Inclusie en Mondiale Bewustwording

Tilburg is een levendige stad waar meer dan tweehonderdduizend inwoners met plezier wonen, werken en samenleven. Tilburgers van verschillende leeftijd, sekse, etnische, culturele of religieuze achtergrond, genderidentiteit, seksuele oriëntatie, met zichtbare of onzichtbare beperkingen, en met allerlei levensstijlen vormen samen onze stad.

De woordvoerders houden zich onder meer bezig met onderwerpen die betrekking hebben op LHBTIQ+ emancipatie.

Tilburg is van oudsher een stad met de blik naar buiten, een stad met een open mind, een stad gericht op samenwerking binnen en buiten de gemeentegrenzen.

Deze periode wil de raad inzetten op de 4 doelen (Sustainable Development Goals) “Geen armoede”, “Klimaatactie”, “Eerlijk werk en economische groei” en “Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid”.

 

Als u de woordvoerders wilt benaderen over één van deze onderwerpen mail dan naar .

U kunt de woordvoerders ook direct benaderen via onderstaand overzicht.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA