Info- en debatbijeenkomsten maandag 4 juli

Maandag 4 juli bespreekt de gemeenteraad tijdens de openbare, wekelijkse bijeenkomsten weer een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor de gemeente Tilburg. Ook gaan de raads- en burgerraadsleden verder met hun inwerkprogramma.

Wat er op de agenda staat kunt u hier lezen. Hieronder lichten we een raadsvoorstel toe.

Raadsvoorstel vervolg warm welkom Biezenmortel

Sinds januari 2021 maakt het dorp Biezenmortel onderdeel uit van de gemeente Tilburg. Vooruitlopend op de samenvoeging heeft de gemeente in gesprek met vertegenwoordigers uit het dorp een aantal zaken opgepakt voor collegebesluit ‘Een warm welkom voor Biezenmortel’. Zo heeft de gemeente het haalbaarheidsonderzoek naar de vernieuwing van maatschappelijke functies van de voormalige gemeente Haaren vroegtijdig overgenomen. Op eigen initiatief hebben de Coöperatie Biezemortel en de inwoners een dorpsvisie voor de toekomstige ontwikkeling van Biezenmortel opgesteld en aan de gemeente aangeboden. Particuliere grondeigenaren met woningbouwplannen zijn aangespoord om hun concrete plannen aan de gemeente Tilburg kenbaar te maken. Ook is de gemeente Tilburg sinds 1 januari 2021 verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Natuurpoort De Rustende Jager, vooralsnog zonder uitvoeringsbudget.

Het afgelopen jaar is voor deze verschillende ontwikkelingen in het dorp een parallel proces doorlopen. Gaandeweg is er een zekere samenhang tussen de verschillende initiatieven en ontwikkelingen ontstaan. Hierdoor kan in samenwerking met verschillende particuliere, maatschappelijke partijen en het dorp een integrale ontwikkeling van het dorpshart ontstaan. Dit om te voorzien in de groei van het gewenste woningaanbod in het dorp en de toekomstvastheid van de maatschappelijke functies.

Biezenmortel toetreding tot Gemeente Tilburg per 1 januari 2021; foto Gerdien Wolthaus Paauw

Het raadsvoorstel borgt de voortgang van de lopende ontwikkelingen op de verbetering van de leefbaarheid in Biezenmortel. Ook geeft het invulling aan de projecten en initiatieven die al onder de vlag van gemeente Haaren zijn gestart. Sinds 1 januari 2021 heeft de gemeente Tilburg hieraan vervolg gegeven. In de dorpsvisie 2040 hebben de inwoners zich uitgesproken om met een flinke woningbouwambitie de handhaving van (maatschappelijke) voorzieningen voor de leefbaarheid te ondersteunen. Het ‘warm welkom Biezenmortel’ kunnen we met dit voorstel verder concreet maken en voortzetten in afstemming met inwoners en initiatiefnemers.

Meer informatie over het voorstel en de beschikbaar te stellen bedragen leest u hier. Alle belangrijke bijlagen bij dit voorstel vindt u hier onder agendapunt 5.1.

_____________________________________________________________________________________________________

Tijdens informatie- en debatbijeenkomsten laat de gemeenteraad zich zo uitvoerig mogelijk informeren over allerlei ontwikkelingen in de stad Tilburg en de dorpen. Dit gebeurt een of meerdere weken voorafgaand aan een officiële raadsvergadering waar de gemeenteraad besluiten neemt.

Informatiebijeenkomsten

Voordat de raad in debat gaat en een besluit neemt, moet alles duidelijk zijn. De raad laat zich uitgebreid informeren en wil weten wat er speelt. Het college van b&w geeft toelichting op voorstellen die de raad bespreekt en raadsleden kunnen vragen stellen. Het kan ook zijn dat de raad wil weten wat de stad van een voorstel of bepaalde ontwikkeling vindt. Hoe denken inwoners, ondernemers, experts, instellingen en organisaties erover? De raad nodigt hen uit voor een bijeenkomst. Het omgekeerde kan ook, wanneer inwoners zelf het initiatief nemen om iets aan te kaarten of om hun mening kenbaar te maken. Heb je vragen, mail dan de raadsgriffie via .

Debatbijeenkomsten

Tijdens het debat nemen de politieke partijen (fracties) in de raad hun standpunt in over een voorstel. Van elke fractie neemt één woordvoerder deel aan het debat. Het aantal deelnemers aan het debat is dus overzichtelijk. Andere fractieleden kunnen het debat wel bijwonen, maar nemen niet deel. Zij zitten, net als de aanwezige belangstellenden, op de publieke tribune. De woordvoerders van de fracties zijn specialist op hun terrein.

Inspreken

Insprekers krijgen 5 minuten spreektijd bij een bijeenkomst. Geef in de 5 minuten duidelijk aan waarover je het wilt hebben met de raadsleden. Geef aan waarom je het ergens mee eens of niet eens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als je ook namens anderen spreekt, vertel je wie dit zijn. Je hebt de mogelijkheid om een presentatie te laten zien dat je betoog ondersteunt. Heb je zo’n presentatie, neem dan van te voren contact op met de raadsgriffie via 

Wil je niet inspreken maar de raad toch laten weten hoe jij over een bepaald onderwerp denkt? Stuur dan een e-mail naar de raadsgriffie: . Alle berichten die binnenkomen worden dezelfde dag nog doorgestuurd naar alle raadsleden. Meer informatie over inspreken en contact met de raad vindt u hier.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA