Archive for juni, 2022

Info- en debatbijeenkomsten maandag 4 juli

donderdag, juni 30th, 2022

Maandag 4 juli bespreekt de gemeenteraad tijdens de openbare, wekelijkse bijeenkomsten weer een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor de gemeente Tilburg. Ook gaan de raads- en burgerraadsleden verder met hun inwerkprogramma.

Wat er op de agenda staat kunt u hier lezen. Hieronder lichten we een raadsvoorstel toe.

Raadsvoorstel vervolg warm welkom Biezenmortel

Sinds januari 2021 maakt het dorp Biezenmortel onderdeel uit van de gemeente Tilburg. Vooruitlopend op de samenvoeging heeft de gemeente in gesprek met vertegenwoordigers uit het dorp een aantal zaken opgepakt voor collegebesluit ‘Een warm welkom voor Biezenmortel’. Zo heeft de gemeente het haalbaarheidsonderzoek naar de vernieuwing van maatschappelijke functies van de voormalige gemeente Haaren vroegtijdig overgenomen. Op eigen initiatief hebben de Coöperatie Biezemortel en de inwoners een dorpsvisie voor de toekomstige ontwikkeling van Biezenmortel opgesteld en aan de gemeente aangeboden. Particuliere grondeigenaren met woningbouwplannen zijn aangespoord om hun concrete plannen aan de gemeente Tilburg kenbaar te maken. Ook is de gemeente Tilburg sinds 1 januari 2021 verantwoordelijk voor de totstandkoming van de Natuurpoort De Rustende Jager, vooralsnog zonder uitvoeringsbudget.

Het afgelopen jaar is voor deze verschillende ontwikkelingen in het dorp een parallel proces doorlopen. Gaandeweg is er een zekere samenhang tussen de verschillende initiatieven en ontwikkelingen ontstaan. Hierdoor kan in samenwerking met verschillende particuliere, maatschappelijke partijen en het dorp een integrale ontwikkeling van het dorpshart ontstaan. Dit om te voorzien in de groei van het gewenste woningaanbod in het dorp en de toekomstvastheid van de maatschappelijke functies.

Biezenmortel toetreding tot Gemeente Tilburg per 1 januari 2021; foto Gerdien Wolthaus Paauw

Het raadsvoorstel borgt de voortgang van de lopende ontwikkelingen op de verbetering van de leefbaarheid in Biezenmortel. Ook geeft het invulling aan de projecten en initiatieven die al onder de vlag van gemeente Haaren zijn gestart. Sinds 1 januari 2021 heeft de gemeente Tilburg hieraan vervolg gegeven. In de dorpsvisie 2040 hebben de inwoners zich uitgesproken om met een flinke woningbouwambitie de handhaving van (maatschappelijke) voorzieningen voor de leefbaarheid te ondersteunen. Het ‘warm welkom Biezenmortel’ kunnen we met dit voorstel verder concreet maken en voortzetten in afstemming met inwoners en initiatiefnemers.

Meer informatie over het voorstel en de beschikbaar te stellen bedragen leest u hier. Alle belangrijke bijlagen bij dit voorstel vindt u hier onder agendapunt 5.1.

_____________________________________________________________________________________________________

Tijdens informatie- en debatbijeenkomsten laat de gemeenteraad zich zo uitvoerig mogelijk informeren over allerlei ontwikkelingen in de stad Tilburg en de dorpen. Dit gebeurt een of meerdere weken voorafgaand aan een officiële raadsvergadering waar de gemeenteraad besluiten neemt.

Informatiebijeenkomsten

Voordat de raad in debat gaat en een besluit neemt, moet alles duidelijk zijn. De raad laat zich uitgebreid informeren en wil weten wat er speelt. Het college van b&w geeft toelichting op voorstellen die de raad bespreekt en raadsleden kunnen vragen stellen. Het kan ook zijn dat de raad wil weten wat de stad van een voorstel of bepaalde ontwikkeling vindt. Hoe denken inwoners, ondernemers, experts, instellingen en organisaties erover? De raad nodigt hen uit voor een bijeenkomst. Het omgekeerde kan ook, wanneer inwoners zelf het initiatief nemen om iets aan te kaarten of om hun mening kenbaar te maken. Heb je vragen, mail dan de raadsgriffie via .

Debatbijeenkomsten

Tijdens het debat nemen de politieke partijen (fracties) in de raad hun standpunt in over een voorstel. Van elke fractie neemt één woordvoerder deel aan het debat. Het aantal deelnemers aan het debat is dus overzichtelijk. Andere fractieleden kunnen het debat wel bijwonen, maar nemen niet deel. Zij zitten, net als de aanwezige belangstellenden, op de publieke tribune. De woordvoerders van de fracties zijn specialist op hun terrein.

Inspreken

Insprekers krijgen 5 minuten spreektijd bij een bijeenkomst. Geef in de 5 minuten duidelijk aan waarover je het wilt hebben met de raadsleden. Geef aan waarom je het ergens mee eens of niet eens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als je ook namens anderen spreekt, vertel je wie dit zijn. Je hebt de mogelijkheid om een presentatie te laten zien dat je betoog ondersteunt. Heb je zo’n presentatie, neem dan van te voren contact op met de raadsgriffie via 

Wil je niet inspreken maar de raad toch laten weten hoe jij over een bepaald onderwerp denkt? Stuur dan een e-mail naar de raadsgriffie: . Alle berichten die binnenkomen worden dezelfde dag nog doorgestuurd naar alle raadsleden. Meer informatie over inspreken en contact met de raad vindt u hier.

Info- en debatbijeenkomsten maandag 27 juni

donderdag, juni 23rd, 2022

Maandag 27 juni bespreekt de gemeenteraad tijdens de openbare, wekelijkse bijeenkomsten weer een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor de gemeente Tilburg. Ook gaan de raads- en burgerraadsleden verder met hun inwerkprogramma.

Wat er op de agenda staat kunt u hier lezen. Hieronder lichten we enkele onderwerpen toe. Tijdens de bijeenkomsten kunt u inspreken. Hoe dat werkt, leest u onderaan deze pagina.

Herstelprogramma corona

De gemeenteraad spreekt maandag over het herstelprogramma corona, dat bedoeld is voor de meest getroffen sectoren tijdens de coronacrisis. Het gaat dan over de detailhandel, horeca en de evenementenbranche. De gemeente heeft deze sectoren de afgelopen twee jaar al met diverse pakketten en maatregelen ondersteund. Het herstelprogramma is bedoeld als ondersteuning van ondernemers en initiatieven die bijdragen aan de vitaliteit van de lokale economie.

Begeleiding, vouchers en digitalisering

Het herstelprogramma omvat in totaal 285.000 euro aan maatregelen. Een van de onderdelen is het begeleiden van ondernemers die in de problemen zijn geraakt. De afgelopen twee jaar zijn zestig van deze begeleidingstrajecten uitgevoerd. Daar komen er dit jaar nog eens vijftig bij. Voor innovatieve, duurzame bedrijfsconcepten komt nog een voucherregeling. Initiatieven die bijdragen aan gezondheid, inclusie en een circulaire economie en waarbij bedrijven en organisaties uit verschillende sectoren samenwerken, komen in aanmerking voor een voucher van maximaal 7.500 euro.

Ten slotte kan via het centrummanagement van de winkelcentra in wijken en dorpen een aantal ondernemers in aanmerking komen voor maatwerkadvies op het gebied van digitalisering. Op 18 juli neemt de raad een besluit over het herstelprogramma corona. Daarna volgt een communicatiecampagne. Het programma wordt nog dit jaar uitgevoerd.

Bijpraten over kwaliteit zorg en toezicht

Het college praat aanstaande maandag de raad bij tijdens een informatiebijeenkomst over de kwaliteit van de zorg en het zorgtoezicht. De raad vroeg op 8 mei hierom met een unaniem aanvaarde motie. De raad maakte zich ernstige zorgen naar aanleiding van een onderzoek van Follow the Money en het Brabants Dagblad. Eerder dit jaar luisterde de raad naar de verhalen van betrokkenen die in de artikelen werden genoemd. Inmiddels is het college met de uitvoering van de motie aan de slag gegaan. Bij de inkoop van zorg stuurt het college nadrukkelijk op de kwaliteit van zorg. Raad en college blijven de komende jaren in gesprek over de kwaliteit van zorg en het toezicht daarop.

_____________________________________________________________________________________________________

Tijdens informatie- en debatbijeenkomsten laat de gemeenteraad zich zo uitvoerig mogelijk informeren over allerlei ontwikkelingen in de stad Tilburg en de dorpen. Dit gebeurt een of meerdere weken voorafgaand aan een officiële raadsvergadering waar de gemeenteraad besluiten neemt.

Informatiebijeenkomsten

Voordat de raad in debat gaat en een besluit neemt, moet alles duidelijk zijn. De raad laat zich uitgebreid informeren en wil weten wat er speelt. Het college van b&w geeft toelichting op voorstellen die de raad bespreekt en raadsleden kunnen vragen stellen. Het kan ook zijn dat de raad wil weten wat de stad van een voorstel of bepaalde ontwikkeling vindt. Hoe denken inwoners, ondernemers, experts, instellingen en organisaties erover? De raad nodigt hen uit voor een bijeenkomst. Het omgekeerde kan ook, wanneer inwoners zelf het initiatief nemen om iets aan te kaarten of om hun mening kenbaar te maken. Heb je vragen, mail dan de raadsgriffie via .

Debatbijeenkomsten

Tijdens het debat nemen de politieke partijen (fracties) in de raad hun standpunt in over een voorstel. Van elke fractie neemt één woordvoerder deel aan het debat. Het aantal deelnemers aan het debat is dus overzichtelijk. Andere fractieleden kunnen het debat wel bijwonen, maar nemen niet deel. Zij zitten, net als de aanwezige belangstellenden, op de publieke tribune. De woordvoerders van de fracties zijn specialist op hun terrein.

Inspreken

Insprekers krijgen 5 minuten spreektijd bij een bijeenkomst. Geef in de 5 minuten duidelijk aan waarover je het wilt hebben met de raadsleden. Geef aan waarom je het ergens mee eens of niet eens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als je ook namens anderen spreekt, vertel je wie dit zijn. Je hebt de mogelijkheid om een presentatie te laten zien dat je betoog ondersteunt. Heb je zo’n presentatie, neem dan van te voren contact op met de raadsgriffie via

Wil je niet inspreken maar de raad toch laten weten hoe jij over een bepaald onderwerp denkt? Stuur dan een e-mail naar de raadsgriffie: . Alle berichten die binnenkomen worden dezelfde dag nog doorgestuurd naar alle raadsleden. Meer informatie over inspreken en contact met de raad vindt u hier.

Raad stemt in met jaarstukken 2021

donderdag, juni 23rd, 2022

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2021. Met die jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële uitkomsten over vorig jaar. De fracties van de LST, SP, Partij voor de Dieren en Forum voor Democratie stemden maandag tegen.

De jaarrekening laat een positief resultaat zien van ruim 14,8 miljoen euro. Daarvan gaat ruim 14,5 miljoen naar de algemene reserve. Die komt daarmee op 58,7 miljoen, 9,6 miljoen meer dan strikt noodzakelijk is. Dat bedrag gaat in de spaarpot, waaruit incidentele opgaven kunnen worden betaald.

Diverse overhevelingen

Met de vaststelling van de jaarrekening besloot de raad tevens om om diverse bedragen die vorig jaar niet waren benut, door te schuiven naar dit jaar. In totaal gaat het om een bedrag van ruim 14 miljoen euro. Tot de overhevelingen behoren ruim 1 miljoen om jongeren in het MBO extra te ondersteunen, 8 ton voor daklozenopvang, 376.000 euro voor de aanpak van de problemen in de jeugdzorg en ruim 265.000 euro voor diverse coronamaatregelen.

Gemeente garant voor lening Willem II

donderdag, juni 23rd, 2022

De gemeente staat garant voor een lening van 6,5 miljoen euro die voetbalclub Willem II aantrekt om het stadion te kunnen kopen. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen maandag besloten. De garantstelling bedraagt maximaal 80 procent van de lening en heeft een looptijd van twintig jaar.

Willem II huurt het stadion nu nog van de gemeente. Met de aankoop krijgt de voetbalclub meer zeggenschap over de exploitatie en inrichting van het stadion. Willem II gaat investeren in meer comfort en veiligheid. Over de extra veiligheidsmaatregelen en de aankoop hebben de voetbalclub en de gemeente eerder afspraken gemaakt. De gemeente draagt 1,5 miljoen euro bij aan de maatregelen die in totaal 3,5 miljoen euro kosten.

Raad wil minder risico’s

De raad ging maandag met grote meerderheid akkoord met de garantstelling: alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen. Wel wil de raad de financiële risico’s voor de gemeente verminderen. In een door de PvdA, GroenLinks, D66, ONS Tilburg en Voor Tilburg ingediende motie staat onder andere dat Willem II gedurende de looptijd van de lening geen nieuwe schulden mag aangaan, geen dividend mag uitkeren en niet van eigenaar kan veranderen. Ook moet het college met de voetbalclub en de bank afspraken maken over het tempo en de wijze van vervroegde, mogelijk boetevrije aflossingen van de lening. De motie werd door de raad aanvaard. Behalve de indieners stemden ook de SP en de Partij voor de Dieren voor. De overige fracties stemden tegen.

Besluiten gemeenteraad 20 juni

maandag, juni 20th, 2022

De gemeenteraad heeft maandagavond 20 juni weer een aantal voorstellen vastgesteld in het belang van de stad Tilburg en de dorpen. Een van de besluiten zijn de benoeming en de installatie van drie nieuwe raadsleden en drie nieuwe burgerraadsleden.

Drie eerder geïnstalleerde raadsleden, Esmah Lahlah, Maarten van Asten en Yusuf Celik, zijn op 2 juni wethouder geworden.
Die benoeming tot wethouder is de reden dat de gemeenteraad nu met de drie nieuwe raadsleden (v.l.n.r.) Aziza Aboulkacem (PvdA), René Spieringhs (GroenLinks) en Bas Koster (VVD) en weer voltallig is.

De drie nieuwe burgerraadsleden zijn (v.l.n.r.) Kees Stoffelen (PvdA), Sofie Meeuwissen (PvdA) en Ank Claassen (50Plus).

De gemeenteraad heeft ook het raadsvoorstel beleidsregel ruimtelijke structuur Zwijsen Spoorzone vastgesteld. Dit besluit was nodig om de bouw van appartementen, kantoren en een hotel mogelijk te maken. Eerder heeft de gemeenteraad op 6 april 2020 al het bestemmingsplan verbrede reikwijdte Spoorzone 2019 vastgesteld wat nodig was om te kunnen bouwen in het deelgebied Zwijsen. De doelstelling van Spoorzone is het realiseren van een nieuw centrum stedelijk gebied voor wonen, werken, verblijf en recreatie. De mix van functies is belangrijk voor een aantrekkelijk verblijfs- en vestigingsklimaat. Het woonprogramma levert een bijdrage aan het oplossen van de grote behoefte aan woningen in diverse groottes en financieringscategorieën. Meer over dit besluit leest u in het raadsvoorstel.

Het raadsbesluit over het gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Reeshof Oost 2010 2e herziening (Bergeijkstraat) gaat over het realiseren van een gezondheidscentrum met 55 appartementen op de locatie Bergeijkstraat 20. Dit herziene bestemmingsplan maakt het mogelijk om het gezondheidscentrum Reeshof aan de Dubbeldamstraat te verplaatsen. Met deze overstap komt er een functionele en ruimtelijke versterking van het centrumgebied Reeshof Oost. In functioneel opzicht ontstaat een sterke concentratie van belangrijke voorzieningen in het centrumgebied. Daarnaast is de bouw van de 55 appartementen een waardevolle toevoeging. In het raadsvoorstel leest u meer over het besluit.

Naast nog diverse andere raadsbesluiten, zie agenda, heeft de gemeenteraad voor sport- en voetbalminded Tilburg ook ingestemd met een financiële garantstelling voor Willem II. De aanleiding voor deze garantstelling is het raadsbesluit van 13 december 2021 over het aangaan van een overeenkomst voor eigendomsoverdracht van het Koning Willem II stadion door vestiging van erfpachtrecht voor de grond en daaraan gekoppeld een erfpachtafhankelijk opstalrecht voor het stadion. Op 20 januari 2022 hebben Willem II en de gemeente deze erfpachtovereenkomst getekend. Een voorstel aan de raad om garant te staan voor een bancaire lening van Willem II voor de verwerving van het stadion zou op een later tijdstip volgen. Daarom is dit raadsvoorstel tijdens de raadsvergadering van 20 juni behandeld.

Vooruitblik: raadsvergadering maandag 20 juni

donderdag, juni 16th, 2022

Maandag 20 juni vanaf 19.30 uur vergadert de gemeenteraad in de raadszaal van het stadhuis Tilburg. De vergadering is openbaar. Altijd al eens een raadsvergadering bij willen wonen? Kom dan aanstaande maandag naar het stadhuis. Kijk hier voor de agenda.

Een van de eerste agendapunten is de benoeming en installatie van nieuwe raads- en burgerraadsleden. Het voorstel is om Bas Koster, René Spieringhs en Aziza Aboulkacem-Jardaoui als raadslid te installeren en Ank Hage-Claassen, Kees Stoffelen en Sofie Meeuwissen te benoemen tot burgerraadslid.

Op de agenda staan verder twaalf onderwerpen die de gemeenteraad zonder debat gaat vaststellen. Deze voorstellen zijn eerder al besproken tijdens een informatie- en/of debatbijeenkomst. Een van die onderwerpen is het Raadsvoorstel Bestedingen Groen om de Stad. Sinds de vaststelling van de Omgevingsvisie 2040 werkt de gemeente aan het programma Groen om de Stad (GOS) om drie stadsregionale parken te maken. Met de opening van de uitkijktoren “De Nieuwe Herdgang” is de realisatie van het stadsregionaal park Moerenburg/Koningshoeven afgerond. Dit vormt nu een onderdeel van de “bestaande stad”. Voor Stadsbos013 is een ruimtelijk raamwerk vastgesteld en zijn twee expeditieleiders actief in het gebied. Voor Pauwels werken negen partijen samen en is een masterplan vastgesteld. Een deeluitwerking daarvan betreft een Koersdocument Waterlandschap. Hier kunt u het volledige raadsvoorstel lezen.

Ook beslist de raad maandag over het Raadsvoorstel Startnotitie Citymarketing. De aanleiding voor deze notitie is dat het in citymarketingbeleid dit jaar afloopt. Ook het contract met Stichting Marketing Tilburg om het beleid uit te voeren loopt eind 2022 af. Daarom wordt gestart met het beleid voor een volgende periode. De startnotitie beschrijft de werkwijze en het proces richting de herijking van de beleidsnota Citymarketing 2023-2027. Meer over het raadsvoorstel leest u hier.

Het laatste raadsvoorstel op de agenda zijn de jaarstukken 2021, een zogenaamd B-stuk. Dit betekent dat de raad alleen in debat gaat over de inhoud van eventueel ingediende moties en amendementen. Na dit debat stemt de raad eerst over de moties en de amendementen. Daarna volgt de stemming over het voorstel. De jaarstukken vormen het sluitstuk van de planning- en controlcyclus. Het college legt hiermee verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële uitkomsten over 2021. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. Na de najaarsbijstelling (gewijzigde begroting) en na overheveling van 14,1 miljoen naar 2022 om gestarte activiteiten af te ronden en aangegane verplichtingen te kunnen borgen, is er een voordelig resultaat van 14,8 miljoen.

Het bestuursakkoord in vogelvlucht

donderdag, juni 9th, 2022

Met de vaststelling van het bestuursakkoord ‘Meer voor elkaar’ heeft de raad besloten om in de periode 2022-2026 op een aantal gebieden een tandje bij te zetten. Er is extra snelheid geboden om de problemen op de woningmarkt en arbeidsmarkt aan te pakken. Er wordt extra ingezet op de energietransitie en klimaatcrisis, de sociale basis, het wijkgericht werken en de kwaliteit van de openbare ruimte.

‘Meer voor elkaar’ betekent onder meer dat iedereen in de stad, wijken en dorpen moet kunnen meedoen. Er is maatwerk nodig voor kwetsbare inwoners en voor een groeiende groep die door de stijgende energieprijzen en toenemende inflatie kopje onder dreigt te gaan. Er komt een crisisherstelfonds, dat in elk geval wordt gevuld met geld dat nog over is van de coronareserve. Dit fonds wordt ingezet om voor inwoners, organisaties en ondernemers de gevolgen van een tijdelijke crisis op te vangen. Ook komt er een plan om energiearmoede aan te pakken.

Sociale basis versterken

Om de sociale basis te versterken komt er een programma op het gebied van preventie, gezondheid, kansengelijkheid en talentontwikkeling. In een fonds voor de uitvoering van dit programma zit alvast 5 miljoen euro. Eenzelfde bedrag zit er in een fonds om vraagstukken op de arbeidsmarkt aan te pakken. Vooral de aansluiting tussen het onderwijs en het Tilburgse MKB is van groot belang, aldus het akkoord. Tilburg krijgt ook basisbanen: 50 stuks in de komende drie jaar. De al bestaande aanpak om in het sociaal domein verbeteringen en innovaties door te voeren, wordt voortgezet. De hiervoor bestaande investeringsreserve wordt aangevuld tot 10 miljoen euro. Verder gaat de bestaande Meedoenregeling omhoog naar 135 euro per gezinslid en komt er een actieplan – inclusief het benodigde geld – om de toegankelijkheid van openbare gebouwen en bushaltes te verbeteren.

Impuls in wijkgericht werken

Om nog beter aan te sluiten bij de wensen en initiatieven van inwoners krijgt het wijkgericht werken een extra impuls. De komende drie jaar is elk jaar 1 miljoen euro beschikbaar. Dat geld is bedoeld voor alle wijken en dorpen waar het nodig is. Uitgangspunt is dat de gemeente ‘niet stuurt maar steunt’. Met de wijk- en dorpswethouders en de gebiedsteams is de gemeente in alle wijken en dorpen zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar.

Vaart maken met energietransitie en luchtkwaliteit

Tilburg wordt steeds groener en duurzamer. Maar de gevolgen van de klimaatverandering aanpakken, vraagt om nog meer inzet en snelheid. Er komen energiehubs rond de stad, waar zonne- en windenergie wordt opgewekt. Er komt een warmtenet in Tilburg-Zuid. Er wordt nog eens kritisch gekeken naar de toekomst van het Amerwarmtenet. Ook de mogelijkheden voor energieopslag in wijken worden onderzocht. De hoeveelheid groen in en om de stad gaat de komende jaren fors omhoog. Er wordt jaarlijks 5 miljoen euro uitgetrokken voor extra parken en parkjes, bomen, biodiverse beplanting en koelteplekken. Daarnaast gaat er elk jaar 3 miljoen euro naar de kwaliteit van de openbare ruimte in de wijken en dorpen. De ambities om de Tilburgse economie circulair te maken, worden aangescherpt. Met de investeringen die nodig zijn, worden het circulaire ambachtscentrum en de tweede volwaardige milieustraat een feit en komen er versneld elektrische vuilniswagens.

Woningbouw: meer eigen regie

Snelheid is ook geboden als het om de woningbouw gaat. Tilburg krijgt er tot 2040 maar liefst 25.000 woningen bij. Om ervoor te zorgen dat woningbouwplannen voortvarend van de grond komen, is meer eigen regie van de gemeente nodig. Er komt een Stedelijk Ontwikkelfonds van 30 miljoen euro. Met dit geld kan de gemeente profiteren van fondsen die rijk en provincie beschikbaar hebben voor de versnelling van de woningbouwopgave. De nieuwe woningen moeten energieneutraal, natuurinclusief en klimaatadaptief zijn. Van alle nieuwbouw moet bovendien 35 procent sociale huur en lage middenhuur zijn.

De democratie verlevendigen

De lage opkomstcijfers bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart laten zien dat het niet best is gesteld met de betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie. Die moet meer tot de verbeelding gaan spreken. Bijvoorbeeld met een jeugdgemeenteraad, educatie, een kinderburgemeester, een ombudsfunctie, het stimuleren van stadsdebatten en het investeren in de lokale media. Voor deze ‘verlevendiging van de democratie’ komt eenmalig 4 miljoen euro beschikbaar.

Het bestuursakkoord maakt verder melding van: incidenteel 5 miljoen euro voor de revitalisering van bestaande bedrijventerreinen, structureel extra geld plus nog eens 1 miljoen voor kunst en cultuur, extra middelen voor de bescherming van het cultureel erfgoed, 1,5 miljoen euro voor een Topsportfonds en een extra impuls voor evenementen. Ook veiligheid, ondermijning en de aanpak van cybercriminaliteit vragen om meer aandacht. Voor digitalisering en een nog betere dienstverlening wordt in totaal 8,8 miljoen euro uitgetrokken.

Aan de slag: uitvoeringsbrieven

Wat moet er concreet gebeuren om de opgaven uit het bestuursakkoord op te pakken? Hoe betrek je daar inwoners, ondernemers en andere partners bij? Wat kun je op buurt-, wijk- en dorpsniveau voor elkaar krijgen? En wat betekent dat allemaal voor de planning van de gemeenteraad? Wanneer kan die wat bespreken? Dat komt te staan in zogeheten uitvoeringsbrieven, die het nieuwe college in het najaar samen met de begroting voor 2023 voorlegt aan de gemeenteraad.

Financieel

Voor de uitvoering van het bestuursakkoord zijn miljoenen aan extra investeringen nodig. Die hebben gevolgen voor de financiële positie van de gemeente. Die komt voor de zomer aan de orde tijdens een informatiebijeenkomst van de raad. Dan is naar verwachting ook meer bekend over de gevolgen van het regeerakkoord voor de meerjarenbegroting van de gemeente. De financiële vertaling van het bestuursakkoord wordt na de zomer zichtbaar, wanneer het college de begroting 2023 presenteert. In elk geval gaat het OZB-tarief licht omhoog.

Bijeenkomsten en hamerraad maandag 13 juni

woensdag, juni 8th, 2022

Maandag 13 juni vanaf 14:00 uur bespreekt de gemeenteraad tijdens de openbare wekelijkse informatie- en debatbijeenkomsten weer een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor de stad Tilburg. Wat er op de agenda staat kunt u hier lezen. Hieronder lichten we enkele onderwerpen toe. Ook kunt u tijdens de bijeenkomsten inspreken. Hoe dat werkt ziet u onderaan deze pagina.

Fietsstraat Koningshoeven

Een van de onderwerpen is een verzoek van de SP, Partij van de Arbeid en GroenLinks dat de gemeenteraad met alle betrokkenen vanaf 16:00 uur in Living Museum, Ringbaan Oost 300 behandelt. Het gaat om het idee van Buurtvereniging & Werkgroep Koningshoeven om van de Koningshoeven een fietsstraat te maken. Op dit moment is de Koningshoeven enorm druk, aldus de werkgroep. Sluipverkeer en toeristisch verkeer leidt tot filevorming, waardoor fietsers in de verdrukking komen. Om die reden ziet de werkgroep graag dat de straat – net als de Prinsenhoeven en de Hoevenseweg – een fietsstraat wordt. De Koningshoeven wordt op die manier voor fietsers veel veiliger. Tijdens de informatiebijeenkomst licht de werkgroep hun ideeën toe. De bedoeling is om na de presentatie/bespreking door de Koningshoeven te fietsen om een aantal punten uit het visiedocument te bezoeken.

Wijkevoort

Een ander onderwerp is de ontwikkeling van Wijkevoort. In de debatbijeenkomst op 1 november 2021 over het raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Wijkevoort is toegezegd om de gemeenteraad in februari over de voortgang en ontwikkeling te informeren. Dit is later uitgesteld tot juni. De informatiebijeenkomst van maandag 13 juni kunt u zien als een tussentijdse informatieve stap in het proces voor een definitieve keuze over het inhoudelijk profiel en de ontwikkelstrategie van Wijkevoort. Die definitieve keuze staat gepland voor de tweede helft van 2022.
Deze bijeenkomst gaat over de voortgang van de strategie voor uitgifte en ontwikkeling van Wijkevoort tot campus: Waar staan we nu?  Wat betekent dit en wat komt daarbij kijken. De ambtelijke organisatie informeert de raad over een inhoudelijk economisch profiel waaruit de innovatieve ambitie blijkt en de scenario’s die daarbij horen. De onderdelen profiel en ontwikkelstrategie zijn bij campusontwikkeling nauw met elkaar verbonden. Om die reden praat de ambtelijke organisatie de raad bij over de stand van zaken en planning van het ruimtelijk proces.

Hamerraad

De hamerraad (onder voorbehoud) begint om 18:00 uur in de raadszaal. De agenda vindt u hier. Op de hamerraad staan onderwerpen die zonder discussie of debat worden vastgesteld. De woordvoerders van de fracties in de raad krijgen wel de kans om een stemverklaring te geven. De kans bestaat dat de hamerraad niet doorgaat en op een later tijdstip plaatsvindt.

_____________________________________________________________________________________________________

Met de organisatie van de informatie- en debatbijeenkomsten laat de gemeenteraad zich zo uitvoerig mogelijk informeren over allerlei ontwikkelingen in de stad Tilburg en de dorpen. Dit gebeurt een of meerdere weken voorafgaand aan een officiële raadsvergadering waar de gemeenteraad besluiten neemt.

De website raadtilburg.nl schrijft het volgende over informatie- en debatbijeenkomsten: Voordat de raad in debat gaat en een besluit neemt, moet alles duidelijk zijn. De raad laat zich uitgebreid informeren en wil weten wat er speelt. Het college geeft toelichting op voorstellen die de raad bespreekt en raadsleden kunnen vragen stellen. Het kan ook zijn dat de raad wil weten wat de stad van een voorstel of bepaalde ontwikkeling vindt. Hoe denken inwoners, ondernemers, experts, instellingen en organisaties erover? De raad nodigt hen uit voor een bijeenkomst. Het omgekeerde kan ook, wanneer inwoners zelf het initiatief nemen om iets aan te kaarten of om hun mening kenbaar te maken. Heb je vragen bel of mail dan de Raadsgriffie. Telefoonnummer 013 – 542 8284 of stuur een e-mail .

De website raadtilburg.nl schrijft over debatbijeenkomsten: Tijdens het debat nemen de partijen (fracties) in de raad hun standpunt in over een voorstel. Van elke fractie neemt één woordvoerder deel aan het debat. Het aantal deelnemers aan het debat is dus overzichtelijk. Andere fractieleden kunnen het debat wel bijwonen, maar nemen niet deel. Zij zitten, net als de aanwezige belangstellenden, op de publieke tribune. De woordvoerders van de fracties zijn specialist op hun terrein.

Meer informatie over ‘Hoe werkt de raad en dus ook over de informatie- en debatbijeenkomsten vindt u hier.

De website raadtilburg.nl schrijft over inspreken: Insprekers krijgen 5 minuten spreektijd bij een bijeenkomst. Geef in de 5 minuten duidelijk aan waarover je het wilt hebben met de raadsleden. Geef aan waarom je het ergens mee eens of niet eens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als je ook namens anderen spreekt, vertel je wie dit zijn. Je hebt de mogelijkheid om een presentatie te laten zien dat je betoog ondersteunt. Heb je zo’n presentatie, neem dan van te voren contact op met de Raadsgriffie, tel.013-542 82 84 .
Wil je niet inspreken maar de raad toch laten weten hoe jij over een bepaald onderwerp denkt? Stuur dan een e-mail naar de Raadsgriffie (). Alle berichten die binnenkomen worden dezelfde dag nog doorgestuurd naar alle raadsleden.

Meer informatie over inspreken en contact met de raad vindt u hier.

Video-impressie vergadering over bestuursakkoord

maandag, juni 6th, 2022

Donderdagavond 2 juni stelde de gemeenteraad het bestuursakkoord ‘Meer voor elkaar’ 2022-2026 vast. Bekijk deze video voor een impressie van de raadsvergadering.

Tijdens dezelfde raadsvergadering benoemde de gemeenteraad zes nieuwe wethouders. Vier van de zes zaten al in het vorige college. Twee van hen, Maarten van Asten en Yusuf Celik, zijn nieuw. Niet als politici van de gemeente Tilburg, want in de vorige raadsperiode waren zij al raadslid. De zes wethouders en de burgemeester gaan in het college samenwerken en het bestuursakkoord uitvoeren. Dit gaat het college samen doen met de gemeenteraad,  inwoners, ondernemers en organisaties uit de gemeente Tilburg.

Meer voor elkaar

Het akkoord ‘Meer voor elkaar’ is een vertaling van de oproep van de inwoners uit Tilburg, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel voor een sociaal, inclusief, groen en duurzaam Tilburg. Een gemeente met gelijke kansen voor iedereen, waarin we voor elkaar en voor de toekomst zorgen. Ook voor een gemeente die de komende jaren behoorlijk groeit. Belangrijk is dat die groei hand in hand gaat met de kwaliteit van leven en leefomgeving.

In het akkoord staat dat het gemeentebestuur samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties werkt aan een stad waar iedereen meedoet en meetelt. Maatwerk en uitvoering staat voorop. Insteek is koers houden en versterken, verrijken en verbreden waar nodig en gewenst. Ook wijkgericht werken waar het kan en stadsbreed waar het moet. Inwonerparticipatie staat centraal.

Drie opgaven zijn de komende jaren voor het college, de stad en de gemeenteraad belangrijk. De eerste opgave is ‘Tilburg Kansrijk’, gericht op preventie, gezondheid, jeugd en kansengelijkheid. Dit is een opgave om groeiende ongelijkheid tegen te gaan en perspectief te bieden op bestaanszekerheid en een arbeidsmarkt voor iedereen. De opgave ‘Tilburg Groen en Duurzaam’ schetst hoe de partijen aan de slag willen gaan met energietransitie, verduurzaming van de bestaande woon- en werkomgeving. Met groen in en om de stad, mobiliteit en de openbare ruimte. En de opgave ‘Tilburg Groeit, Bloeit en Bruist’ heeft alles te maken met duurzame, betaalbare, passende en toekomstbestendige nieuwe woningen, met ruimte voor werken en bedrijven, voor kunst en cultuur, voor evenementen en sport.

Gemeenteraad stemt in met Akkoord gemeente Tilburg 2022-2026 ‘Meer voor elkaar’

donderdag, juni 2nd, 2022

De gemeenteraad van Tilburg stemde donderdagavond 2 juni in met het Akkoord gemeente Tilburg 2022-2026 ‘Meer voor elkaar’. De aanbiedingsbrief van 25 mei 2022 van de fracties GroenLinks, D66, VVD en PvdA aan de leden van de gemeenteraad kunt u hier lezen.

Deze vergadering is een gevolg van de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart dit jaar. Vanaf die tijd bestaat de gemeenteraad niet meer uit 11, maar uit 13 partijen, waaronder 4 nieuwe. Na 16 maart hebben de politieke partijen tijdens 13 bijeenkomsten uitvoerig met elkaar gesproken, ook met inwoners van en het maatschappelijk middenveld uit Tilburg. Hieruit hebben GroenLinks, D66, VVD en PvdA uiteindelijk elkaar gevonden en hebben ze afgesproken om de komende vier jaar met elkaar een coalitie te vormen. De partijen kunnen rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad, wat zorgt voor continuïteit tijdens deze zittingsperiode. Uit de gevoerde gesprekken is het bestuursakkoord voortgekomen wat de gemeenteraad deze donderdag uitvoerig met elkaar heeft besproken. De woordvoerders van de nieuwe coalitie hebben in alle bevlogenheid met verve het akkoord verdedigd, vooral op de veel kritische vragen van de niet aan de coalitie verbonden partijen.

Tijdens dezelfde raadsvergadering benoemde de gemeenteraad zes nieuwe wethouders. Vier van de zes zaten al in het vorige college. Twee van hen, Maarten van Asten en Yusuf Celik, zijn nieuw. Niet als politici van de gemeente Tilburg, want in de vorige raadsperiode waren zij al raadslid. Hier vindt u het initiatiefvoorstel van de benoemde wethouders.

Er was veel belangstelling van familie, vrienden, kennissen en andere geïnteresseerden. Zij zagen een ordentelijk verloop van de vergadering en na afloop was er een gezellig samenzijn. De nieuw benoemde wethouders werden na de vergadering door de aanwezigen gefeliciteerd en succes gewenst voor de komende vier jaar.

Hieronder ziet u de portefeuilleverdeling van de wethouders:

Bestaanszekerheid, Kansengelijkheid en Talentontwikkeling
Wethouder Esmah Lahlah – GroenLinks (1e loco burgemeester)

 • Werk en Arbeidsparticipatie
 • Maatschappelijke participatie
 • Bestaanszekerheid
 • Jeugd en Kansengelijkheid
 • Sociale Basis
 • Onderwijs en Kinderopvang
 • Taal- en laaggeletterdheid
 • Emancipatie, Diversiteit en Inclusie
 • Wijkwethouder West (Het Wandelbos, De Blaak, De Reit, Zorgvlied en Het Zand), inclusief het project Kenniskwartier

Klimaat, Groen, Openbare ruimte en Mobiliteit
Wethouder Rik Grashoff – GroenLinks (5e loco burgemeester)

 • Duurzaamheid en Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Ontwikkeling openbare ruimte
 • Groen en water in en om de stad
 • Natuur- en landschapsontwikkeling
 • Slimme, veilige en duurzame mobiliteit
 • Parkeren
 • Omgevingsvisie (samen met wethouder Bas van der Pol)
 • Omgevingswet
 • Grondzaken
 • Wijkwethouder Noord (Quirijnstok, Stokhasselt, Heikant) en Binnenstad, inclusief de projecten Stadsforum en Koningswei en de stadsregionale parken Stadsbos013, Koningshoeven/Moerenburg en Park Pauwels 48

Gezondheid, Zorg en Cultuur
Wethouder Marcelle Hendrickx – D66 (2e loco burgemeester)

 • Gezondheid (volksgezondheid, GGD en verslavingszorg)
 • Passende ondersteuning en Zorg (jeugdzorg, WMO, toegang, beschermd wonen, maatschappelijke opvang)
 • Ouderen
 • Cultuur, Erfgoed (immaterieel) en Bibliotheken
 • Europa en internationaal
 • Mondiale bewustwording
 • Wijkwethouder Oude Stad-Noord (Goirke-Hasselt, Bouwmeesterbuurt, Groeseind-Hoefstraat, Loven-Besterd en Theresia), inclusief het project Mommerskwartier

Stedelijke Ontwikkeling en Economie
Wethouder Bas van der Pol – D66 (6e loco burgemeester)

 • Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke ordening
 • Ruimtelijke projecten en Gebiedsontwikkeling
 • Economie
 • Circulaire economie
 • Bedrijventerreinen
 • Internationale acquisitie
 • Erfgoed en Monumenten
 • Omgevingskwaliteit
 • Omgevingsvisie (samen met wethouder Rik Grashoff)
 • Wijkwethouder Oude Stad-Oost (Armhoef, Jeruzalem Hoogvenne, Fatima, Broekhoven en Loven) en bedrijventerrei[1]nen (Loven, Kanaalzone, Kraaiven, Vossenberg, De Katsbogten, Albion, T58 en Het Laar), inclusief de projecten Piushaven en Spoorzone 49

Financiën, Digitalisering, Sport en Evenementen
Wethouder Maarten van Asten – VVD (3e loco burgemeester)

 • Financiën
 • Sport
 • Evenementen
 • Stadspromotie en Citymarketing
 • Digitalisering
 • Beheer openbare ruimte
 • Afval
 • Milieu
 • Vergunningen
 • Deelnemingen
 • Wijkwethouder Reeshof, Berkel-Enschot, Udenhout en Biezenmortel, inclusief het project Koningsoord

Wonen, Wijken en Integratie
Wethouder Yusuf Çelik – PvdA (4e loco burgemeester)

 • Wonen
 • Maatschappelijk vastgoed
 • Verduurzaming en Energietransitie gebouwde omgeving
 • Coördinerend wethouder Wijken en Inwonersparticipatie
 • PACT aanpak
 • Personeel en Organisatie
 • Dienstverlening
 • Asiel en Integratie
 • Dierenwelzijn
 • Mediabeleid
 • Wijkwethouder Oude Stad-Zuid en -West (Noordhoek, Korvel/Westend/Sint Anna, Trouwlaan-Uitvindersbuurt, Oerle, Willemsbuiten, Stappegoor en Groenewoud), inclusief het project Stappegoor

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA