Raad stemt in met Wijkevoort

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ingestemd met de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein (‘werklandschap’) Wijkevoort. De raad stelde zowel het bestemmingsplan als de ontwikkelleidraad en het exploitatieplan voor de eerste fase vast.

De fracties van D66, GroenLinks, VVD, CDA en Lokaal Tilburg stemden vóór de plannen; de fracties van LST, SP, PvdA, 50PLUS, Lokaal Tilburg, ONS Tilburg en Groep Jansen stemden tegen. Het uitvoerige debat van afgelopen maandag vormt het voorlopig sluitstuk van een aanloop vol planontwikkelingen en stevige debatten en discussies. Het Werklandschap Wijkevoort, in het westen van de stad, is bestemd voor de vestiging van innovatieve bedrijven in de maakindustrie en logistiek. Het nieuwe bedrijventerrein omvat straks in totaal 80 hectare. De plannen, die nu zijn vastgesteld, hebben betrekking op de eerste bijna 35 hectare.

Aanscherpingen

Aan de ruimtelijke inpassing van Wijkevoort en de gebouwen die er komen, worden hoge eisen gesteld. Die moeten straks voldoen aan het hoogste duurzaamheidsniveau. Er is veel aandacht voor groen en water en in de directe nabijheid komt nieuwe natuur. Bovendien zijn de plannen nog verder aangescherpt als gevolg van de politieke en maatschappelijke discussie en een aantal van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan. Zo worden monumentale bomen gespaard, moeten gebouwen grenzend aan het buitengebied Zuidwest een natuurlijke uitstraling hebben en wordt de weg Wijkevoort met zijn laanbeplanting behouden. Dit laatste kost 7,2 miljoen euro extra. Ook wordt 1,5 miljoen extra uitgetrokken voor aanvullende stikstofcompensatie.

Moties en amendementen

Het raadsdebat over Wijkevoort leidde tot het indienen door verschillende fracties van vijftien moties en amendementen. Hiervan werden er tien door de raad aanvaard. Zo gaf de raad het college opdracht (motie van VVD, CDA, Lokaal Tilburg en 50PLUS) om meer kavels uit te geven aan MKB-bedrijven uit vooral Tilburg en hiervoor het aantal kavels met een grootte van 2,5 tot 5 hectare te verdubbelen. Ook voor de tweede fase van Wijkevoort moeten de mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. Het college gaat ook samen met de betreffende organisaties kijken naar mogelijkheden om MKB-bedrijven toch te helpen, wanneer zij zich op Wijkevoort willen vestigen maar niet kunnen voldoen aan de minimale kavelgrootte (motie VVD, CDA, Lokaal Tilburg). Naar aanleiding van een amendement van CDA, D66, GroenLinks en Lokaal Tilburg scherpte de raad de eisen aan de groene uitstraling van de toekomstige gebouwen nog extra aan. Wanneer die aan het buitengebied Zuidwest grenzen, moeten ze aflopende groene daken of een soortgelijke vorm hebben en moet de natuurlijke uitstraling bij voorkeur samenhangen met de natuur in de omgeving. De raad aanvaardde verder een amendement van PvdA, LST, ONS Tilburg en SP dat straks ook lichtreclame als lichthinder geldt die vermeden moet worden. Om inwoners te stimuleren tot verantwoord koopgedrag, riep de raad het college op (motie Lokaal Tilburg en SP) om met een voorstel te komen voor een campagne duurzaam consumeren.

Raad wil regie houden

Met het aanvaarden van enkele moties en amendementen gaf de raad aan regie te willen houden op de verdere ontwikkeling van Wijkevoort. Zo krijgt de raad nog een ontwikkelstrategie voorgelegd, voordat de eerste kaveluitgifte aan de orde is. Ook wil de raad geraadpleegd worden, wanneer het college afwijkt van een advies van de commissie die de vestigingsverzoeken van bedrijven behandelt (motie SP, LST, PvdA, 50PLUS, ONS Tilburg). En gaat de raad het project op de voet volgen. Het college kreeg de opdracht om Wijkevoort aan te wijzen als ‘groot project’ (motie SP), waardoor de raad twee keer paar jaar uitgebreid geïnformeerd wordt over het project. Verder komt er in het kwaliteitsteam, dat de realisering van Wijkevoort begeleidt, een expert op het gebied van gezonde fysieke leefomgeving (amendement D66, GroenLinks en Lokaal Tilburg). De raad wil ook grip houden op de ontwikkeling van de Wijkevoort-campus, die het hart vormt van de innovaties op het bedrijventerrein (amendement GroenLInks). In het ontwikkelmodel, dat de raad krijgt voorgelegd, is erfpacht één van de mogelijke  instrumenten om bij de gronduitgifte als gemeente regie te houden. Daarmee wordt particulier eigendom overigens niet uitgesloten.  Ten slotte nam de raad -naar aanleiding van een amendement van SP, GroenLinks, LST, PvdA, 50PLUS, ONS Tilburg en D66- nu al een voorschot op fase 2 van Wijkevoort. Zodra zich daarvoor een bedrijf meldt, moet het college dit voorleggen aan de raad. Die wil dan alle afwegingen kunnen maken en een bindend advies kunnen uitbrengen.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA