Archive for the ‘Geen onderdeel van een categorie’ Category

Bijdrage van 4 miljoen voor bouw flexwoningen

donderdag, maart 16th, 2023

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ruim 4 miljoen euro uitgetrokken om de bouw van drie flexwoningprojecten mogelijk te maken. Het geld is onder andere bestemd voor het bouw- en woonrijp maken van de betreffende locaties. Dat zijn de Dr. Bloemenlaan (ten westen van de Kempenbaan), de Bijsterveldenlaan in de Reeshof en Laarveld Oost bij verzorgingshuis Het Laar. De fracties van LST, 50PLUS en Forum voor Democratie stemden tegen het voorstel.

De gemeente en de woningcorporaties WonenBreburg en TBV Wonen hebben afgesproken om de komende twee jaar 1.500 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen. Dat lukt met de huidige situatie op de woningmarkt alleen, wanneer een fors deel van deze nieuwe woningen uit zogeheten flexwoningen bestaat. De kwaliteit van deze woningen is inmiddels zodanig dat ze al gauw vijftig jaar meegaan. Het is de bedoeling dat de flexwoningen op de genoemde locaties vijftien jaar blijven staan, waarna ze kunnen worden verplaatst naar andere locaties.

Voor spoedzoekers

Het totaal aantal te bouwen flexwoningen bedraagt circa 435. Ze zijn bedoeld voor zogeheten spoedzoekers zoals studenten, starters op de woningmarkt en mensen die uit een echtscheiding, faillissement of zorginstelling komen. Een deel gaat ook naar ontheemden uit Oekraïne en statushouders. Aan de Bloemenlaan komen 175 flexwoningen, aan de Bijsterveldenlaan ruim 100 en aan Laarveld Oost een kleine 60. Ook aan de Ringbaan Zuid, tussen het zwembad en het politiebureau, worden een kleine 100 flexwoningen gebouwd. Hierover had de raad in november vorig jaar al een besluit genomen.

Als er geen bezwaren binnenkomen op de omgevingsvergunningen voor de wooncomplexen, kan het bouwrijp maken nog vóór de zomer van dit jaar van start gaan. Naar verwachting kunnen dan eind dit jaar de eerste bewoners hun flexwoning betrekken.

Impressie van de flexwoningen aan de Dr.Bloemenlaan

Symposium in het Stadhuis

vrijdag, maart 3rd, 2023

Op dinsdag 28 februari vond in het Tilburgse Stadhuis een symposium plaats. Tijdens het symposium werd ingegaan op de juridische werkelijkheid die zich afspeelt in en rondom de Raadzaal. Onderdeel van deze middag was de boekpresentatie van de 2e druk van het Juridisch Praktijkboek voor Griffiers, geschreven door Olaf Schuwer. De middag werd geopend door onze eigen griffier Noor Kanters en werd afgesloten met een forumdiscussie en een lunch in FierInTop. We kijken terug op een zeer geslaagde middag en bedanken alle aanwezigen voor hun bijdragen en bezoek aan Tilburg!

Statement aardbevingen Turkije en Syrië

vrijdag, februari 10th, 2023

Beste Tilburgers,

Afgelopen week heeft zich een ongekende ramp voorgedaan in Turkije en Syrië.

We leven mee met alle Turkse en Syrische Tilburgers die op dit moment in angst, onzekerheid en/of rouw leven.

We zijn met ons hart en onze gedachten bij de inwoners van Turkije en Syrië, de duizenden slachtoffers, het grote aantal gewonden en alle mensen die huis en haard hebben verloren.

We zien en horen dat vele inwoners van onze gemeente, ieder op hun eigen wijze en in groot en klein gebaar hun steentje bijdragen om het verschrikkelijke leed te verzachten. Als gemeenteraad zijn we daar ontzettend blij mee en we willen u daarvoor danken.

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om een financiële bijdrage aan giro 555 over te maken. Het gaat om een bedrag van 1 euro per inwoner van onze stad.

Namens alle fracties in de gemeenteraad van Tilburg

In memoriam: Eric Roels

dinsdag, februari 7th, 2023

Op 6 februari 2023 heeft ons het droevige nieuws bereikt dat onze raadscollega Eric Roels is overleden. Eric zat sinds maart 2022 in de raad namens de fractie Lokaal Tilburg en dit dit vol overtuiging, enthousiasme en energie.

 

Eric kreeg op de dag van zijn installatie in maart 2022 te horen dat hij helaas ernstig ziek was. Wij hebben allemaal de worsteling kunnen zien met het moeten loslaten van het raadswerk, omdat de gezondheid het helaas niet langer toeliet. Ondanks zijn ziekte heeft Eric zich tot november van afgelopen jaar volledig ingezet voor zijn fractie, de raad en de inwoners van onze stad. Met bewondering hebben wij gekeken hoelang Eric, ondanks zijn ziekte, dermate betrokken bleef bij de Tilburgse raad.

Vele woordvoerderschappen

Tijdens zijn periode als raadslid was Eric woordvoerder op vele onderwerpen waaronder: Bestaanszekerheid, Onderwijs, Duurzame Stad, Gezondheid & Welzijn, Sociale Basis, Inclusie en Mondiale bewustwording, Ouderen, WMO, Inclusieve Stad, Sport. Ook was Eric lid van de auditcommissie. Naast zijn woordvoerderschappen was Eric de kartrekker achter het initiatiefvoorstel ‘Tilburg van Buiten naar Binnen’ uit 2019. Na 3,5 jaar hard knokken werd dit voorstel door de raad aangenomen en heeft uiteindelijk geleid tot het huidige actieplan van de gemeente omtrent inwonersparticipatie. In deze periode was Eric actief voor de partij als burgerraadslid.

Carrière

Naast zijn werk als raadslid heeft Eric tien jaar gewerkt voor de ambtelijke organisatie van de  gemeente Tilburg. Dit deed hij onder andere bij de Milieudienst als adjunct-directeur. Na zijn periode in Tilburg is Eric werkzaam geweest als gemeentesecretaris in Best en Halderberge om daarna in het sociaal domein in Zuid-Holland aan de slag te gaan.

Namens de gehele raad en griffie willen wij de geliefden en naasten van Eric condoleren met dit enorme verlies en in het bijzonder zijn vrouw Ine, zijn kinderen, kleinkinderen en de fractie van Lokaal Tilburg.

 

Werkbezoek Coolblue en Claassen Logistics

maandag, februari 6th, 2023

Op maandag 30 januari is de raad op uitnodiging van BORT op werkbezoek geweest bij twee grote logistieke bedrijven in Tilburg. Als eerste werd Coolblue bezocht en aansluiten Claassen Logistics. De afgelopen tijd is er in Tilburg en onder de inwoners veel te doen rondom de ‘verdozing’ van onze bedrijventerreinen. Omdat de raadsleden graag zelfs eens wilde zien hoe het er binnen de muren van deze enorme panden was er een grote opkomst vanuit de verschillende fracties. Ongeveer 25 raadsleden waren aanwezig bij het bezoek aan het bedrijventerrein. Voor een korte samenvatting van het bezoek kun je de bovenstaande video bekijken!

 

Burgemeester Weterings gaat voor een tweede ambtstermijn.

donderdag, december 15th, 2022

Burgemeester Weterings heeft vandaag bekendgemaakt dat hij burgemeester van Tilburg wil blijven na afloop van zijn eerste ambtstermijn. Die loopt in november 2023 af.

Mooie ontwikkeling
Theo Weterings is sinds 2017 burgemeester van Tilburg. In zijn motivatie aan het college en de gemeenteraad zegt hij het volgende: “Sinds november 2017 ben ik met veel plezier burgemeester van Tilburg. De voorbije weken heb ik mijn gedachten laten gaan over deze vijf Tilburgse jaren. Van mijn installatie in 013, mijn hernieuwde kennismaking met de stad en vooral met haar inwoners als ook met de mooie ontwikkeling die onze stad meemaakt.”

Magie van het ambt
“De magie van het ambt is voor mij na al die jaren onveranderd: contacten op kleinschalig niveau, dichtbij mensen, in het leven van alledag. Dat maakt het burgemeesterschap voor mij een bijzondere functie. Precies zoals het profiel verwoordde dat door uw raad is opgesteld. En precies zoals ik de afgelopen jaren, ondanks de beperkingen van de coronapandemie, invulling heb gegeven aan dit eervolle en prachtige ambt. In november 2023 loopt mijn ambtstermijn af. Dat betekent dat ik nu moet uitspreken wat mijn wensen voor de toekomst zijn. Graag wil ik voor een tweede termijn in aanmerking komen. Deze wens heb ik op 25 november jongstleden gedeeld met mevrouw Adema, de Commissaris van de Koning.”

Tilburger onder de Tilburgers
“De uitdagingen voor onze stad zijn groot. In een tijd van crisis is de rol van een gemeente voor haar inwoners van eminent belang. Als burgemeester wil ik daarvoor ook de komende jaren de handen uit de mouwen steken. Mijn overtuiging is dat ik daarin als Tilburger onder de Tilburgers een rol van betekenis kan spelen.

Het is vanzelfsprekend aan de gemeenteraad om het proces van herbenoeming in gang te zetten. Graag ga ik men hen daarover in gesprek. Mijn ambitie is onveranderd: uw Tilburgemeester zijn.”

Terugblik: ‘In Search of Democracy’

vrijdag, september 9th, 2022

Dag van de Democratie

Op woensdag 14 september speelde de theatergroep Company New Heroes in Cinnecitta de theatervoorstelling ‘In Search for Democracy’. Deze voorstelling was onderdeel van onze eerste Dag van de Democratie in Tilburg. De democratie werd onder de loep genomen: wat zijn de uitdagingen en mogelijkheden voor de toekomst? Tijdens deze interactieve avond heeft het publiek actief mee gedacht over wat de voorwaarden zouden moeten zijn voor de ‘perfecte’ democratie. Daarnaast werden zij meegenomen door de lange geschiedenis van de democratie zoals wij die nu kennen. Voor diegene die de voorstelling helaas hebben moeten missen is er een mooie compilatie gemaakt . Deze kun je bekijken door op de afbeelding hierboven te klikken! 

Winnaar foto wedstrijd

Voorafgaand aan de voorstelling werd de winnaar bekend gemaakt van de foto wedstrijd levendige Tilburgse democratie. De winnende inzending kwam van Ailsa Rainer. Zij ontving uit handen van burgemeester Theo Weterings felicitaties en bloemen. Haar winnende inzending is op groot formaat afgedrukt en komt het komende jaar te hangen in de raadszaal van het stadhuis. Wij willen graag alle deelnemers bedanken voor hun inzending! 

Burgemeester Theo Weterings en Ailsa Rainer

Half miljoen voor Biezenmortel

maandag, juli 25th, 2022

Toen Biezenmortel op 1 januari 2021 bij Tilburg werd gevoegd, stelde de gemeenteraad het dorp een warm welkom in het vooruitzicht. Die uitspraak kreeg afgelopen maandag  een vervolg. De raad besloot unaniem om bijna een half miljoen euro uit te trekken voor de ontwikkeling van het dorp. En de raad wilde nog meer.

De plannen  voorzien onder meer in de modernisering van gemeenschapshuis De Vorselaer, de realisatie van Natuurpoort De Rustende Jager bij de Loonse en Drunense Duinen en de begeleiding van verschillende ruimtelijke ontwikkelingen. Ook koopt de gemeente het pand Capucijnenstraat 38 aan, waarmee ruimte ontstaat voor de ontwikkeling van het dorpshart en toekomstige woningbouw.

Extra wensen van de raad

De raad greep het debat over Biezenmortel maandag aan om een aantal extra wensen op tafel te leggen. Zo kreeg het college de opdracht om de coöperatie Biezenmortel op de hoogte te houden van en te betrekken bij de voortgang van bouwprojecten en andere initiatieven die van belang zijn voor de ontwikkeling van het dorp. De raad aanvaardde hierover een motie van het CDA, LST, Forum voor Democratie, D66, Lokaal Tilburg, 50PLUS en ONS Tilburg Van het CDA, LST, 50PLUS, D66, Lokaal Tilburg en de PvdA was de door de raad aanvaarde motie over de toewijzing van nieuwbouwwoningen. Het college moet met een voorstel komen, dat het mogelijk maakt om bij de toewijzing van een gedeelte van de nieuw te bouwen woningen in Biezenmortel voorrang te verlenen aan inwoners van het dorp. Hetzelfde moet gelden voor mensen die een maatschappelijke of economische binding met Biezenmortel hebben.

Raad stemt in met tussenrapportage

maandag, juli 25th, 2022

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ingestemd met de Tussenrapportage 2022. Deze rapportage vermeldt hoe het ervoor staat met de uitvoering van het voor dit jaar voorgenomen beleid en met de gemeentelijke financiën. Het gaat om de situatie per 31 mei van dit jaar.

De Tussenrapportage vertoont financiële mee- en tegenvallers. Dat de gemeente meer geld van het Rijk krijgt, behoort tot de meevallers. Tegenvallers zijn onder meer de hogere energieprijzen en de prijsstijgingen die doorwerken in het onderhoud van de openbare ruimte. Ook het gegeven dat er 4,6 miljoen minder is bespaard in het sociaal domein dan was voorzien, is een tegenvaller.

Positief resultaat

Al met al is het financiële beeld 2022 tot nu toe positief. Het voordelig resultaat bedraagt 11,9 miljoen euro. Dit is inclusief de 3,1 miljoen euro, die wordt uitgetrokken voor nieuw beleid: onder meer de uitbreiding van het aantal medewerkers bij de gemeente en de aankoop van het vroegere MOB-complex dat gebruikt gaat worden als evenementenlocatie. Het positieve resultaat van 11,9 miljoen gaat in de spaarpot, waaruit incidentele opgaven worden betaald.

Wensen van de raad

Met uitzondering van de LST stemde de raad maandag in met de Tussenrapportage 2022. De raad had daarbij nog een aantal wensen. Zo kwam er de toezegging van het college -naar aanleiding van een motie van de SP en ONS Tilburg- dat er onderzoek komt naar de mogelijkheden om de medische kosten voor minima weer te gaan vergoeden vanuit de bijzondere bijstand. Het college kon zich vinden in een motie van Lokaal Tilburg om zo snel mogelijk met een voorstel te komen voor het aanstellen van extra medewerkers voor het proactief toezicht op zorgaanbieder. Ook met de uitvoering van een motie van de PvdA, 50 PLUS, ONS Tilburg, GroenLinks en D66 om meer aandacht te geven aan de mogelijkheden voor inwoners en organisaties om van het stadhuis gebruik te maken, gaat het college aan de slag.

Meer kansen op de woningmarkt

maandag, juli 25th, 2022

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag een belangrijke stap gezet om de kansen voor starters en lage en middeninkomens op de woningmarkt te vergroten. Dat gebeurde met het unaniem vaststellen van een nieuwe huisvestingsverordening.

Die moet gaan zorgen voor de opkoopbescherming van eengezinswoningen. Ook wordt het weer mogelijk om met een vergunning woningen te splitsen voor kamerverhuur. De nieuwe regels worden op 1 september van kracht.

Net als elders in Nederland heeft Tilburg te maken met grote krapte op de woningmarkt. Vooral voor starters en huishoudens met een lager of middeninkomen is het moeilijk om een woning te bemachtigen. Tilburg maakt extra vaart met het bouwen van nieuwe woningen. Niettemin zijn er extra maatregelen nodig om de kansen van genoemde groepen op de woningmarkt te vergroten.

Geen opkoopbescherming voor hele gemeente

Ook in Tilburg  hebben beleggers in de afgelopen jaren steeds meer woningen in het goedkopere segment opgekocht om door te verhuren. De opkoopbescherming moet een halt toeroepen aan de trend dat juist deze betaalbare woningen hierdoor uit de markt verdwijnen. De regeling gaat gelden voor woningen met een maximale WOZ-waarde van 355.000 euro. Dat is de landelijke grens van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Behalve de schaarste van woningen speelt ook de leefbaarheid van een wijk of buurt een rol bij het toepassen van de regels voor opkoopbescherming.

De regeling zonder meer laten gelden voor de gehele gemeente, zoals de gemeenteraad het liefst wil, is wettelijk niet mogelijk. Per gebied (dorp, wijk of buurt) moet worden bepaald dat met opkoopbescherming ook daadwerkelijk de woningschaarste wordt bestreden of dat de leefbaarheid onder druk staat. Bijvoorbeeld omdat  veel woningen worden opgekocht en  worden gebruikt voor kamerverhuur. De regeling gaat nu gelden voor de hele Oude Stad (Tilburg binnen de ringbanen) en verder onder meer voor de wijken de Reit, ’t Zand, een deel van Wandelbos, Stokhasselt en Heikant in Tilburg Noord en Gesworen Hoek en Huibeven in de Reeshof. Ook de dorpen Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel vallen onder de opkoopbescherming.

Woningen opsplitsen voor kamervehuur mag weer

Een andere maatregel om de woningmarktkansen voor lage en middeninkomens te vergroten, is het herinvoeren van de mogelijkheid om woningen op te splitsen voor kamerverhuur. Sinds september 2020 was dit niet meer mogelijk en konden eigenaren van woningen de hiervoor vereiste vergunning niet meer aanvragen. Die mogelijkheid komt nu terug en gaat gelden voor de gehele gemeente. Tegelijk wordt de mogelijke overlast die kan ontstaan door kamerverhuur beter aangepakt. Er komen onder andere nieuwe regels zodra de Wet goed verhuurderschap van kracht is.

De raad had eerder aangegeven een kamerverhuurvergunning het liefst te koppelen aan de eigenaar van een woning. Wanneer een woning met kamerverhuur wordt verkocht, kan dan worden bekeken of de vergunning ook aan de nieuwe eigenaar wordt verleend. Dit blijkt echter niet mogelijk. In plaats daarvan komt er een meldingsplicht, wanneer een woning wordt verkocht. Bij wisseling van eigenaar kan dan worden getoetst of er aanleiding is om de vergunning in te trekken. Ook kan de vergunning worden ingetrokken, wanneer een woning niet langer voor kamerverhuur wordt gebruikt. Verder gaat het college onderzoeken of, net als in Rotterdam, een vergunning kan worden ingetrokken wanneer zich op het gebied van leefbaarheid problemen voordoen. De raad aanvaardde hierover unaniem een motie van VVD, PvdA, SP, LST, D66, Lokaal Tilburg en CDA.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA