Info- en debatbijeenkomsten maandag 11 juli

Maandag 11 juli bespreekt de gemeenteraad tijdens de openbare, wekelijkse bijeenkomsten weer een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor de gemeente Tilburg. Ook gaan de raads- en burgerraadsleden verder met hun inwerkprogramma.

Wat er op de agenda staat kunt u hier lezen. De meeste agendapunten zijn eerder al aan de orde gewest tijdens vorige informatiebijeenkomsten. Het gaat dan om onder meer het raadsvoorstel bestemmingsplan Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, raadsvoorstel vervolg maatschappelijke voorzieningen Biezenmortel en het raadsvoorstel gewijzigde huisvestingsverordening. Hieronder lichten we kort het raadsvoorstel startnotitie evenementenbeleid 2023-2026 toe.

Raadsvoorstel startnotitie evenementenbeleid 2023-2026

Het evenementenbeleid 2019-2022 nadert zijn einde. Daarom wordt in dit raadsvoorstel voorgesteld om de startnotitie voor het evenementenbeleid 2023-2026 vast te stellen. De startnotitie beschrijft uitgangspunten en is de eerste stap voor het evenementenbeleid 2023-2026. Het stuk beschrijft de aandachtspunten, de werkwijze om nieuw beleid te maken, financiële overwegingen en de rol van de gemeenteraad. Maandag bespreekt de raad dit tijdens een informatiebijeenkomst. Aan het einde van deze bijeenkomst laat de gemeenteraad weten of er nog behoefte is aan een debat over de startnotie. Als dat niet zo is, stemt de raad over het stuk tijdens de raadsvergadering op 18 juli.

Nadat de startnotitie is vastgesteld, gaat de gemeente aan de slag met de herijking van het evenementenbeleid zoals beschreven in de startnotitie. Dat gebeurt op basis van de evaluatie van het huidige beleid, onderzoek, gesprekken met stakeholders waaronder organisatoren, ondernemers, klankbordgroepen, interne en externe experts. In het evenementenbeleid beschrijft de gemeente de ambities, visie en doelen voor de komende vier jaren. De planning is dat de gemeente in mei 2023 het nieuwe evenementenbeleid vaststelt.

Tilburg Zingt © Bas Haans Fotografie

_____________________________________________________________________________________________________

Tijdens informatie- en debatbijeenkomsten laat de gemeenteraad zich zo uitvoerig mogelijk informeren over allerlei ontwikkelingen in de stad Tilburg en de dorpen. Dit gebeurt een of meerdere weken voorafgaand aan een officiële raadsvergadering waar de gemeenteraad besluiten neemt.

Informatiebijeenkomsten

Voordat de raad in debat gaat en een besluit neemt, moet alles duidelijk zijn. De raad laat zich uitgebreid informeren en wil weten wat er speelt. Het college van b&w geeft toelichting op voorstellen die de raad bespreekt en raadsleden kunnen vragen stellen. Het kan ook zijn dat de raad wil weten wat de stad van een voorstel of bepaalde ontwikkeling vindt. Hoe denken inwoners, ondernemers, experts, instellingen en organisaties erover? De raad nodigt hen uit voor een bijeenkomst. Het omgekeerde kan ook, wanneer inwoners zelf het initiatief nemen om iets aan te kaarten of om hun mening kenbaar te maken. Heb je vragen, mail dan de raadsgriffie via .

Debatbijeenkomsten

Tijdens het debat nemen de politieke partijen (fracties) in de raad hun standpunt in over een voorstel. Van elke fractie neemt één woordvoerder deel aan het debat. Het aantal deelnemers aan het debat is dus overzichtelijk. Andere fractieleden kunnen het debat wel bijwonen, maar nemen niet deel. Zij zitten, net als de aanwezige belangstellenden, op de publieke tribune. De woordvoerders van de fracties zijn specialist op hun terrein.

Inspreken

Insprekers krijgen 5 minuten spreektijd bij een bijeenkomst. Geef in de 5 minuten duidelijk aan waarover je het wilt hebben met de raadsleden. Geef aan waarom je het ergens mee eens of niet eens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als je ook namens anderen spreekt, vertel je wie dit zijn. Je hebt de mogelijkheid om een presentatie te laten zien dat je betoog ondersteunt. Heb je zo’n presentatie, neem dan van te voren contact op met de raadsgriffie via 

Wil je niet inspreken maar de raad toch laten weten hoe jij over een bepaald onderwerp denkt? Stuur dan een e-mail naar de raadsgriffie: . Alle berichten die binnenkomen worden dezelfde dag nog doorgestuurd naar alle raadsleden. Meer informatie over inspreken en contact met de raad vindt u hier.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA