Bijeenkomsten en hamerraad maandag 13 juni

Maandag 13 juni vanaf 14:00 uur bespreekt de gemeenteraad tijdens de openbare wekelijkse informatie- en debatbijeenkomsten weer een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor de stad Tilburg. Wat er op de agenda staat kunt u hier lezen. Hieronder lichten we enkele onderwerpen toe. Ook kunt u tijdens de bijeenkomsten inspreken. Hoe dat werkt ziet u onderaan deze pagina.

Fietsstraat Koningshoeven

Een van de onderwerpen is een verzoek van de SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks dat de gemeenteraad met alle betrokkenen vanaf 16:00 uur in Living Museum, Ringbaan Oost 300 behandelt. Het gaat om het idee van Buurtvereniging & Werkgroep Koningshoeven om van de Koningshoeven een fietsstraat te maken. Op dit moment is de Koningshoeven enorm druk, aldus de werkgroep. Sluipverkeer en toeristisch verkeer leidt tot filevorming, waardoor fietsers in de verdrukking komen. Om die reden ziet de werkgroep graag dat de straat – net als de Prinsenhoeven en de Hoevenseweg – een fietsstraat wordt. De Koningshoeven wordt op die manier voor fietsers veel veiliger. Tijdens de informatiebijeenkomst licht de werkgroep hun ideeën toe. De bedoeling is om na de presentatie/bespreking door de Koningshoeven te fietsen om een aantal punten uit het visiedocument te bezoeken.

Wijkevoort

Een ander onderwerp is de ontwikkeling van Wijkevoort. In de debatbijeenkomst op 1 november 2021 over het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Wijkevoort is toegezegd om de gemeenteraad in februari over de voortgang en ontwikkeling te informeren. Dit is later uitgesteld tot juni. De informatiebijeenkomst van maandag 13 juni kunt u zien als een tussentijdse informatieve stap in het proces voor een definitieve keuze over het inhoudelijk profiel en de ontwikkelstrategie van Wijkevoort. Die definitieve keuze staat gepland voor de tweede helft van 2022.
Deze bijeenkomst gaat over de voortgang van de strategie voor uitgifte en ontwikkeling van Wijkevoort tot campus: Waar staan we nu?  Wat betekent dit en wat komt daarbij kijken. De ambtelijke organisatie informeert de raad over een inhoudelijk economisch profiel waaruit de innovatieve ambitie blijkt en de scenario’s die daarbij horen. De onderdelen profiel en ontwikkelstrategie zijn bij campusontwikkeling nauw met elkaar verbonden. Om die reden praat de ambtelijke organisatie de raad bij over de stand van zaken en planning van het ruimtelijk proces.

Hamerraad

De hamerraad (onder voorbehoud) begint om 18:00 uur in de raadszaal. De agenda vindt u hier. Op de hamerraad staan onderwerpen die zonder discussie of debat worden vastgesteld. De woordvoerders van de fracties in de raad krijgen wel de kans om een stemverklaring te geven. De kans bestaat dat de hamerraad niet doorgaat en op een later tijdstip plaatsvindt.

_____________________________________________________________________________________________________

Met de organisatie van de informatie- en debatbijeenkomsten laat de gemeenteraad zich zo uitvoerig mogelijk informeren over allerlei ontwikkelingen in de stad Tilburg en de dorpen. Dit gebeurt een of meerdere weken voorafgaand aan een officiële raadsvergadering waar de gemeenteraad besluiten neemt.

De website raadtilburg.nl schrijft het volgende over informatie- en debatbijeenkomsten: Voordat de raad in debat gaat en een besluit neemt, moet alles duidelijk zijn. De raad laat zich uitgebreid informeren en wil weten wat er speelt. Het college geeft toelichting op voorstellen die de raad bespreekt en raadsleden kunnen vragen stellen. Het kan ook zijn dat de raad wil weten wat de stad van een voorstel of bepaalde ontwikkeling vindt. Hoe denken inwoners, ondernemers, experts, instellingen en organisaties erover? De raad nodigt hen uit voor een bijeenkomst. Het omgekeerde kan ook, wanneer inwoners zelf het initiatief nemen om iets aan te kaarten of om hun mening kenbaar te maken. Heb je vragen bel of mail dan de Raadsgriffie. Telefoonnummer 013 – 542 8284 of stuur een e-mail .

De website raadtilburg.nl schrijft over debatbijeenkomsten: Tijdens het debat nemen de partijen (fracties) in de raad hun standpunt in over een voorstel. Van elke fractie neemt één woordvoerder deel aan het debat. Het aantal deelnemers aan het debat is dus overzichtelijk. Andere fractieleden kunnen het debat wel bijwonen, maar nemen niet deel. Zij zitten, net als de aanwezige belangstellenden, op de publieke tribune. De woordvoerders van de fracties zijn specialist op hun terrein.

Meer informatie over ‘Hoe werkt de raad en dus ook over de informatie- en debatbijeenkomsten vindt u hier.

De website raadtilburg.nl schrijft over inspreken: Insprekers krijgen 5 minuten spreektijd bij een bijeenkomst. Geef in de 5 minuten duidelijk aan waarover je het wilt hebben met de raadsleden. Geef aan waarom je het ergens mee eens of niet eens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als je ook namens anderen spreekt, vertel je wie dit zijn. Je hebt de mogelijkheid om een presentatie te laten zien dat je betoog ondersteunt. Heb je zo’n presentatie, neem dan van te voren contact op met de Raadsgriffie, tel.013-542 82 84 .
Wil je niet inspreken maar de raad toch laten weten hoe jij over een bepaald onderwerp denkt? Stuur dan een e-mail naar de Raadsgriffie (). Alle berichten die binnenkomen worden dezelfde dag nog doorgestuurd naar alle raadsleden.

Meer informatie over inspreken en contact met de raad vindt u hier.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA