Vooruitblik: raadsvergadering maandag 20 juni

Maandag 20 juni vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het stadhuis Tilburg. De vergadering is openbaar. Altijd al eens een raadsvergadering bij willen wonen? Kom dan aanstaande maandag naar het stadhuis. Kijk hier voor de agenda.

Een van de eerste agendapunten is de benoeming en installatie van nieuwe raads- en burgerraadsleden. Het voorstel is om Bas Koster, René Spieringhs en Aziza Aboulkacem-Jardaoui als raadslid te installeren en Ank Hage-Claassen, Kees Stoffelen en Sofie Meeuwissen te benoemen tot burgerraadslid.

Op de agenda staan verder twaalf onderwerpen die de gemeenteraad zonder debat gaat vaststellen. Deze voorstellen zijn eerder al besproken tijdens een informatie- en/of debatbijeenkomst. Een van die onderwerpen is het Raadsvoorstel Bestedingen Groen om de Stad. Sinds de vaststelling van de Omgevingsvisie 2040 werkt de gemeente aan het programma Groen om de Stad (GOS) om drie stadsregionale parken te maken. Met de opening van de uitkijktoren “De Nieuwe Herdgang” is de realisatie van het stadsregionaal park Moerenburg/Koningshoeven afgerond. Dit vormt nu een onderdeel van de “bestaande stad”. Voor Stadsbos013 is een ruimtelijk raamwerk vastgesteld en zijn twee expeditieleiders actief in het gebied. Voor Pauwels werken negen partijen samen en is een masterplan vastgesteld. Een deeluitwerking daarvan betreft een Koersdocument Waterlandschap. Hier kunt u het volledige raadsvoorstel lezen.

Ook beslist de raad maandag over het Raadsvoorstel Startnotitie Citymarketing. De aanleiding voor deze notitie is dat het in citymarketingbeleid dit jaar afloopt. Ook het contract met Stichting Marketing Tilburg om het beleid uit te voeren loopt eind 2022 af. Daarom wordt gestart met het beleid voor een volgende periode. De startnotitie beschrijft de werkwijze en het proces richting de herijking van de beleidsnota Citymarketing 2023-2027. Meer over het raadsvoorstel leest u hier.

Het laatste raadsvoorstel op de agenda zijn de jaarstukken 2021, een zogenaamd B-stuk. Dit betekent dat de raad alleen in debat gaat over de inhoud van eventueel ingediende moties en amendementen. Na dit debat stemt de raad eerst over de moties en de amendementen. Daarna volgt de stemming over het voorstel. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus. Het college legt hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële uitkomsten over 2021. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Na de najaarsbijstelling (gewijzigde begroting) en na overheveling van 14,1 miljoen naar 2022 om gestarte activiteiten af te ronden en aangegane verplichtingen te kunnen borgen, is er een voordelig resultaat van 14,8 miljoen.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA