Archive for the ‘Geen onderdeel van een categorie’ Category

De Raad ter Plekke: Robin Spelt (ONS Tilburg)

woensdag, november 24th, 2021

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Robin Spelt (34), burgerraadslid van ONS Tilburg, in het Ronde Tafelhuis in Tilburg-Noord.

Waarom zijn we hier?

‘Het Ronde Tafelhuis is een plek waar veel verschillende culturen en geloofsovertuigingen samenkomen. Iedereen is hier gelijk. In deze ruimte zie je kruizen, davidsterren, de Koran, de Thora. Ook het personeelsbestand van het Ronde Tafelhuis is heel divers. Hier werken mensen uit onder andere Nederland, Syrië en Egypte. Ik word daar heel blij van, want culturele diversiteit is een thema waar ONS Tilburg zich hard voor maakt.’

Waarom is dit zo’n belangrijk thema voor ONS Tilburg?

‘Culturele diversiteit is een thema dat vaak wordt vergeten, terwijl het ook in Tilburg een probleem is. Ik sprak een jongen die af en toe zijn huid af wil doen. Hij denkt: “Dan ben ik wit en dan word ik na een sollicitatiegesprek waarschijnlijk wel aangenomen.” Ik vind het belangrijk dat we van jongs af aan het gesprek hierover voeren. Er is niet één soort persoon. Er zijn er heel veel verschillende personen. En we willen allemaal hetzelfde worden behandeld, maar dat gebeurt niet altijd.’

Wat heb jij deze raadsperiode bereikt op het gebied van culturele diversiteit?

‘Tijdens de begrotingsbehandeling voor 2022 was 50.000 euro gereserveerd om de dialoog over culturele diversiteit te stimuleren in de gemeente Tilburg. Toen heeft ONS Tilburg een motie ingediend om een deel van dit geld uit te geven aan kleine, lokale projecten. Ik vind namelijk dat we op dit gebied gebruik moeten maken van mensen die met de voeten in de klei staan. Zij komen op plekken waar grote organisaties niet altijd komen. De motie is bijna raadsbreed aangenomen. Daar ben ik trots op.’

Je wil doorgaan in de raad. Wat hoop je komende periode te bereiken?

‘Ik hoop dat de gemeente gaat inzetten op een cultureel divers personeelsbestand, met meer werknemers met een biculturele en migratieachtergrond. Dat geldt voor alle afdelingen: van de schoonmakers tot de ambtenaren. Ook in de gemeenteraad hoop ik komende periode meer culturen terug te zien. Nu is er al diversiteit qua mannen en vrouwen, maar het overgrote deel van de raad is wit. ONS Tilburg wil hier constant aandacht voor blijven vragen. Zodat iedereen, wanneer hij het Stadhuis binnenkomt, denkt: “Dit zijn mensen waarin ik mezelf herken.”’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

Raad stemt in met Wijkevoort

vrijdag, november 19th, 2021

De gemeenteraad heeft afgelopen maandag ingestemd met de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein (‘werklandschap’) Wijkevoort. De raad stelde zowel het bestemmingsplan als de ontwikkelleidraad en het exploitatieplan voor de eerste fase vast.

De fracties van D66, GroenLinks, VVD, CDA en Lokaal Tilburg stemden vóór de plannen; de fracties van LST, SP, PvdA, 50PLUS, Lokaal Tilburg, ONS Tilburg en Groep Jansen stemden tegen. Het uitvoerige debat van afgelopen maandag vormt het voorlopig sluitstuk van een aanloop vol planontwikkelingen en stevige debatten en discussies. Het Werklandschap Wijkevoort, in het westen van de stad, is bestemd voor de vestiging van innovatieve bedrijven in de maakindustrie en logistiek. Het nieuwe bedrijventerrein omvat straks in totaal 80 hectare. De plannen, die nu zijn vastgesteld, hebben betrekking op de eerste bijna 35 hectare.

Aanscherpingen

Aan de ruimtelijke inpassing van Wijkevoort en de gebouwen die er komen, worden hoge eisen gesteld. Die moeten straks voldoen aan het hoogste duurzaamheidsniveau. Er is veel aandacht voor groen en water en in de directe nabijheid komt nieuwe natuur. Bovendien zijn de plannen nog verder aangescherpt als gevolg van de politieke en maatschappelijke discussie en een aantal van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan. Zo worden monumentale bomen gespaard, moeten gebouwen grenzend aan het buitengebied Zuidwest een natuurlijke uitstraling hebben en wordt de weg Wijkevoort met zijn laanbeplanting behouden. Dit laatste kost 7,2 miljoen euro extra. Ook wordt 1,5 miljoen extra uitgetrokken voor aanvullende stikstofcompensatie.

Moties en amendementen

Het raadsdebat over Wijkevoort leidde tot het indienen door verschillende fracties van vijftien moties en amendementen. Hiervan werden er tien door de raad aanvaard. Zo gaf de raad het college opdracht (motie van VVD, CDA, Lokaal Tilburg en 50PLUS) om meer kavels uit te geven aan MKB-bedrijven uit vooral Tilburg en hiervoor het aantal kavels met een grootte van 2,5 tot 5 hectare te verdubbelen. Ook voor de tweede fase van Wijkevoort moeten de mogelijkheden hiervoor worden onderzocht. Het college gaat ook samen met de betreffende organisaties kijken naar mogelijkheden om MKB-bedrijven toch te helpen, wanneer zij zich op Wijkevoort willen vestigen maar niet kunnen voldoen aan de minimale kavelgrootte (motie VVD, CDA, Lokaal Tilburg). Naar aanleiding van een amendement van CDA, D66, GroenLinks en Lokaal Tilburg scherpte de raad de eisen aan de groene uitstraling van de toekomstige gebouwen nog extra aan. Wanneer die aan het buitengebied Zuidwest grenzen, moeten ze aflopende groene daken of een soortgelijke vorm hebben en moet de natuurlijke uitstraling bij voorkeur samenhangen met de natuur in de omgeving. De raad aanvaardde verder een amendement van PvdA, LST, ONS Tilburg en SP dat straks ook lichtreclame als lichthinder geldt die vermeden moet worden. Om inwoners te stimuleren tot verantwoord koopgedrag, riep de raad het college op (motie Lokaal Tilburg en SP) om met een voorstel te komen voor een campagne duurzaam consumeren.

Raad wil regie houden

Met het aanvaarden van enkele moties en amendementen gaf de raad aan regie te willen houden op de verdere ontwikkeling van Wijkevoort. Zo krijgt de raad nog een ontwikkelstrategie voorgelegd, voordat de eerste kaveluitgifte aan de orde is. Ook wil de raad geraadpleegd worden, wanneer het college afwijkt van een advies van de commissie die de vestigingsverzoeken van bedrijven behandelt (motie SP, LST, PvdA, 50PLUS, ONS Tilburg). En gaat de raad het project op de voet volgen. Het college kreeg de opdracht om Wijkevoort aan te wijzen als ‘groot project’ (motie SP), waardoor de raad twee keer paar jaar uitgebreid geïnformeerd wordt over het project. Verder komt er in het kwaliteitsteam, dat de realisering van Wijkevoort begeleidt, een expert op het gebied van gezonde fysieke leefomgeving (amendement D66, GroenLinks en Lokaal Tilburg). De raad wil ook grip houden op de ontwikkeling van de Wijkevoort-campus, die het hart vormt van de innovaties op het bedrijventerrein (amendement GroenLInks). In het ontwikkelmodel, dat de raad krijgt voorgelegd, is erfpacht één van de mogelijke  instrumenten om bij de gronduitgifte als gemeente regie te houden. Daarmee wordt particulier eigendom overigens niet uitgesloten.  Ten slotte nam de raad -naar aanleiding van een amendement van SP, GroenLinks, LST, PvdA, 50PLUS, ONS Tilburg en D66- nu al een voorschot op fase 2 van Wijkevoort. Zodra zich daarvoor een bedrijf meldt, moet het college dit voorleggen aan de raad. Die wil dan alle afwegingen kunnen maken en een bindend advies kunnen uitbrengen.

Begroting 2022 aangenomen

vrijdag, november 19th, 2021

Na twee dagen debatteren heeft de gemeenteraad vorige week donderdag de begroting voor 2022 en de jaren daarna vastgesteld. Het debat leverde 36 moties en amendementen op, waarvan er 13 werden aanvaard.

Ook kreeg de raad naar aanleiding van enkele moties diverse toezeggingen van het college. D66, GroenLinks, VVD, CDA, 50PLUS, Lokaal Tilburg en ONS Tilburg stemden voor de begroting. De LST, SP, PvdA en Groep Jansen stemden tegen. Het debat over de begroting is elk jaar een belangrijk moment. De begroting laat zien hoe de financiën van de gemeente ervoor staan, maar gaat vooral over het beleid voor de komende jaren.

Met het vaststellen van de begroting gaf de raad ook groen licht voor een aantal extra en nieuwe uitgaven. Zo gaat er in de periode 2022-2025 jaarlijks 1 miljoen naar versterking van de sociale basis in de stad en drie jaar lang 1 miljoen naar de PACT-wijken. Verder wordt structureel extra geld uitgetrokken voor een nieuwe aanpak voor spelen en bewegen in de openbare ruimte, voor de circulaire economie, de afvalinzameling in hoogbouw, toezicht en handhaving op zondag en het culturele Makersfonds. Ook stemde de raad in met de nieuwe tarieven, die voor een huishouden met een eigen woning gemiddeld een woonlastenstijging van 4,5 procent betekenen.

Unaniem

Van de 13 aanvaarde moties kregen er maar liefst 12 unanieme steun van de raad. Zoals de motie van 50PLUS, VVD, GroenLinks, D66, CDA, Lokaal Tilburg, PvdA en ONS Tilburg over de kwaliteit van het groenonderhoud in de wijken en dorpen. Er zijn veel klachten van inwoners. Het college moet die meenemen in de onderhoudsplannen voor 2022. Zo nodig moet hier en daar de kwaliteit omhoog, zonder dat dit extra geld kost. Unanieme steun was er ook voor een motie van de LST, Lokaal Tilburg, PvdA, ONS Tilburg en CDA over zwemlessen voor kinderen uit arme gezinnen. Het geld hiervoor over 2020 en 2021 -in totaal 750.000 euro- heeft het college teruggevorderd van de Stichting Leergeld, omdat de zwemlessen niet waren gegeven. Het college komt met een bestedingsplan voor dit geld en bekijkt hoe de betreffende kinderen alsnog hun zwemdiploma kunnen halen.

Steun voor torenspits

De raad was verder unaniem over de financiële steun die het initiatief voor een nieuwe spits op de toren van de Sacramentskerk in Armoefse Akkers verdient. De betreffende stichting had hiervoor tijdens de inspraaksessie over de begroting een warm pleidooi gehouden. Het college gaat nu samen met de initiatiefnemers op zoek naar aanvullende fondsen. Zijn die ontoereikend, dan wil de raad maximaal 150.000 euro bijdragen.

Een heel andere motie (van Lokaal Tilburg, PvdA, D66, ONS Tilburg, 50PLUS, GroenLinks en VVD), die door de raad unaniem werd aanvaard, ging over de functie van havenmeester in de Piushaven. Die heeft heel veel betekend voor de ontwikkeling van dit gebied en betekent dat nog steeds. Het college komt vóór 1 maart met een voorstel om continuering van de functie de komende jaren financieel mogelijk te maken.

De Raad ter Plekke: Ben van de Wouw (50PLUS)

woensdag, november 17th, 2021

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Ben van de Wouw, burgerraadslid van 50PLUS, bij de snelfietsroute ter hoogte van het Beatrix College.

Waarom staan we hier?

‘Deze snelfietsroute is nu een paar maanden open en ik ben er uitermate blij mee. Het fietspad begint in Rijen en loopt helemaal door tot aan het centrum van Tilburg. Het is veilig en rijdt heel fijn. Op de hele route is maar één plek met stoplichten: de kruising van de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg met de Reeshofdijk. Verder kan je gewoon doorfietsen. Dat is heel prettig.’

Waarom was de komst van deze snelfietsroute zo belangrijk?

‘Eerst was hier geen apart fietspad. Dit was een autoweg waar je als fietser ook reed. Dat leverde gevaarlijke situaties op en de doorstroming was een stuk minder dan nu. Bovendien willen we in Tilburg straks een autoluwe binnenstad. Dan is de snelfietsroute een goede oplossing. Kom maar met de fiets naar de stad, want je bent er zo.’

Welke rol heb je zelf gespeeld bij de aanleg van het fietspad?

‘Als 50PLUS hebben we de plannen mee ontwikkeld en de voorstellen kritisch bekeken. Wij zijn natuurlijk geen verkeersspecialisten, maar we hebben wel gekeken of de nieuwe situatie positief zou zijn voor de fietsers. Daarbij hebben we vooral gelet op de veiligheid en de doorstroming.’

Je wil doorgaan in de raad. Wat hoop je volgende periode te bereiken?

‘De rotondes op de snelfietsroute zijn nu nog gevaarlijk. Over de rotonde bij het Beatrix College fietsen bijvoorbeeld veel leerlingen uit Rijen. Tegelijkertijd wordt de rotonde gebruikt door autoverkeer dat richting Eindhoven en Den Bosch gaat, maar ook richting Breda, Dongen, Waalwijk en het centrum van Tilburg. Fietsers hebben voorrang op de rotonde, wat tijdens de spits leidt tot lange autofiles. Veel automobilisten denken op een gegeven moment: “Dikke neus, ik ga er snel tussendoor.” Daarnaast is het hier een wirwar van verkeersborden. Ik wil me dus inzetten voor een betere bewegwijzering en waarschuwingsborden.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

Tilburg Spreekt: PvdA in Stappegoor

vrijdag, november 12th, 2021

Deze keer in Tilburg Spreekt: gemeenteraadslid Yusuf Çelik van PvdA Tilburg. Hij gaat in gesprek met Martien Smit, voorzitter van wijkvereniging Willemsbuiten, over de ontwikkelingen in Stappegoor. Het ontwikkelingsplan voor dit gebied staat maandag 15 november op de agenda van onze raad.

De Raad ter Plekke: Bea Mieris (PvdA)

woensdag, november 10th, 2021

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Bea Mieris (51) van de PvdA bij de nieuwe fietstunnel onder de Ringbaan-Zuid.

Waarom staan we hier?

‘Deze fietstunnel is afgelopen jaar geopend en verbindt het centrum van Tilburg met het Stappegoorgebied en Goirle. De tunnel loopt vanaf de Trouwlaan onder de Ringbaan-Zuid door naar de Stappegoorweg. Door de komst van de tunnel kunnen onze inwoners voortaan veilig te voet of met de fiets de ringbaan passeren. Ik sta hier vaak en zie veel jongeren gebruik maken van de tunnel. Op weg naar school of naar de sportvereniging.’

Waarom was de komst van deze fietstunnel zo belangrijk?

‘Eerst moesten mensen gewoon de Ringbaan-Zuid oversteken. Dat is een heel gevaarlijke weg: er gebeuren regelmatig ongelukken, ook dodelijke. Bovendien is het Stappegoorgebied volop in ontwikkeling. Steeds meer Tilburgers weten dit gebied te vinden. Je hebt hier bijvoorbeeld het sportcomplex T-Kwadraat en de Jumbo Foodmarkt, waar veel mensen op afkomen. Daarnaast is de vmbo-school Campus 013 erbij gekomen, heeft het Fontys een uitbreiding gehad en krijgt ook het Koning Willem II College een nieuw gebouw. Ook zijn hier al veel nieuwe woningen gebouwd, en er komen nog veel woningen bij.’

Welke rol heb je zelf gespeeld bij de aanleg van de fietstunnel?

‘Als gemeenteraad stelden wij in 2015 een nieuw bestemmingsplan voor de campus Stappegoor vast. Dit bestemmingsplan had als gevolg had dat er meer leerlingen naar het gebied zouden komen, en veel van die leerlingen moeten de Ringbaan-Zuid over. Dan kun je bijna voorspellen dat het een keer misgaat. Toen ontstond bij mij het idee om daar een fietstunnel aan te leggen. Ik heb daarom een motie bij het bestemmingsplan ingediend. Een fietstunnel kost natuurlijk veel geld, maar ik dacht: “ik probeer het gewoon.” Het college omarmde het idee echter direct. Uiteindelijk heeft het ruim vijf jaar geduurd voordat de fietstunnel er was. In die periode heb ik regelmatig gevraagd hoe het ermee stond.’

Je wil doorgaan als raadslid. Wat hoop je volgende periode te bereiken?

‘Ook de volgende periode wil ik me inzetten voor veilige fietsroutes. Fietstunnels zijn hierbij een goede oplossing, maar deze passen niet overal in het bestemmingsplan. Daarom moet je ook onderzoeken hoe je gelijkvloerse kruispunten veiliger kunt maken. Daar hoort volgens de PvdA bij dat het gemotoriseerde verkeer langzamer rijdt. Vandaar onze wens dat de snelheid op de hele Ringbaan-Zuid omlaag gaat van 70 kilometer per uur naar 50 kilometer per uur.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

Tilburg Spreekt: Gemeenteraadsverkiezingen 2022

donderdag, november 4th, 2021

16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats! Voor Tilburg Spreekt vroegen we Tilburgers waar de gemeenteraad de komende periode mee aan de slag moet. Zet 16 maart 2022 in je agenda en houd deze website in de gaten voor meer informatie.

De Raad ter Plekke: Beppie Smit (D66)

woensdag, november 3rd, 2021

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Beppie Smit (45) van D66 bij de Mozartflat in Tilburg-Noord.

Waarom staan we hier?

‘De Mozartflat is een van de grootste initiatieven in Nederland om aardgasvrij te worden. Dit is een goed voorbeeld van wat je kunt bereiken door samen te werken met wijkraden en wijkregisseurs vanuit de gemeente. Het doel hiervan is verbinding creëren tussen mensen in een wijk, maar ook verbinding creëren bij ontwikkelingen in een wijk. Het initiatief bij de Mozartflat is ontstaan vanuit een probleem: de flat had last van betonrot. De gemeente heeft toen samen met de inwoners gekeken wat er – naast de betonrot – nog meer speelde. Vervolgens is het plan ontstaan om de hele flat te verduurzamen en aardgasvrij te maken. Dit is met alle inwoners samen opgepakt. Ik vind dat heel gaaf.’

Waarom was deze samenwerking zo belangrijk?

‘In de Tilburg-Noord wonen zo’n honderdtwintig verschillende nationaliteiten. Bovendien bestaat de Mozartflat uit 256 huur- en koopappartementen. In de flat woont dus een heel gemêleerd gezelschap. Inwoners hadden vaak moeite om elkaar te begrijpen. Met de betonrot was er een gezamenlijk probleem. Door hier een oplossing voor te zoeken en in kansen te denken, is een grote synergie ontstaan. Inwoners ruimen nu samen de boel op en zeggen elkaar gedag op de gang. Daar gaat mijn hart sneller van kloppen.’

Welke rol heb je zelf bij deze ontwikkeling gespeeld?

‘Ik ben voorzitter van Agenda Sociaal 013. Afgelopen periode hebben we als gemeenteraad geprobeerd om de mensen in de wijk meer in hun kracht te zetten. Ik heb eraan bijgedragen dat wijkraden nu een grotere rol spelen. Zij krijgen vanuit de gemeente bijvoorbeeld begeleiding bij het opstellen van een uitvoeringsagenda voor hun wijk. Daarnaast heb ik tijdens de onderhandelingen voorafgaand aan deze raadsperiode namens D66 gepleit voor het versterken van de zogenoemde ‘wijkwethouders’. Een wijkwethouder is een wethouder die op de hoogte is van alle ontwikkelingen in een wijk. Hiervoor heeft hij contact met een wijkraad en andere belangrijke spelers in een wijk. Voorheen had je bijvoorbeeld een wethouder wonen, die over de woningen in de wijk ging. Weer een andere wethouder had de jeugdzorg in deze wijk in beeld. Een wijkwethouder houdt in de gaten hoe het er in de hele wijk voorstaat.’

Je wil doorgaan als raadslid. Wat hoop je in de volgende periode te bereiken?

‘Ik hoop dat de wijk- en dorpsraden in de komende periode nog verdergaande ondersteuning van de gemeente krijgen om een professionaliseringsslag te maken. Deze raden kunnen dan meer vrijwilligers binnenhalen en een groter draagvlak creëren. Ook wil ik me er hard voor maken dat we – zoals bij de Mozartflat – kansen zien en verbindingen creëren in wijken. Je moet een probleem niet individueel bekijken, maar erboven gaan hangen en het grotere geheel bekijken. Pas dan kun je de juiste dingen doen.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

Tilburg Spreekt: Lokaal Tilburg bij het Duvelhok

vrijdag, oktober 29th, 2021

Voor Tilburg Spreekt gaat raadslid Frans van Aarle van Lokaal Tilburg in gesprek met inwoners over de ontwikkelingen rondom het Duvelhok aan de Sint Josephstraat. Zij maken zich zorgen over de geplande hoogbouw, detailhandel en horeca. In november staan een raadsbezoek en een informatiebijeenkomst gepland over deze ontwikkelingen.

De Raad ter Plekke: Helma Oostelbos (SP)

woensdag, oktober 27th, 2021

In De Raad ter Plekke ontmoeten we gemeenteraadsleden op een specifieke plek in Tilburg. Een plek die belangrijk is voor hun raadswerk. Maar waarom? Deze keer: Helma Oostelbos (56) van de SP bij de nieuwe Voedselbank op industrieterrein Loven.

Waarom staan we hier?

‘Ik vind Stichting Tilburgse Voedselbank een geweldige organisatie. De Tilburgse Voedselbank wordt helemaal gedraaid door vrijwilligers en heeft naast een lokale functie een regionale functie. De Tilburgse Voedselbank is dé voedselbank van Tilburg, maar de organisatie voorziet ook 29 voedselbanken in Zeeland en Brabant van producten. Sinds kort zit de stichting in deze ruimte aan de Kapitein Hatterasstraat, dat is echt geweldig. De distributie is al een tijdje geleden overgegaan, en afgelopen vrijdag ging de uitgifte voor het eerst open.’

Waarom was een nieuwe locatie zo hard nodig?

‘De Voedselbank zat eerst aan de Beelaerts van Bloklandstraat. Zowel het distributie- als uitgiftegedeelte. Maar dat was echt geen doen: er waren vaak lekkages en het was er heel koud. Daarnaast was het logistieke deel te klein. Met de heftruckjes was het opletten dat je niemand van de sokken reed. Plus, de schimmel stond tegen de muren, dus de Voedsel- en Warenautoriteit zou het pand niet meer goedkeuren. Het gebouw moest óf worden gesloopt óf een enorme renovatie ondergaan. Deze nieuwe locatie is veel groter dan de vorige. Hier kan de Tilburgse Voedselbank meer spullen kwijt, er zijn grotere koelcellen en de vrijwilligers kunnen hier veel veiliger werken.’

Welke rol heb jij gespeeld bij de verhuizing?

‘Ik heb er bij de gemeenteraad steeds op gehamerd: jongens, er moet iets gebeuren! De Tilburgse Voedselbank heeft zo’n drie jaar gezocht naar een nieuwe ruimte. Op een gegeven was er een pand gevonden, iets verderop, in de Siriusstraat. Dat was perfect. In april 2020 diende de organisatie een verzoek voor een omgevingsvergunning in. Alle seinen leken op groen te staan, maar in oktober 2020 kwam er plots toch een afwijzing. Toen heb ik een motie ingediend, met als boodschap: gemeente, wat je nu hebt geflikt, dat kan niet! Wij wilden dat er voor 1 januari 2021 een alternatief lag. Die motie werd unaniem aangenomen. Nadat uiteindelijk dit pand was gevonden, hebben wij bij de wethouder aangedrongen op voortgang in het proces. De gemeente heeft toen structureel 50.000 euro vrijgemaakt voor de verbouwing om het pand geschikt te maken voor de stichting, en ook voor een dierenvoedselbank. Hier kunnen mensen die niet veel geld te besteden hebben, voedsel voor hun huisdier krijgen.’

Je wil doorgaan als raadslid. Wat hoop je in de komende vier jaar te bereiken?

‘Wat ik het allerbelangrijkst vind, is dat alle Tilburgers een dak boven hun hoofd hebben, genoeg te eten hebben en het einde van de maand halen met hun inkomen. Verder wil ik een sportbank introduceren, naast de voedselbank. Kinderen van gezinnen die bij de voedselbank komen, moeten ook gratis kunnen sporten. Nu moet je daarvoor terecht bij Stichting Leergeld, en dan is de vraag hoe groot de financiële bijdrage mag zijn. Ik zou willen dat deze gezinnen dat niet speciaal hoeven aan te vragen. We moeten gewoon zorgen dat kinderen kunnen sporten.’

Op 16 maart 2022 kun je weer stemmen voor een nieuwe Tilburgse gemeenteraad. Zet deze datum in je agenda en houd de website raadtilburg.nl in de gaten voor meer informatie.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA