Archive for the ‘Geen onderdeel van een categorie’ Category

Gemeenteraad stemt in met begroting 2024

donderdag, november 16th, 2023

Na twee dagen debatteren heeft de gemeenteraad vorige week donderdag de begroting voor 2024 en de jaren daarna vastgesteld. Het debat leverde ruim vijftig moties en amendementen op, waarvan er ruim twintig werden aanvaard. Ook kreeg de raad naar aanleiding van enkele moties diverse toezeggingen van het college. GroenLinks, D66, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, Lokaal Tilburg en ONS Tilburg stemden voor de begroting. LST, SP, Partij voor de Dieren, Voor Tilburg en Forum voor Democratie stemden tegen.

Het debat over de begroting is elk jaar een belangrijk moment. De begroting laat zien hoe de financiën van de gemeente ervoor staan, maar gaat vooral over het beleid voor de komende jaren. Met het vaststellen van de begroting gaf de raad groen licht voor een groot aantal uitgaven, ie nodig zijn voor de uitvoering van allerlei bestaande plannen. Volgend jaar wordt ook 19 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe plannen en  maatregelen.  Om alle uitgaven mogelijk te maken, is komend jaar eenmalig ruim 20 miljoen beschikbaar uit de algemene  reserves. Bovendien staat er voor 2024 nog een bedrag van 1,2 miljoen euro open aan in te vullen bezuinigen of andere maatregelen die financiële ruimte bieden. Dat bedrag loopt in de jaren erna op tot 2,3 miljoen in 2027. Over de invulling daarvan moet de gemeenteraad nog een besluit nemen.

UNANIEM: ONDER ANDERE OVER DE PEPPEL
Van de vijfentwintig aanvaarde moties kregen er zeven unanieme steun van de raad. Zoals de motie over ontmoetingsruimte De Peppel in Udenhout. Die was afkomstig van tien van de dertien fracties in de raad: 50PLUS, CDA, Forum voor Democratie, D66, ONS Tilburg, Lokaal Tilburg, VVD, LST, PvdA en GroenLinks. ‘Is De Peppel beter bruikbaar te maken als ruimte voor allerlei sociale ontmoetingen?’, is samengevat de strekking van de motie. De Peppel is nu slecht toegankelijk voor ouderen en is bovendien te klein. ‘Hoe kunnen we dit oplossen?’, is in de motie het verzoek aan het college.

AANDACHT VOOR DE BINNENSTAD…
De raad vroeg tijdens het begrotingsdebataandacht voor zowel de binnenstad als de bedrijventerreinen. Voor de binnenstad wil de raad van het college een plan van aanpak, dat voorziet in een betere inrichting en een groene uitstraling van de horecaterrassen. De raad aanvaardde hierover een motie van CDA, D66, VVD, Lokaal Tilburg, GroenLinks en LST. Hoe die verbetering en vergroening mogelijk worden, moeten gemeente en horeca samen per horecagebied op een rij zetten. Horecaondernemers die hun terrassen vergroenen, zouden korting kunnen krijgen op hun precariobelasting. De raad wil vóór het zomerreces in 2024 weten wat het onderzoek heeft opgeleverd en wat de eventuele
financiële gevolgen zijn. Behalve de indieners stemden bijna alle partijen voor de motie. Forum voor Democratie stemde tegen.

…EN DE BEDRIJVENTERREINEN
Om van het updaten ofwel revitaliseren van de bestaande bedrijventerreinen  een succes te maken, is meer geld nodig. Dat zou kunnen
met een zogeheten revolverend fonds. Uit zo’n fonds wordt geld geleend, dat vervolgens ook weer wordt teruggestort zodat er altijd geld in blijft zitten. Naar aanleiding van een door de raad aanvaarde motie van Lokaal Tilburg, VVD, 50PLUS, CDA en LST gaat het college de mogelijkheden van zo’n fonds onderzoeken. Mogelijk kunnen ook anderen zoals de Provincie en het Rijk bijdragen aan zo’n fonds. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 krijgt de raad de mogelijke scenario’s voorgelegd.

Lees meer in het Stadsnieuws van zaterdag 18 november.

Begroting 2024: de gemeenteraad gaat in debat

dinsdag, november 7th, 2023

Op maandag 6 november en donderdag 9 november vergadert de gemeenteraad over de programmabegroting van de gemeente Tilburg voor 2024. Er ligt een voorstel van het college van burgemeester en wethouders waarin staat wat de gemeente het komende jaar wil bereiken en hoeveel dat gaat kosten. De begroting van de gemeente Tilburg is ruim 1,1 miljard euro.

Een samenvatting van de begroting is hier te vinden. Bent u benieuwd naar de hele begroting, dan kunt u deze hier lezen.

De begroting heet niet voor niets ‘programmabegroting’. Dat komt omdat de begroting bestaat uit verschillende beleidsvelden (programma’s). Deze beleidsvelden noemen we in Tilburg de ‘Vier Steden’. Die vier steden zijn:

  1. Inclusieve Stad: dat is onder andere sociaal domein, jeugdhulp, bestaanszekerheid en de Wmo.
  2. Vitale Stad: dat is onder andere veiligheid, evenementen economie en mobiliteit.
  3. Duurzame stad: dat is onder andere klimaat, openbare ruimte en een aantrekkelijke stadsomgeving
  4. De stad Samen & Dichtbij: dat is onder andere de verbinding met inwoners, dienstverlening en samenwerking met ondernemers.

 

Hoe gaat de gemeenteraad hierover vergaderen?
Als eerste gaan de gemeenteraadsleden met elkaar in debat over de begroting. Dat is op maandag 6 november. Ook het college is hierbij aanwezig om te kunnen reageren op de debatten.

Daarna gaan de gemeenteraadsleden kijken of er nog aanpassingen nodig zijn aan de begroting of dat ze het college nog verbeterpunten willen meegeven. Dat gebeurt tijdens de vergadering van 9 november vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot in de avond. Hiervoor dienen de gemeenteraadsleden moties en amendementen in. Deze moties en amendementen zijn te vinden op onze website. Aan het einde van deze raadsvergadering stemt de gemeenteraad over deze voorstellen en de hele begroting. Ook de gemeentelijke belastingen in 2024 horen daarbij.

De hele agenda van de raadsvergadering is hier te vinden.

De vergadering bijwonen of online volgen?
U kunt de raadsvergadering volgen op de publieke tribune in de raadszaal maar ook live via onze site volgen. Op onze website kunt u de vergaderingen ook terugkijken.

Rekenkamer presenteert rapport over bestaanszekerheid

woensdag, oktober 25th, 2023

Op 23 oktober 2023 heeft de Rekenkamer Tilburg het rapport over bestaanszekerheid aan de raad gepresenteerd. Het rapport met de titel ‘Een zekere onzekerheid’ onderzoekt het Tilburgse bestaanszekerheidbeleid en het vermogen om in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen hierin. Tijdens de presentatie lichtten de onderzoekers het rapport toe en konden raadsleden vragen stellen aan de onderzoekers.

Benieuwd naar een impressie van de presentatie? Bekijk het filmpje hiernaast! Benieuwd naar het hele rapport? Bekijk het hier!

 

Gemeenteraad beveelt burgemeester Weterings aan voor herbenoeming

vrijdag, juni 30th, 2023

Gisteren, 29 juni, heeft de Tilburgse gemeenteraad besloten om burgemeester Weterings bij de Minister van Binnenlandse Zaken aan te bevelen voor een herbenoeming. Nadat burgemeester Weterings eerder al heeft gezegd zelf graag verder te willen, is daarmee een belangrijke volgende stap gezet in de herbenoeming.

De eerste periode van de burgemeester loopt op 23 november 2023 af. Om de burgemeester te herbenoemen wordt op dit moment een proces doorlopen. In een besloten raadsvergadering deelde de speciaal hiervoor ingestelde vertrouwenscommissie haar advies. Nadat de raadsleden hadden gestemd, begon om 20:00 uur de openbare raadsvergadering met een volle raadszaal en publieke tribune.

Raad gaat akkoord met voorstel vertrouwenscommissie

De vergadering begon met een toelichting door Evelien Kostermans namens de vertrouwenscommissie. In de toelichting legde Kostermans uit hoe het proces de afgelopen maanden is gegaan en heeft zij de betrokkenen bedankt voor het vele werk wat de afgelopen maanden is verzet.

Na deze toelichting nam plaatsvervangend voorzitter Jan van Esch het woord. Hij maakte bekend dat de raad heeft besloten een aanbeveling te sturen naar de Minister. Daarmee spreekt de raad haar steun uit om Theo Weterings nogmaals voor een termijn van zes jaar burgemeester van Tilburg te laten zijn. In de toespraak noemde Van Esch de bijzondere tijd waarin Weterings burgemeester van Tilburg was: ‘De coronacrisis en de vluchtelingencrisis zijn grote onderwerpen waarop u lokaal, regionaal en landelijk aan de lat stond.’ Van Esch benoemde ook de bijdrage van de burgemeester aan de groei van Tilburg in de afgelopen jaren: ‘Daar heeft u een stevige steen aan bijgedragen en u heeft warme relaties opgebouwd met organisaties, verenigingen, bedrijven en instellingen’.

Speech burgemeester Weterings

Als laatste was het woord aan de burgemeester zelf. In zijn speech als reactie op het besluit van de raad ging hij in op wat voor hem onze stad en haar inwoners zo bijzonder maakt: ‘Ik voel me hier als een vis in het water en ik ken de taal van de mensen. Letterlijk, want het Tilburgs kent voor mij geen geheimen. Overdrachtelijk, omdat ik het geluk en zorgen van de Tilburgers versta. Ook wanneer die niet worden uitgesproken. Ik wil me ook de komende zes jaar vol passie en energie blijven inzetten voor de inwoners van deze stad en dorpen.’

Ook gaf Weterings aan zich te willen blijven inzetten voor gelijke kansen voor elke Tilburger, waarbij het niet uitmaakt in welke wijk of dorp van onze stad je geboren wordt: ‘Iedere Tilburger moet namelijk de volgende burgemeester van de Schôônste stad van ’t laand kunnen worden’.

Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
previous arrow
next arrow
 

Gemeenteraad ontvangt Perspectiefnota 2024

vrijdag, juni 9th, 2023

Vandaag, 9 juni, heeft het college van burgemeesters en wethouders de Perspectiefnota naar de gemeenteraad verstuurd. In de Perspectiefnota blikt het college vooruit naar volgend jaar. Wat zijn belangrijke plannen en wat verdient meer en minder aandacht? En dus ook: hoe wordt het geld verdeelt en welke keuzes worden er gemaakt?

Met de Perspectiefnota neemt de raad een voorschot op de begroting voor volgend jaar, die het college de komende zomer gaat opstellen. Net als de behandeling van de begroting is het debat rond de Perspectiefnota altijd een belangrijk moment voor de raad. Om de raad goed geïnformeerd het debat te laten voeren is er op 19 juni om 13.30 uur een informatiebijeenkomst. Op 3 juli zijn de algemene beschouwingen, op 10 juli wordt er gestemd: over de Perspectiefnota, op voorstel van het college van burgemeester en wethouders; én over de ingediende moties en amendementen waarmee de raad het college opdrachten meegeeft. Deze zullen vervolgens terug te zien zijn in de begroting van 2024.

3 juli inspraakmoment: help de raad de juiste keuzes te maken
De gemeenteraad wil graag van inwoners uit de stad, dorpen en wijken horen wat er in de plannen voor 2024 niet mag ontbreken. Wat vindt u belangrijk? Wat gaat er goed en wat kan beter? Welke plannen en maatregelen zijn nodig en waar moet het geld naartoe? Praat mee over de plannen voor 2024 en kom op maandag 3 juli naar het stadhuis om in te spreken tijdens de raadsvergadering.  Tussen 19.00 uur en 20.30 uur bent u van harte welkom om de raad te helpen de juiste keuzes te maken. U krijgt maximaal vijf minuten spreektijd en meldt zich voor 1 juli aan via .

Data bijeenkomsten
In de komende maand zijn er dus drie bijeenkomsten, waarin de gemeenteraad de gewenste koers gaat bespreken en uiteindelijk hierover een besluit gaat nemen. Deze bijeenkomsten zijn in het stadhuis en voor iedereen toegankelijk of vanuit huis live te kijken via tilburg.raadsinformatie.nl.

19 juni, 13.30 uur: Informatiebijeenkomst

3 juli, 10.00 uur: Raadsvergadering Algemene Beschouwingen

10 juli, 10.00 uur: Raadsvergadering over Moties en Amendementen en Besluitvorming.

Bijdrage van 4 miljoen voor bouw flexwoningen

donderdag, maart 16th, 2023

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ruim 4 miljoen euro uitgetrokken om de bouw van drie flexwoningprojecten mogelijk te maken. Het geld is onder andere bestemd voor het bouw- en woonrijp maken van de betreffende locaties. Dat zijn de Dr. Bloemenlaan (ten westen van de Kempenbaan), de Bijsterveldenlaan in de Reeshof en Laarveld Oost bij verzorgingshuis Het Laar. De fracties van LST, 50PLUS en Forum voor Democratie stemden tegen het voorstel.

De gemeente en de woningcorporaties WonenBreburg en TBV Wonen hebben afgesproken om de komende twee jaar 1.500 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Dat lukt met de huidige situatie op de woningmarkt alleen, wanneer een fors deel van deze nieuwe woningen uit zogeheten flexwoningen bestaat. De kwaliteit van deze woningen is inmiddels zodanig dat ze al gauw vijftig jaar meegaan. Het is de bedoeling dat de flexwoningen op de genoemde locaties vijftien jaar blijven staan, waarna ze kunnen worden verplaatst naar andere locaties.

Voor spoedzoekers

Het totaal aantal te bouwen flexwoningen bedraagt circa 435. Ze zijn bedoeld voor zogeheten spoedzoekers zoals studenten, starters op de woningmarkt en mensen die uit een echtscheiding, faillissement of zorginstelling komen. Een deel gaat ook naar ontheemden uit Oekraïne en statushouders. Aan de Bloemenlaan komen 175 flexwoningen, aan de Bijsterveldenlaan ruim 100 en aan Laarveld Oost een kleine 60. Ook aan de Ringbaan Zuid, tussen het zwembad en het politiebureau, worden een kleine 100 flexwoningen gebouwd. Hierover had de raad in november vorig jaar al een besluit genomen.

Als er geen bezwaren binnenkomen op de omgevingsvergunningen voor de wooncomplexen, kan het bouwrijp maken nog vóór de zomer van dit jaar van start gaan. Naar verwachting kunnen dan eind dit jaar de eerste bewoners hun flexwoning betrekken.

Impressie van de flexwoningen aan de Dr.Bloemenlaan

Symposium in het Stadhuis

vrijdag, maart 3rd, 2023

Op dinsdag 28 februari vond in het Tilburgse Stadhuis een symposium plaats. Tijdens het symposium werd ingegaan op de juridische werkelijkheid die zich afspeelt in en rondom de Raadzaal. Onderdeel van deze middag was de boekpresentatie van de 2e druk van het Juridisch Praktijkboek voor Griffiers, geschreven door Olaf Schuwer. De middag werd geopend door onze eigen griffier Noor Kanters en werd afgesloten met een forumdiscussie en een lunch in FierInTop. We kijken terug op een zeer geslaagde middag en bedanken alle aanwezigen voor hun bijdragen en bezoek aan Tilburg!

Statement aardbevingen Turkije en Syrië

vrijdag, februari 10th, 2023

Beste Tilburgers,

Afgelopen week heeft zich een ongekende ramp voorgedaan in Turkije en Syrië.

We leven mee met alle Turkse en Syrische Tilburgers die op dit moment in angst, onzekerheid en/of rouw leven.

We zijn met ons hart en onze gedachten bij de inwoners van Turkije en Syrië, de duizenden slachtoffers, het grote aantal gewonden en alle mensen die huis en haard hebben verloren.

We zien en horen dat vele inwoners van onze gemeente, ieder op hun eigen wijze en in groot en klein gebaar hun steentje bijdragen om het verschrikkelijke leed te verzachten. Als gemeenteraad zijn we daar ontzettend blij mee en we willen u daarvoor danken.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om een financiële bijdrage aan giro 555 over te maken. Het gaat om een bedrag van 1 euro per inwoner van onze stad.

Namens alle fracties in de gemeenteraad van Tilburg

In memoriam: Eric Roels

dinsdag, februari 7th, 2023

Op 6 februari 2023 heeft ons het droevige nieuws bereikt dat onze raadscollega Eric Roels is overleden. Eric zat sinds maart 2022 in de raad namens de fractie Lokaal Tilburg en dit dit vol overtuiging, enthousiasme en energie.

 

Eric kreeg op de dag van zijn installatie in maart 2022 te horen dat hij helaas ernstig ziek was. Wij hebben allemaal de worsteling kunnen zien met het moeten loslaten van het raadswerk, omdat de gezondheid het helaas niet langer toeliet. Ondanks zijn ziekte heeft Eric zich tot november van afgelopen jaar volledig ingezet voor zijn fractie, de raad en de inwoners van onze stad. Met bewondering hebben wij gekeken hoelang Eric, ondanks zijn ziekte, dermate betrokken bleef bij de Tilburgse raad.

Vele woordvoerderschappen

Tijdens zijn periode als raadslid was Eric woordvoerder op vele onderwerpen waaronder: Bestaanszekerheid, Onderwijs, Duurzame Stad, Gezondheid & Welzijn, Sociale Basis, Inclusie en Mondiale bewustwording, Ouderen, WMO, Inclusieve Stad, Sport. Ook was Eric lid van de auditcommissie. Naast zijn woordvoerderschappen was Eric de kartrekker achter het initiatiefvoorstel ‘Tilburg van Buiten naar Binnen’ uit 2019. Na 3,5 jaar hard knokken werd dit voorstel door de raad aangenomen en heeft uiteindelijk geleid tot het huidige actieplan van de gemeente omtrent inwonersparticipatie. In deze periode was Eric actief voor de partij als burgerraadslid.

Carrière

Naast zijn werk als raadslid heeft Eric tien jaar gewerkt voor de ambtelijke organisatie van de  gemeente Tilburg. Dit deed hij onder andere bij de Milieudienst als adjunct-directeur. Na zijn periode in Tilburg is Eric werkzaam geweest als gemeentesecretaris in Best en Halderberge om daarna in het sociaal domein in Zuid-Holland aan de slag te gaan.

Namens de gehele raad en griffie willen wij de geliefden en naasten van Eric condoleren met dit enorme verlies en in het bijzonder zijn vrouw Ine, zijn kinderen, kleinkinderen en de fractie van Lokaal Tilburg.

 

Werkbezoek Coolblue en Claassen Logistics

maandag, februari 6th, 2023

Op maandag 30 januari is de raad op uitnodiging van BORT op werkbezoek geweest bij twee grote logistieke bedrijven in Tilburg. Als eerste werd Coolblue bezocht en aansluiten Claassen Logistics. De afgelopen tijd is er in Tilburg en onder de inwoners veel te doen rondom de ‘verdozing’ van onze bedrijventerreinen. Omdat de raadsleden graag zelfs eens wilde zien hoe het er binnen de muren van deze enorme panden was er een grote opkomst vanuit de verschillende fracties. Ongeveer 25 raadsleden waren aanwezig bij het bezoek aan het bedrijventerrein. Voor een korte samenvatting van het bezoek kun je de bovenstaande video bekijken!

 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA