Wat vindt jij belangrijk voor 2025?

De gemeenteraad van Tilburg nodigt alle inwoners uit om mee te denken over de plannen voor 2025, zoals beschreven in de Perspectiefnota. Dit document bevat de belangrijkste plannen en doelen van de gemeente voor het komende jaar. Jouw ideeën en creativiteit zijn van groot belang om van onze stad een nog mooiere en leefbaardere plek te maken.

Of het nu gaat om verbeteringen in je wijk, plannen voor scholen, of andere initiatieven, we horen graag van je! Er zijn twee manieren om je ideeën met ons te delen:

  1. Kom naar de inspraakavond: Pitch je plannen aan de raadsleden op 10 juni 2024 om 19.00 uur in het gemeentehuis.
  2. Dien je plan in via de mail: Stuur je ideeën naar . Dit kan in elke vorm zijn, van een brief, poster of mail tot een foto, filmpje of zelfs een lied. Insturen kan tot en met 9 juni

 


Wat is de Perspectiefnota?

De Perspectiefnota is een document waarin de belangrijkste plannen en doelen van de gemeente Tilburg voor het komende jaar staan beschreven. Het vormt de basis voor de Programmabegroting en helpt ons om de toekomst van onze stad vorm te geven. Onderaan deze pagina kun je de samenvatting vinden. De gemeenteraad spreekt hierover op 13 juni en dient op 16 juni plannen in om deze nog beter te maken.


Waarom is jouw inbreng belangrijk?

Tilburg is een stad in ontwikkeling en we willen ervoor zorgen dat iedereen zich hier thuis voelt en kan meedoen. Jouw stem en jouw ideeën zijn van onschatbare waarde. Door mee te denken en je plannen te delen, help je ons om Tilburg nog mooier, groener en leefbaarder te maken.

Samenvatting Perspectiefnota 2025

De Perspectiefnota 2025 van de gemeente Tilburg beschrijft de plannen en doelen voor het komende jaar. Deze plannen vormen de basis voor de begroting van 2025. Tilburg groeit en verandert, en we willen een stad zijn waar iedereen zich thuis voelt. In deze samenvatting lees je wat de belangrijkste punten uit elk hoofdstuk zijn, zodat je weet wat er gaat gebeuren en waarom. Iedereen in Tilburg is belangrijk, en we nodigen je uit om mee te denken over deze plannen. Samen kunnen we van Tilburg een nog mooiere en fijnere stad maken.

Inleiding

Tilburg maakt elk jaar nieuwe plannen voor de stad in de zogenaamde Perspectiefnota. In 2025 willen we verder groeien en ontwikkelen, omdat de stad nu meer dan 230.000 inwoners telt. We willen dat iedereen zich hier thuis voelt en kan meedoen. Daarom investeren we in de stad en de mensen die hier wonen. Dit jaar richten we ons op belangrijke zaken zoals klimaatverandering en vergrijzing, waardoor we slim moeten omgaan met energie en zorgen voor een goede economie en sociale samenhang. Tilburg is een stad met lef en nieuwe ideeën, en we willen dat iedereen hier fijn kan wonen en werken.

Het financiële kader

Het financiële plaatje voor de komende jaren is beperkt, maar er is goed nieuws. Door nieuwe afspraken hebben we 9 miljoen euro extra gekregen, wat helpt om onze plannen uit te voeren. Toch moeten we voorzichtig zijn met ons geld, omdat we nog niet alles weten over toekomstige kosten en inkomsten. De manier waarop het geld verdeeld wordt, is nu stabieler, en er komen extra middelen voor zorg vanaf 2026. We bespreken ook veranderingen in de jeugdzorg, en grote investeringen zullen onze financiële positie onder druk zetten. Daarom moeten we onze financiële situatie goed in de gaten houden en slim met ons geld omgaan.

De arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt in Tilburg verandert snel door vergrijzing en ontgroening. Er zijn steeds minder werkenden voor elke gepensioneerde, wat het moeilijk maakt om genoeg medewerkers te vinden. Werkgevers strijden om personeel, ook de gemeente, en de productiviteit bij overheden is gedaald. Om dit op te lossen, moeten we slimme keuzes maken en hebben we een plan voor de komende vier jaar om moeilijke vacatures te vervullen. We blijven zoeken naar manieren om efficiënter te werken en beter om te gaan met de mensen die we hebben. Dit vraagt om een strategische aanpak zodat we klaar zijn voor de toekomst.

Wat doen we?

Tilburg wil haar personeel beter benutten en werkt daarom meer samen in buurten en wijken. We hebben veel partners en netwerken, wat veel vraagt van onze organisatie. We moeten beter worden in het stellen van prioriteiten en het maken van keuzes. Onze plannen richten zich op wonen, kennis, de binnenstad en Stappegoor, en we investeren vooral in wijken met veel problemen, zoals Noord, West en Groenewoud. Parkeren is een grote kostenpost, en we zoeken naar betaalbare oplossingen. We willen dat Tilburg een stad is met een hoge kwaliteit van leven, wat betekent dat de woonlasten iets zullen stijgen.

Wat staat ons te doen?

Om onze stedelijke ontwikkelingsstrategie succesvol te maken, moeten we goed prioriteiten stellen en onze plannen stap voor stap uitvoeren. We richten ons op specifieke gebieden zoals dorpen, het Kenniskwartier, de binnenstad en Stappegoor, en werken samen met partners aan plannen voor wijken met de meeste problemen. De gemeente wil goede parkeervoorzieningen bieden, wat vraagt om langetermijnoplossingen voor de financiering. We richten ons op belangrijke beleidsvelden met extra middelen, en de woonlasten stijgen een beetje om betere voorzieningen te kunnen bieden. Door efficiënt samen te werken en overlap in initiatieven te verminderen, willen we meer effect bereiken.

Tilburg: Samen en Dichtbij

Tilburg blijft werken aan een eerlijke vergoeding voor de taken die de gemeente uitvoert en richt zich op samenwerking in wijken en met andere steden. We investeren in wijkgericht werken, geholpen door het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Nieuwe technologieën bieden kansen voor automatisering, en we willen de kosten die we maken eerlijk verdelen. We blijven kritisch kijken naar de basisvoorzieningen in wijken, en opvang en hulp voor vluchtelingen zijn belangrijke speerpunten. Ons doel is een stad waar iedereen zich verbonden voelt en gelijke kansen heeft.

Tilburg: Kansrijk

In Tilburg moet iedereen mee kunnen doen, ongeacht leeftijd of achtergrond. We bieden zorg op maat en investeren in sterke buurten, en stimuleren werk en participatie met speciale banen. Innovatieve aanpakken in de jeugdzorg en Wmo helpen om kosten te verlagen. Subsidies worden beoordeeld op hun effectiviteit, en ontmoetingsplekken in wijken moeten toegankelijk en betaalbaar zijn. We zetten in op een humaan asiel- en migratiebeleid en onderzoeken flexibele woonconcepten voor verschillende doelgroepen. Sociale voorzieningen moeten gericht en effectief zijn om iedereen de beste kansen te bieden.

Tilburg: Groen en duurzaam

Tilburg wil het afval verminderen en de stad groen en schoon houden. De draaibrug in de Piushaven wordt opgeknapt, en we werken hard aan de energietransitie met duidelijke doelen. Het Klimaatfonds helpt bij grote projecten zoals het warmte- en koudenet in Tilburg Zuid, en we starten een gemeentelijk warmtebedrijf om woningen te verduurzamen. Nieuwe parken en groene verbindingen worden aangelegd, en we pakken netcongestie aan met meer verdeelstations. Klimaatadaptieve maatregelen zorgen voor meer groen en wateropvang, waardoor de stad beter voorbereid is op warmere dagen en meer regen. Buiten de stad investeren we in biodiversiteit en natuur.

Tilburg Groeit, bloeit en bruist

Tilburg richt zich op stedelijke ontwikkeling met nieuwe woningen en voorzieningen, waarbij investeringen in mobiliteit en een groene omgeving belangrijk zijn. We bouwen duurzame en betaalbare woningen binnen de stad en zorgen voor heldere richtlijnen bij het bouwen. Parkeren wordt anders geregeld met meer geconcentreerde oplossingen, en de economische strategie focust op verduurzaming en innovatie. Bedrijventerreinen worden vernieuwd, en het MKB krijgt ondersteuning. We streven naar een circulaire samenleving in 2045, en cultuur en evenementen krijgen voldoende geld voor een levendige stad. Hierdoor blijft Tilburg groeien, bloeien en bruisen.

VOLG DE RAAD OP SOCIAL MEDIA