Archive for the ‘Geen onderdeel van een categorie’ Category

Activiteiten Tilburgse Week van de Democratie

dinsdag, mei 28th, 2024

Op zondag 15 september is het de Internationale Dag van de Democratie. In de Gemeente Tilburg zetten we in deze week ieder jaar de democratie in het zonnetje door middel van een aantal activiteiten. 

Waar komt de dag van de Democratie vandaan?

De Dag van de Democratie is in 2007 in het leven geroepen door de Verenigde Naties. Het doel wat zij destijds hebben gesteld is ‘het uitdragen en het beschermen van de principes van de democratie’. Welke principes dat zijn staat beschreven in de ‘Universele verklaring over democratie’ van de Interparlementaire Unie die je hier kunt lezen (in het Engels).

Afscheid Jan van Esch

dinsdag, april 2nd, 2024

– ‘Soms kan zelfs water het vuur niet doven’ –

Op woensdag 3 april nemen we afscheid van Jan van Esch, raadslid voor D66 en plaatsvervangend voorzitter van onze raad. Voor iedereen die het afscheid van Jan wil volgen, is er een live-uitzending vanuit de plek waar hij zo thuis was.

Deze uitzending is live volgen via deze link.

Werkt de link niet? Kopieer dan de volgende link in de zoekbalk van uw browser: https://vimeo.com/event/4196469/embed/interaction

In Memoriam: Jan van Esch (1959-2024)

dinsdag, maart 26th, 2024

Op 26 maart 2024 heeft ons het droevige nieuws bereikt dat onze raadscollega Jan van Esch is overleden. Jan was sinds 2006 in verschillende rollen betrokken bij de raad en was sinds 2019 onze plaatsvervangend voorzitter. Al die jaren heeft Jan zich met hart en ziel ingezet voor onze stad en de dorpen en was hij een graag gezien gezicht in de raadszaal.

Begin dit jaar kreeg Jan te horen dat hij ernstig ziek was. Zijn wil om door te gaan met het raadswerk toont aan hoe Jan strijdbaar en niet voor één gat te vangen was. Ondanks zijn ziekte bleef Jan betrokken: zelfs vanuit zijn ziekbed keek hij nog live mee met de vergaderingen van de gemeenteraad.

Woordvoerderschappen

Jan was op veel woordvoerderschappen actief. Hij was betrokken bij de grote gebiedsontwikkelingen, zoals de Spoorzone, het Spoorpark en de Piushaven en droeg de cultuur in onze gemeente een warm hart toe. Ook zijn liefde voor het bruin café kwam actief naar voren in de raad. Zo was Jan samen met andere raadsleden betrokken bij het voorstel om bruine kroegen in Tilburg tot erfgoed te verheffen.

We zullen Jans’ nuchterheid, ervaring, humor en kunde missen in het stadhuis en wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en iedereen die hem dierbaar was veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 

Laat je mening horen over het parkeerbeleid!

dinsdag, februari 27th, 2024

Heb jij een mening over of ervaring met het Tilburgse parkeerbeleid? Laat deze horen tijdens de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad op 4 maart 2024 om 19:00 uur in de raadszaal.

Tijdens deze bijeenkomst neemt de gemeenteraad het parkeerbeleid in de gemeente Tilburg onder de loep. Dat kan natuurlijk niet zonder inbreng van inwoners of ondernemers die daadwerkelijk ervaring hebben met het parkeerbeleid, of die ervaring nu goed of slecht is. Meer informatie is te vinden op het raadsinformatiesysteem.

Aanmelden om in te spreken kan via ! Wil je wel jouw mening laten horen maar niet inspreken? Stuur dan een brief of bericht naar bovenstaand mailadres en deze zal worden toegevoegd aan de stukken die de raadsleden ter voorbereiding krijgen.

Foto: Wilfried Scholtes

Raadslid Sylvia Spinnewijn geëerd als ‘Geminteraodsleuterèèr’ van 2024

maandag, februari 12th, 2024

In het hart van Kruikenstad, op het bordes van het Paleis-Raadhuis, is raadslid Sylvia Spinnewijn gehuldigd als de Geminteroadsleuterèèr van 2024. De uitreiking vond plaats tijdens de sleuteloverdracht, het moment van overgang van de alledaagse orde naar een periode van feest en vrijheid, waarin de prins regeert over Kruikenstad.

Henk van Tilborg van 50PLUS, de winnaar van vorig jaar, droeg Sylvia voor als leuterèèr van het jaar. Van Tilborg: “Sylvia is plotseling fractievoorzitter geworden omdat haar collega ziek werd. Zij speelt nu de eerste viool in de D66-fractie en dat doet ze op een uitstekende en begrijpende, maar ook speelse manier. Hierdoor weet ze veel mensen voor zich te winnen, maar weet ook verbinding te maken.

In het dagelijkse leven werkt Sylvia voor de politie. Duidelijk is dat ze een politievrouw in hart en nieren is. Sylvia weet dan ook de raadsleden regelmatig op hun nummer te zetten op een komische manier. En ze kan het ook nog eens goed en leuk vertellen.”

In het Tilburgs: “Sylvia is inêene fraksievurzitter gewòrre umdè dere keleega ziek wier. Sylvia spult naa de irste fiejôol èn dè doese op en perfèkte èn goeje, begrèèpende menier, mar ok op en spulse menier.

Hiermeej wit ze veul meense vur derèège (of der òndaachtspunte) te winne, mar ze kan ok meense saomebrènge. Ge vuult dèt en pliesievrouw in hart èn nieren is èn ze wit dan ok de Raod reegelmaoteg, op en koomiese menier, op der nummer te zètte. Ze kannet gewoon goed èn schôon vertèlle.”

De Geminteroadsleuterèèr is een prijs die ieder jaar wordt uitgereikt aan een raadslid dat zich in het voorgaande jaar op een bijzondere manier heeft ingezet en is bedoeld om een raadslid in het zonnetje te zetten. Het moment vindt plaats tijdens de sleuteloverdracht op het bordes van het Paleis-Raadhuis.

Burgemeester Weterings beëdigd voor nieuwe termijn

donderdag, november 30th, 2023

Afgelopen juni besloot de gemeenteraad van Tilburg om burgemeester Weterings bij de minister aan te bevelen voor een nieuwe termijn als burgemeester. De minister was het hiermee eens en op donderdag 23 november vond in de raadszaal van het Stadhuis de officiële beëdiging plaats van burgemeester Weterings om voor de komende zes jaar verder te gaan als burgemeester van Tilburg. In een volle raadszaal legde burgemeester Weterings de belofte af aan commissaris van de Koning van Noord-Brabant Ina Adema.

 

Gemeenteraad stemt in met begroting 2024

donderdag, november 16th, 2023

Na twee dagen debatteren heeft de gemeenteraad vorige week donderdag de begroting voor 2024 en de jaren daarna vastgesteld. Het debat leverde ruim vijftig moties en amendementen op, waarvan er ruim twintig werden aanvaard. Ook kreeg de raad naar aanleiding van enkele moties diverse toezeggingen van het college. GroenLinks, D66, VVD, PvdA, CDA, 50PLUS, Lokaal Tilburg en ONS Tilburg stemden voor de begroting. LST, SP, Partij voor de Dieren, Voor Tilburg en Forum voor Democratie stemden tegen.

Benieuwd naar de begroting in één oogopslag? Bekijk ‘m hier: Begroting 2024

Het debat over de begroting is elk jaar een belangrijk moment. De begroting laat zien hoe de financiën van de gemeente ervoor staan, maar gaat vooral over het beleid voor de komende jaren. Met het vaststellen van de begroting gaf de raad groen licht voor een groot aantal uitgaven, ie nodig zijn voor de uitvoering van allerlei bestaande plannen. Volgend jaar wordt ook 19 miljoen euro uitgetrokken voor nieuwe plannen en  maatregelen.  Om alle uitgaven mogelijk te maken, is komend jaar eenmalig ruim 20 miljoen beschikbaar uit de algemene  reserves. Bovendien staat er voor 2024 nog een bedrag van 1,2 miljoen euro open aan in te vullen bezuinigen of andere maatregelen die financiële ruimte bieden. Dat bedrag loopt in de jaren erna op tot 2,3 miljoen in 2027. Over de invulling daarvan moet de gemeenteraad nog een besluit nemen.

UNANIEM: ONDER ANDERE OVER DE PEPPEL
Van de vijfentwintig aanvaarde moties kregen er zeven unanieme steun van de raad. Zoals de motie over ontmoetingsruimte De Peppel in Udenhout. Die was afkomstig van tien van de dertien fracties in de raad: 50PLUS, CDA, Forum voor Democratie, D66, ONS Tilburg, Lokaal Tilburg, VVD, LST, PvdA en GroenLinks. ‘Is De Peppel beter bruikbaar te maken als ruimte voor allerlei sociale ontmoetingen?’, is samengevat de strekking van de motie. De Peppel is nu slecht toegankelijk voor ouderen en is bovendien te klein. ‘Hoe kunnen we dit oplossen?’, is in de motie het verzoek aan het college.

AANDACHT VOOR DE BINNENSTAD…
De raad vroeg tijdens het begrotingsdebataandacht voor zowel de binnenstad als de bedrijventerreinen. Voor de binnenstad wil de raad van het college een plan van aanpak, dat voorziet in een betere inrichting en een groene uitstraling van de horecaterrassen. De raad aanvaardde hierover een motie van CDA, D66, VVD, Lokaal Tilburg, GroenLinks en LST. Hoe die verbetering en vergroening mogelijk worden, moeten gemeente en horeca samen per horecagebied op een rij zetten. Horecaondernemers die hun terrassen vergroenen, zouden korting kunnen krijgen op hun precariobelasting. De raad wil vóór het zomerreces in 2024 weten wat het onderzoek heeft opgeleverd en wat de eventuele
financiële gevolgen zijn. Behalve de indieners stemden bijna alle partijen voor de motie. Forum voor Democratie stemde tegen.

…EN DE BEDRIJVENTERREINEN
Om van het updaten ofwel revitaliseren van de bestaande bedrijventerreinen  een succes te maken, is meer geld nodig. Dat zou kunnen
met een zogeheten revolverend fonds. Uit zo’n fonds wordt geld geleend, dat vervolgens ook weer wordt teruggestort zodat er altijd geld in blijft zitten. Naar aanleiding van een door de raad aanvaarde motie van Lokaal Tilburg, VVD, 50PLUS, CDA en LST gaat het college de mogelijkheden van zo’n fonds onderzoeken. Mogelijk kunnen ook anderen zoals de Provincie en het Rijk bijdragen aan zo’n fonds. Uiterlijk in het tweede kwartaal van 2024 krijgt de raad de mogelijke scenario’s voorgelegd.

Lees meer in het Stadsnieuws van zaterdag 18 november of bekijk het Raadswerk hier: Raadswerk 18 november

Begroting 2024: de gemeenteraad gaat in debat

dinsdag, november 7th, 2023

Op maandag 6 november en donderdag 9 november vergadert de gemeenteraad over de programmabegroting van de gemeente Tilburg voor 2024. Er ligt een voorstel van het college van burgemeester en wethouders waarin staat wat de gemeente het komende jaar wil bereiken en hoeveel dat gaat kosten. De begroting van de gemeente Tilburg is ruim 1,1 miljard euro.

Een samenvatting van de begroting is hier te vinden. Bent u benieuwd naar de hele begroting, dan kunt u deze hier lezen.

De begroting heet niet voor niets ‘programmabegroting’. Dat komt omdat de begroting bestaat uit verschillende beleidsvelden (programma’s). Deze beleidsvelden noemen we in Tilburg de ‘Vier Steden’. Die vier steden zijn:

  1. Inclusieve Stad: dat is onder andere sociaal domein, jeugdhulp, bestaanszekerheid en de Wmo.
  2. Vitale Stad: dat is onder andere veiligheid, evenementen economie en mobiliteit.
  3. Duurzame stad: dat is onder andere klimaat, openbare ruimte en een aantrekkelijke stadsomgeving
  4. De stad Samen & Dichtbij: dat is onder andere de verbinding met inwoners, dienstverlening en samenwerking met ondernemers.

 

Hoe gaat de gemeenteraad hierover vergaderen?
Als eerste gaan de gemeenteraadsleden met elkaar in debat over de begroting. Dat is op maandag 6 november. Ook het college is hierbij aanwezig om te kunnen reageren op de debatten.

Daarna gaan de gemeenteraadsleden kijken of er nog aanpassingen nodig zijn aan de begroting of dat ze het college nog verbeterpunten willen meegeven. Dat gebeurt tijdens de vergadering van 9 november vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot in de avond. Hiervoor dienen de gemeenteraadsleden moties en amendementen in. Deze moties en amendementen zijn te vinden op onze website. Aan het einde van deze raadsvergadering stemt de gemeenteraad over deze voorstellen en de hele begroting. Ook de gemeentelijke belastingen in 2024 horen daarbij.

De hele agenda van de raadsvergadering is hier te vinden.

De vergadering bijwonen of online volgen?
U kunt de raadsvergadering volgen op de publieke tribune in de raadszaal maar ook live via onze site volgen. Op onze website kunt u de vergaderingen ook terugkijken.

Rekenkamer presenteert rapport over bestaanszekerheid

woensdag, oktober 25th, 2023

Op 23 oktober 2023 heeft de Rekenkamer Tilburg het rapport over bestaanszekerheid aan de raad gepresenteerd. Het rapport met de titel ‘Een zekere onzekerheid’ onderzoekt het Tilburgse bestaanszekerheidbeleid en het vermogen om in te kunnen spelen op maatschappelijke ontwikkelingen hierin. Tijdens de presentatie lichtten de onderzoekers het rapport toe en konden raadsleden vragen stellen aan de onderzoekers.

Benieuwd naar een impressie van de presentatie? Bekijk het filmpje hiernaast! Benieuwd naar het hele rapport? Bekijk het hier!

 

Gemeenteraad beveelt burgemeester Weterings aan voor herbenoeming

vrijdag, juni 30th, 2023

Gisteren, 29 juni, heeft de Tilburgse gemeenteraad besloten om burgemeester Weterings bij de Minister van Binnenlandse Zaken aan te bevelen voor een herbenoeming. Nadat burgemeester Weterings eerder al heeft gezegd zelf graag verder te willen, is daarmee een belangrijke volgende stap gezet in de herbenoeming.

De eerste periode van de burgemeester loopt op 23 november 2023 af. Om de burgemeester te herbenoemen wordt op dit moment een proces doorlopen. In een besloten raadsvergadering deelde de speciaal hiervoor ingestelde vertrouwenscommissie haar advies. Nadat de raadsleden hadden gestemd, begon om 20:00 uur de openbare raadsvergadering met een volle raadszaal en publieke tribune.

Raad gaat akkoord met voorstel vertrouwenscommissie

De vergadering begon met een toelichting door Evelien Kostermans namens de vertrouwenscommissie. In de toelichting legde Kostermans uit hoe het proces de afgelopen maanden is gegaan en heeft zij de betrokkenen bedankt voor het vele werk wat de afgelopen maanden is verzet.

Na deze toelichting nam plaatsvervangend voorzitter Jan van Esch het woord. Hij maakte bekend dat de raad heeft besloten een aanbeveling te sturen naar de Minister. Daarmee spreekt de raad haar steun uit om Theo Weterings nogmaals voor een termijn van zes jaar burgemeester van Tilburg te laten zijn. In de toespraak noemde Van Esch de bijzondere tijd waarin Weterings burgemeester van Tilburg was: ‘De coronacrisis en de vluchtelingencrisis zijn grote onderwerpen waarop u lokaal, regionaal en landelijk aan de lat stond.’ Van Esch benoemde ook de bijdrage van de burgemeester aan de groei van Tilburg in de afgelopen jaren: ‘Daar heeft u een stevige steen aan bijgedragen en u heeft warme relaties opgebouwd met organisaties, verenigingen, bedrijven en instellingen’.

Speech burgemeester Weterings

Als laatste was het woord aan de burgemeester zelf. In zijn speech als reactie op het besluit van de raad ging hij in op wat voor hem onze stad en haar inwoners zo bijzonder maakt: ‘Ik voel me hier als een vis in het water en ik ken de taal van de mensen. Letterlijk, want het Tilburgs kent voor mij geen geheimen. Overdrachtelijk, omdat ik het geluk en zorgen van de Tilburgers versta. Ook wanneer die niet worden uitgesproken. Ik wil me ook de komende zes jaar vol passie en energie blijven inzetten voor de inwoners van deze stad en dorpen.’

Ook gaf Weterings aan zich te willen blijven inzetten voor gelijke kansen voor elke Tilburger, waarbij het niet uitmaakt in welke wijk of dorp van onze stad je geboren wordt: ‘Iedere Tilburger moet namelijk de volgende burgemeester van de Schôônste stad van ’t laand kunnen worden’.

Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
Tilburg - Raadsvergadering met de herbenoeming van burgemeester Weterings
previous arrow
next arrow
 

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA