverse beplanting en koelteplekken. Daarnaast gaat er elk jaar 3 miljoen euro naar de kwaliteit van de openbare ruimte in de wijken en dorpen. De ambities om de Tilburgse economie circulair te maken, worden aangescherpt. Met de investeringen die nodig zijn, worden het circulaire ambachtscentrum en de tweede volwaardige milieustraat een feit en komen er versneld elektrische vuilniswagens.

Woningbouw: meer eigen regie

Snelheid is ook geboden als het om de woningbouw gaat. Tilburg krijgt er tot 2040 maar liefst 25.000 woningen bij. Om ervoor te zorgen dat woningbouwplannen voortvarend van de grond komen, is meer eigen regie van de gemeente nodig. Er komt een Stedelijk Ontwikkelfonds van 30 miljoen euro. Met dit geld kan de gemeente profiteren van fondsen die rijk en provincie beschikbaar hebben voor de versnelling van de woningbouwopgave. De nieuwe woningen moeten energieneutraal, natuurinclusief en klimaatadaptief zijn. Van alle nieuwbouw moet bovendien 35 procent sociale huur en lage middenhuur zijn.

De democratie verlevendigen

De lage opkomstcijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart laten zien dat het niet best is gesteld met de betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie. Die moet meer tot de verbeelding gaan spreken. Bijvoorbeeld met een jeugdgemeenteraad, educatie, een kinderburgemeester, een ombudsfunctie, het stimuleren van stadsdebatten en het investeren in de lokale media. Voor deze ‘verlevendiging van de democratie’ komt eenmalig 4 miljoen euro beschikbaar.

Het bestuursakkoord maakt verder melding van: incidenteel 5 miljoen euro voor de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen, structureel extra geld plus nog eens 1 miljoen voor kunst en cultuur, extra middelen voor de bescherming van het cultureel erfgoed, 1,5 miljoen euro voor een Topsportfonds en een extra impuls voor evenementen. Ook veiligheid, ondermijning en de aanpak van cybercriminaliteit vragen om meer aandacht. Voor digitalisering en een nog betere dienstverlening wordt in totaal 8,8 miljoen euro uitgetrokken.

Aan de slag: uitvoeringsbrieven

Wat moet er concreet gebeuren om de opgaven uit het bestuursakkoord op te pakken? Hoe betrek je daar inwoners, ondernemers en andere partners bij? Wat kun je op buurt-, wijk- en dorpsniveau voor elkaar krijgen? En wat betekent dat allemaal voor de planning van de gemeenteraad? Wanneer kan die wat bespreken? Dat komt te staan in zogeheten uitvoeringsbrieven, die het nieuwe college in het najaar samen met de begroting voor 2023 voorlegt aan de gemeenteraad.

Financieel

Voor de uitvoering van het bestuursakkoord zijn miljoenen aan extra investeringen nodig. Die hebben gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. Die komt voor de zomer aan de orde tijdens een informatiebijeenkomst van de raad. Dan is naar verwachting ook meer bekend over de gevolgen van het regeerakkoord voor de meerjarenbegroting van de gemeente. De financiële vertaling van het bestuursakkoord wordt na de zomer zichtbaar, wanneer het college de begroting 2023 presenteert. In elk geval gaat het OZB-tarief licht omhoog.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA